Daar is n Boek van Herinnering gekryf

 

 

Inleiding

Historiese agtergrond.

Die huidige situasie van die Boerevolk.

Vertalingsbeleid.

Die vyf brode en die twee visse.

Vertalingsmeganisme.

Vertalingsprobleme.

Samestellingsprobleme.

Saulus van Tarsus.

Die Ware NAAM van ons Hemelse Vader en SY Seun.

Die Familienaam van ons Hemelse Vader se Gesin/Regering.

Hoofletters, klemtekens en leestekens.

Die geslagtelikheid van woorde in Hebreeus

Apartheid.

Die Vredesverbond van Nmeri 25:

Ten slotte

Aanhangsel A

Aanhangsel B

Aanhangsel C

 


 

Inleiding.

In die gerestoureerde Woord van JaHWeH, die God van Israel, profeteer Malegi in Malegi 3:16-18 dat daar aan die einde van die tye n Boek vir die oorblyfsel van JaHWeH se Volk, wat suid van die riviere van Ethiopi (TsefnJaH 3 en JeshaJaH 18) woon, geskrywe sal word:

16 Toe het die wat JaHWeH vrees, met mekaar gespreek; en JaHWeH het dit opgemerk en gehoor, en daar is n Boek van Herinnering voor Sy Aangesig geskrywe vir die wat JaHWeH vrees en Sy Naam Eer. [Odes van Salomo 23; Boekrol van Henog 99:3; JeshaJaH 29:18, 23; 66:4; JesgiEl 4:13; 36:23; 38:7]

17 En hulle sal My tot n eiendom wees, s JaHWeH van die skeppings-lermag, op die dag wat Ek herstel, en Ek sal met hulle Medelye h soos n man medelye het met sy seun wat hom dien.

18 Dan sal julle weer die onderskeid sien tussen die regverdige en die besoedelde, tussen die wat Elohim dien en die wat Hom nie dien nie.

Hierdie boek sal die eienskappe bevat soos beskrywe in JeshaJaH 29:11,12,18-21:

11 So het dan die gesig van al hierdie dinge vir julle geword soos die woorde van n verselde Boekrol wat hulle gee aan iemand wat die Boekrol ken, met die woorde: Lees hom tog! Maar hy s: Ek kan nie, want hy is versel. [Odes van Salomo 23:8; ZekarJaH 5:2]

12 En die Boekrol is aan iemand gegee wat die Boekrol nie ken nie, met die woorde: Lees hom tog! Maar hy s: Ek ken nie die Boekrol nie.

18 En in di dag sal die dowes woorde van die Boekrol hoor, en deur donkerheid en Duisternis sal die o van die blindes kan sien. [Odes van Salomo 23:10; Maleagi 3:16]

19 En die ootmoediges sal Vreugde op Vreugde smaak in JaHWeH, en die behoeftiges onder die adamiete sal juig in die apartgesteldheid van JisraEl.

20 Want gedaan is dit met die tiran, en klaar is dit met die spotter, en uitgeroei is almal wat op ongeregtigheid bedag is -

21 hulle wat n adamiet (blanke blosende mens) as oortreder brandmerk ter wille van n woord, (apartheid) en strikke span vir hom wat vir die Reg opkom in die Poort, en die regverdige met nietige voorwendsels wegstoot.

Diegene wat die woorde van hierdie Boek sal verstaan, sal di wees wat sal juig oor die apartgesteldheid van JaHWeH. Dit sal net hulle wees wat hierdie Boek sal verstaan, want dit is ook hulle wat verag en vervolg sal word deur n sataniesbeheerde wreld vir een woord - APARTHEID.

Hierdie pragtige woord en die hele betekenis van dit wat daarmee saamgaan, is deur die Hemelse Vader in hierdie Boek vir Sy Volk in geen onsekere terme gegee nie. Hy gee die mees wonderlikste beloftes vir Sy volk wanneer hulle hierdie apartheidsbeginsels, nougeset soos wat Hy dit aan hulle gegee het, toepas. Ook is die strawwe baie duidelik omskryf in hierdie Boek wat oor Sy volk sal kom as hulle nie binne Sy Apartheidswette wil voortlewe nie.

Dit is hierdie Boek, genspireer deur die Gees van Apartheid van JaHWeH, wat gerestoureer moes word, want die trawante van Satan, die Bybelvertalers en die Bybelinterpreteerders, het vir tweeduisend jaar die genetiese watermerk, wat soos n goue draad deur die Woord van JaHWeH loop, doelbewus verdoesel. Dit word in geen onduidelike terme vir ons gegee in die volgende verse nie.

JesgiEl 22:26: 26 Haar priesters verkrag My Wet en hulle besoedel My Apartheid; tussen Apartheid en vermenging maak hulle geen onderskeid nie, en die verskil tussen verbastering en rasegtheid gee hulle nie te kenne nie; daarby maak hulle hul o toe vir My Sabbatte; ja, Ek word onder hulle besoedel. [JesgiEl 44:23]

JeshaJaH 35:8: En dan sal vir haar genoem word: n Weg en die Weg van die Apartheid; geen besoedelde sal op haar voorttrek nie, maar vir hlle sal sy wees; wie die Weg bewandel - die dwase sal nie [op haar] wandel nie. [Psalm 18:30; JeshaJaH 40:3; DaniEl 11:28-30]

Psalm 18:30: Die Weg van die Elohey is rassuiwerheid; die Woord van JaHWeH is gelouter; Hy is n Skild vir almal wat by Hom skuil.

Judas 1:20: Maar julle, geliefdes, moet julleself opbou in jul geloof van Apartheid en in die Gees van die Apartheid bid.

Exodus 28:36 38: Verder moet jy n plaat van suiwer goud maak en daarop graveer, soos op n selsteen uitgesny word: APARTHEID AAN JAHWEH. 37: En maak dit vas aan n koningsblou toutjie, sodat dit aan die tulband kan wees; aan die voorkant van die tulband moet dit wees. 38: So moet dit dan op die voorhoof van Aron wees, sodat Aron die skuld kan dra met betrekking tot die aparthede wat die kinders van JisraEl sal apart stel - al hulle apartgestelde(s) [gawes]. En dit moet voortdurend op sy voorhoof wees, dat hulle voor die aangesig van JaHWeH welgevalle mag vind.

Hierdie minagting van die vorige vertalers jeens die basiese rassuiwerheidsbeginsels van ons Hemelse Vader se oorspronklike Geskrifte en die minagting vir die apartgestelde Naam van ons Vader, het die Navorsings-, Restourasie-, Vertalings- en Publiserings- komitee genoodsaak om vorendag te kom met n meer getroue weergawe van die oorspronklike Geskrifte. Ook is dit duidelik uit die bogenoemde verse dat die merk op die voorhoof van n kind van JaHWeH, apartheid is en dat dit direk staan teenoor liberalisme en vermenging, die merk van n kind van Satan.

Daarom was die aanvanklike naam van die geskrif, Die Apartheid van JaHWeH - n Boek van Herinnering. Hierdie naam van die Boek is geneem uit die bogenoemde verse. Daar is gepoog om die gees en letter van ons Hemelse Vader se beloftes en beginsels in die naam van hierdie Boek te vervat.

Die eerste uitgawe van hierdie Boek het verskyn in Januarie 2000. Soos wat die Boek gelees is deur die Volk, het wysigings en errata ingestroom, wat deur die vertalingskomitee gekontroleer is met die oorspronklike Hebreeus-, Aramees- en Griekse tale. Korreksies aan die teks en taalkundige foute is mettertyd gedoen. Van hierdie uitgawe het drie drukke verskyn, naamlik die eerste, tweede en derde druk. Gedurende Januarie 2001 het dit noodsaaklik geword dat daar n algehele hersiening van die Boek van Herinnering moes uitkom. Wat hier gebeur het, is dat met die beter Boek wat tot die leser se beskikking was, die Gees van JaHWeH meer aan die leser kon openbaar. Dit is tog logies dat n Boek met die korrekte Name en begrippe, tot beter insig sou lei. Ook het ons in die afgelope jaar bevestiging via Skrif sowel as deur verskeie visioene van gelowige wetsgehoorsame JisraEliete gekry dat hierdie Boek wl die Boek is waarvan Maleagi in Maleagi 3:16 van geskrywe het. Ook is die Boek, wat aanvanklik onder twee name bekendgestaan het, naamlik Die Apartheid van JaHWeH en Die Boek van Herinnering deur die Volk herdoop tot Die Boek van Herinnering.

Eers nou kon ons die aanpassing maak van n Boek van Herinnering na Die Boek van Herinnering sonder dat om voorbarig en veragtelik in die o van die Hemelse Vader te wees. Op die eerste bladsy van die Boek van Herinnering kom die pragtige uitleg van Apartheid aan JaHWeH nog steeds voor, met die vers in Exodus waaruit dit gehaal is. Ook is daar bykans veertigduisend addisionele wysigings aangebring vanaf die oorspronklike Eerste Druk tot die huidige Vierde Druk.

Daarmee gee ons hoegenaamd nie te kenne dat Die Boek van Herinnering nou foutloos en perfek is nie. Ons verwag dat ons binne n jaar weer genoeg openbaring vanuit die Volk sal ontvang wat dalk weer nuwe dinge te voorskyn gaan laat kom. Onthou, gn mens kan in n navorsingstyd van ongeveer drie en n half jaar alles in hierdie geskrifte nagaan teenoor die oorspronklike dokumente nie. Van heelwat van die boekrolle besit ons nie eers die oorspronklikes nie, en hulle moet met behulp van kruisverwysing en assimilasie restoureer word.

 

Historiese agtergrond.

Hierdie vertaling en restourasie van drie-en-sewentig verskillende Boekrolle, dra ons as vertalers en restoureerders van die Skrifte van Apartheid (die Heilige Skrifte), op aan ons Volk, die Boerevolk van Suid-Afrika. In nederigheid en erkentlikheid bely ons dat ons as mense geen vermons besit om die ware volheid en prag van die Hemelse Vader se Wonderwoord tot Sy volle reg te laat kom nie. Hierdie is n vierde poging tot restourasie en sal tot op die laaste slegs n poging bly van die nietige geskapene om die Almag van sy Skepper te verstaan.

Hierdie Boerevolk, wat deur die eeue heen vir sy besonderse vaste geloofsoortuiginge, vervolg en agtervolg is, staan tans voor sy grootste uitwissingskrisis sedert sy ontstaan. Nog nooit was n volk so verward oor sy herkoms of sy toekoms nie. Nog nooit het enige ander blanke volk op hierdie aardbodem ooit so n aanslag teen sy godsdienstige waardes, sy kulturele waardes en sy sedelike waardes beleef nie.

Uit n brandende Europa vlug hierdie volk se stamvaders voor die vernietigende aanslag van die Rooms-Katolieke Kerk met hul Jesutiese moordbendes. Hier in die onbekende en wilde Afrika-vasteland, verander hulle die Kaap van Storms na die Kaap van Goede Hoop. Met die Skrifte van Apartheid (Heilige Skrifte) in die hand en n onwrikbare Ou Testamentiese geloofsbenadering, weer hierdie pioniers aanslag na aanslag af van moordende swart barbare.

Verbasteringsaanslae van n vervolgingsugtige Engelse owerheid word afgeweer deur die onbekende binneland in te trek, op soek na rus en vrede waar hulle hul Skepper ongestoord kan dien. Liberale teolo, gekweek in die kweekskole van die

Europese liberalisme, vervolg hierdie Boere genadeloos en vermeng met die Boere se vyande op alle terreine.

Binne ses-en-veertig jaar na hierdie Volk se vernedering in 1902 by Vereeniging, gebeur een van die grootste wonderwerke van die Twintigste eeu. In 1948 verkry hierdie blanke volk beheer oor homself en plaas hy vir die eerste keer in 3450 jaar, die Apartheidswette van die Almagtige op sy Wetboek. Vir die eerste keer nadat Moses die Wet van die Almagtige ontvang het om nie te verbaster nie [Exodus 20:14], word dit weer Wet.

As gevolg hiervan beleef Suid-Afrika n ongekende tydperk van voorspoed en sen. Die tragiese gevolge van welvarendheid is dat welvarendheid n volk arrogant en hoogmoedig maak. Dit bring die onvermydelike voort, naamlik n volk wat stelselmatig sy rug op sy Skepper en op SY Wette draai.

Doelgerig verkry die liberaliste beheer oor bykans elke faset van die Boerevolk. Die Boer verloor stelselmatig sy grond, sy minerale, sy media, sy skole, sy parlement en laastens verloor hy sy vaste geloof in JaHWeH, die Skepper van hemel en aarde. Al die aparthede word oopgegooi vir algemene gebruik en die volk beland geheel-en-al in die hande van roofsugtige wolwe. n Algemene (katolieke) godsdiens van verbastering, broederskap en gelykheid word daagliks deur die Afrikaanse Kerke tot vervelens toe in hierdie volk wat afgesonderd wou woon en hom nie tot die nasies wou reken nie [Nmeri 23:9] se kele afgedruk.

 

Die huidige situasie van die Boerevolk.

Stap-vir-stap het die sataniese aanslag op die volk deur die Afrikaanse Kerke feller en feller geword. In 1983 sien een van die mees verraderlikste geskrifte wat nog ooit in Afrikaans geskryf is, die lig: Die Nuwe 1983-Afrikaanse Bybelvertaling, geskoei op die New International Version, waarin gepoog word om die hele verbroederings- en wreldverbasteringsgodsdiens van die Nuwe Eenwreld Orde aan die laaste oorblywende Apartheidsvolk te gee.

Meedonloos propageer die Boerevolk se herders vanaf dieselfde kansels waarvan apartheid verkondig is, dat apartheid nou n gruwelike sonde, oftewel, n oortreding van die Almagtige Vader se Wet is. Dit, terwyl die begrip apartheid met al sy verbuigings, eenduisend-twee-honderd-sewe-en-sewentig [1277] keer in SY oorspronklike Geskrifte geskryf staan.

Ons staan tans in die jaar 2000 op die vooraand van n wetsontwerp van die kommunistiese ANC-regering wat reeds ingedien is, wat dit n kriminele oortreding sal maak, sou jy eksklusief en ongestoord jou Skepper tussen jou blanke rasgenote wil dien. Hierdie gruwelike wet wat beplan en uitgevoer word deur die Satan self, met die volle medewerking van kerk- en politieke leiers, het ten doel om die laaste oorblywende blanke saad te vernietig.

Was dit nie vir die wonderbelofte van ons Verlosser in MattithJaHW [Matths] 24:22, sou ons geen kans teen hierdie aanslag gehad het nie.

En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word.

Dit is teen hierdie agtergrond dat n groep Boere (mans en vrouens) besluit het om hierdie aanslag te te staan deur te soek na die Waarheid in die mees onversteurde en onvervalsde Geskrifte van ons Hemelse Vader.

Iewers moes geskrifte bestaan wat onvervals gelaat was deur Satan se addergebroedsels, naamlik die teolo, die vertalers, die oorskrywers en die vervalsers. Ons het immers die belofte daarvan van ons Verlosser in MattithJaHW [Matths] 5:18:

Want voorwaar Ek s vir julle, voordat die hemele en die aarde verbygaan, sal nie een jod of een tittel van die Wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie.

Hierdie belofte is getrou en talle oorspronklike geskrifte bestaan vandag nog wat die Waarheid getrou weergee.

Hierdie groep Boere het gedurende 1998 met di grootse taak begin en op 16 Desember 1998 te Bloedrivier n Gelofte afgel dat hulle hul volk sal voorsien van n Skrif, so vry as wat menslik moontlik is, van die suurdeeg van Satan se diensknegte. (Sien Aanhangsel A)

Die Boek van Herinnering, is die produk van hierdie Gelofte en die volgehoue toewyding van hierdie groep. Wie hierdie mense is, is nie van belang nie, wat van belang is, is dat hulle slegs na Waarheid en die eer van hul Vader, JaHWeH, soek.

Met die hedendaagse moderne tegnologie in die rekenaarswese, was dit moontlik om n woord-vir-woord transliterasie en vertaling vanuit die oorspronklike Hebreeus, Aramees en Grieks te doen. Die Bybel, soos ons die heilige geskrifte ken, is n samestelling van ses-en-sestig geselekteerde boeke.

Die volgende argument wat geopper kan word, is dat niemand die reg het om enige deel van die Bybel weg te neem of by te voeg nie. n Vers ter stawing hiervan is gewoonlik Openbaring 22:18-19:

18 Want Ek betuig aan elkeen wat die Woorde van die profesie van hierdie Boekrol hoor: As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal Elohim oor hom die plae byvoeg waarvan in hierdie Boekrol geskrywe is.

19 En as iemand iets van die Woorde van die Boekrol van hierdie profesie wegneem, dan sal Elohim Sy deel wegneem uit die Boekrol van die Lewe en uit die Stad van Apartheid en uit die dinge waarvan in hierdie Boekrol geskrywe is.

Soos duidelik uit hierdie gerestoureerde vers gesien kan word, mag ons niks byvoeg of weglaat van die Boekrol Openbaring nie, en het dit geen betrekking op die hele saamgestelde Bibleos oftewel Bybel nie. Die saamgestelde boek is Bybel genoem na aanleiding van die woord Bibleos in Grieks, wat versameling boeke beteken.

Die groot vraag wat ons moet vra is: Wie was die samestellers van die Bibleos? Die Bybel is in 321 AD onder leiding van die grootste moordenaars van gelowige kinders van die Hemelse Vader, naamlik Keiser Konstantyn en die Rooms-Katolieke Kerk saamgestel. Hierdie selfde organisasie sou ongeveer 1 700 jaar later die geestelike waardes en norme van hierdie Apartheidsvolk van JaHWeH vernietig en wel onder die dekmantel van die Wreldraad van Kerke!

 

Vertalingsbeleid.

Hierdie vertalingskomitee moes dus n beleid formuleer waarvolgens geskikte geskrifte vir die Boek van Herinnering ingesluit moes word. Die hoofdoel van hierdie Boek van Herinnering word deur JaHWeH Self in Malegi 3:16-18 vervat:

16 Toe het die wat JaHWeH vrees, met mekaar gespreek; en JaHWeH het dit opgemerk en gehoor, en daar is n Boek van Herinnering voor Sy Aangesig geskrywe vir die wat JaHWeH vrees en Sy Naam Eer. [Odes van Salomo 23; Boekrol van Henog 99:3; JeshaJaH 29:18, 23; 66:4; JesgiEl 4:13; 36:23; 38:7]

17 En hulle sal My tot n eiendom wees, s JaHWeH van die skeppings-lermag, op die dag wat Ek herstel, en Ek sal met hulle Medelye h soos n man medelye het met sy seun wat hom dien.

18 Dan sal julle weer die onderskeid sien tussen die regverdige en die besoedelde, tussen die wat Elohim dien en die wat Hom nie dien nie.

Die norm wat gebruik was, was om alle geskrifte aan die Boekrolle van die Wet, naamlik Gnesis, Exodus, Levtikus, Nmeri en Deuteronmium te meet. JaHWshua het ons belowe, soos hierbo genoem, dat die Wet nooit as te nimmer sal verbygaan voordat alles afgehandel sal word nie. Die goue draad van waarheid moet verder van hier af gevolg word. Die Boekrolle van die Wet is gebruik om die Boekrolle van die Profete te herstel, daarna is die Boekrolle van die Geskiedenis en die prosaese Boekrolle - die Wysheidsgeskrifte, gerestoureer.

Die volgende stap was om die sogenaamde oorspronklike! Griekse Nuwe Testament, te restoureer. Ook het ons n goeie klassieke Hebreeuse vertaling van die Nuwe Testament, The New Testament in Hebrew and English deur die Trinitarian Bible Society tot ons beskikking gehad wat sekere moeilike begrippe van die Grieks kon koppel met die Hebreeuse begrippe van die Ou Testament. Ook het ons die Griekse vertaling van die Ou Testament, die Septuagint, tot ons beskikking gehad en sodoende kon moeilike begrippe in beide die Hebreeus en die Grieks met mekaar vergelyk en in lyn gebring word.

Die vyf brode en die twee visse.

Die Woord word deurgaans in die Skrifte met brood vergelyk. Ons Verlosser doen hierdie volgende wonderlike gelykenis in JeHWganan [Johannes] 6:13. JaHWshua doen n gelykenis en breek die vyf garsbroodjies sodat Sy studente die garsbrood aan die volk kon uitdeel. Daarna bly genoeg brokstukke oor om twaalf mandjies vol te maak. Dit is werklik al brood oftewel Skrif, wat tans vir ons hier aan die einde oorgebly het - brokstukke van gars, maar die belofte is daar dat ons daarvan versadig sal word. Die Skrifte wat JaHWeH tot beskikking van Sy volk gestel het, is dan ook in vyf duidelike kategorie verdeel, naamlik:

1) Die Wet vir JisraEl.

2) Die Geskiedenis van die adamiet (blosende mens).

3) Die Wysheidsgeskrifte.

4) Die Profete van JisraEl.

5) Die Boodskap van die Koninkryk.

Al vyf hierdie kategorie vul mekaar aan en oorvleuel mekaar sodanig dat daar deur herhaling, bevestiging plaasvind. Baie buite-bybelse literatuur waardeur die goue draad van die Waarheid loop, is bygewerk. Daarmee gee ons nie te kenne dat alles wat ons ingesluit het, vry van vervalsing is nie. Hoegenaamd nie. Hierdie geskrif is en sal altyd n lewende woord bly, omdat ons tans in die tyd lewe van die belofte dat die kennis sal vermeerder soos wat dit in DaniEl 12:4 geprofeteer is.

Elke ywerige student van die Woord kan en MOET meedoen aan die uitloog van die suurdeeg uit hierdie brokstukke. Daar sal voortdurend errata uitgepos moet word. Afhangende van die reaksie van die volk, sal periodieke opgedateerde uitgawes jaarliks of tweejaarliks verskyn.

As gevolg van die omstredenheid van die gerestoureerde geskrifte, het die vertalingskomitee dit nodig geag om n Verklarende Woordeboek te maak wat die volgende inligting sal bevat:

1) Woordelys in Afrikaans.

2) Hebreeuse woorde met verklarings.

3) Griekse woorde met verklarings.

4) Transliterasie van Griekse en Hebreeuse woorde.

5) Strongs nommers.

6) Fonetiese uitspraak van die woorde.

Om n Woordeboek volledig uit te voer, is n allesomvattende en enorme taak. Tydsbeskikbaarheid het ons genoop om slegs n voorlopige en gedeeltelike woordelys van die Erename in te sluit (sien Aanhangsel D). Hierdie woordelys is maar slegs die voorloper van n beoogde volledige Afrikaans/Hebreeus/Griekse Konkordansie. Sou dit die Wil van die Hemelse Vader wees, sal ons eersdaags voortgaan met hierdie beoogde projek.

Agteraan elk van die vyf afdelings, oftewel Brode, het ons vir u blanko bladsye gelaat waar u alle foute, verbeterings en vervalsings kan noteer en u kommentaar kan lewer. U kritiek is vir ons van uiterste belang, want die hoofmotief van elke Skrifstudent, moet wees om na die Waarheid te streef en van die suurdeeg verlos te word. U kan hierdie inligting periodiek aan ons stuur. Dit sal gekontroleer en ge-evalueer word vir tussentydse publikasie. Sodoende kan u as Skrifstudent meewerk aan hierdie grootse reddingsprojek, waar u deel sal kan wees van n span om hierdie Boerevolk van ons, n Geskrif, vry van die suurdeeg van die diensknegte van Satan, te gee.

 

Vertalingsmeganisme.

Daar is deurlopend gebruik gemaak van die oorspronklike Hebreeuse teks, die versamelde Griekse tekse en sowat 30 ander vertalings, insluitende die Afrikaanse 33/53- en Afrikaanse 83-Vertaling. Na die Latynse Vulgaat, is ook verwys. Alle bronne is saamgevat in die Lys van Verwysingsbronne. Gebruik is gemaak van Strongs/Gesenius/Louw & Nida en ander Woordeboeke, Lexikons en insette van ander gesaghebbendes en die geskrifte van die Dooie See Rolle. Argeologiese,

volkekundige, geologiese, geskiedkundige, teologiese en ander bronne is ook geraadpleeg waar dit nodig gevind was.

Daar is deurgaans gepoog om die woordelikse en letterlike vertalings te handhaaf, maar waar idiome ter sprake was, is die dinamies ekwivalente metode gebruik, andersins sou die resultaat n totaal onsamehangende en niksseggende gebrabbel wees. n Argief is gestig om alle restourasies te dokumenteer en te boekstaaf. Hierdie Skrif is die vierde uitgawe en sal voortdurend ondersoek word en as/wanneer beter navorsing verdere inligting aan die lig bring, sal dit bygewerk word en in n volgende uitgawe vervat word.

 

Vertalingsprobleme.

Wanneer vertaling van die Skrifte ter sprake is, is daar n hele aantal dilemmas waarmee deeglik rekening gehou moet word. Die antieke tale - Aramees, Hebreeus en Grieks het nie dieselfde alfabet as wat ons tans gebruik nie. Die Hebreeus het 22 letters, die Grieks het 24 letters. Die letters het nie almal dieselfde klankwaarde as ons moderne alfabet nie. Die Hebreeus word van regs na links geskryf en dus ook so gelees, verder het die Hebreeus geen hoof- of kleinletters nie. Die Grieks het wel hoof- en kleinletters en word, soos ons gewoond is, van links na regs geskryf en dus ook so gelees.

In baie gevalle in die ou geskrifte is daar geen spasies tussen woorde nie, wat dit uiters moeilik maak om hierdie skrif korrek te kan lees en daarom bestaan daar verskillende sogenaamde lesings van dieselfde geskrif, omdat woorde verskillend deur verskillende persone uit al die letters saamgestel word! Wanneer in die ou tale idiomatiese uitdrukkings gebruik word, word dit uiters kompleks en kan die werklike betekenis totaal verskil van enigiets wat vertaal is. Byvoorbeeld: Die Hebreeus praat van die lip van die rivier. Ons praat van die wal of die bank van n rivier, maar ons praat ook van die mond van n rivier. Watter een is dit nou? Die konteks is ook nie altyd duidelik nie en kan selfs misleidend wees.

Die letters a, e, i, o, u, met ander woorde, die klinkers, kom glad nie in die Hebreeuse alfabet voor nie, maar die klanke daarvan kom wel deeglik voor. Hierdie belangrike woorddele is dus nooit neergeskryf nie. Daarteenoor was slegs die klinkers in die antieke Grieks neergeskryf en nie die medeklinkers nie!

Woordbetekenisse is ook problematies, omdat die Hebreeuse taal so ryk aan betekenis is, dat dit in ons taal n hele sin kan verg om een Hebreeuse woord te vertaal. Byvoorbeeld die Hebreeuse woord Adonoi: Dit beteken n enkele wese wat Skepper, Besitter, Meester, Koning, Heerser, Majesteit, Magtige, ensovoorts, alles gelyktydig in een is. Hoe vertaal n mens dit? Hierdie begrippe is so moeilik om te verduidelik dat selfs met behulp van lang sinne, die ware Hebreeuse betekenis nie behoorlik in vertalings weergegee kan word nie.

Neem byvoorbeeld die woord Besitter. Is jy n besitter omdat jy n voorwerp gemaak het en dit nou besit; OF is jy n tweedehandse besitter omdat jy die ding gekoop het en dit nou besit; OF is jy n derdehandse besitter omdat jy die voorwerp gesteel het en dit nou besit; OF is dit joune, omdat dit deel van jou is, want jy het dit geskep, geformeer, gemaak?

Ook so met die woord Skepper. Ons kan herskep, ons maak n stoel of tafel uit n boom, maar ons kan nie n boom maak nie, al probeer ons ook hoe! Ons Skepper egter, het alles geskep uit NIKS, ons ingesluit!!

n Verdere komplikasie is dat baie van die Woordeboeke nie dieselfde betekenis vir n woord weergee nie en geweldig van mekaar kan verskil. Selfs so erg dat twee Woordeboeke totaal teenoorgestelde betekenisse vir dieselfde woord gee. n Verdere komplikasie is dat dieselfde woord in baie gevalle n positiewe sowel as n negatiewe betekenis kan h waarmee deeglik rekening gehou moet word, veral in die Hebreeus. Dit wil voorkom asof van die Hebreeuse tekse soms sarkasties is en gevolglik die teenoorgestelde kan beteken as waarna dit op die oog af lyk. Gevolglik gaan hierdie betekenisse dus verlore in vertalings. Daar is verder ook geen klemtekens in die geskrifte nie, gevolglik gaan nuanses verlore in alle vertalings. In die Hebreeus wil dit voorkom asof die herhaling van dieselfde woord, sin of vers die klem daarop vestig.

In die Hebreeus bestaan geen dit nie, alles is f manlik, f vroulik. Indien enige vertaling dus korrek gedoen word, moet dit hierdie Hebreeuse kenmerk weerspiel, daar is geen onslagtigheid soos byvoorbeeld in die Duits nie. In hoeverre die woorde werklike geslagtelikheid aandui en in hoeverre dit slegs n taalverskynsel is, is nie bekend nie. Waar entiteite, persone, diere, ensovoorts, betrokke is, is dit egter duidellik. Daar is Hebreeuse woorde met manlike voorvoegsels en vroulike agtervoegsels, met vroulike voorvoegsels en manlike agtervoegsels, met manlike voorvoegsels en manlike agtervoegsels, met vroulike voorvoegsels en vroulike agtervoegsels. Hierdie voor en agtervoegsels vorm die stamwoordverbuigings, sowel as die aanduiding van tyd (tense).

Baie navorsing op hierdie aspek is egter nog nodig. In hierdie Vierde Druk is begin om die geslagtelikheid van woorde te restoureer. Verderaan in hierdie boekie sal u meer daaromtrent kan lees.

Die Griekse teks is n nagmerrie. Daar bestaan sowat 5400 oorspronklike! Griekse tekste en hieruit is met verloop van tyd n standaard teks saamgestel, wat die meeste ooreenstemmende tekste saamvat. Dit staan bekend as die Textus Receptus. Van hierdie Textus Receptus bestaan daar ook minstens drie verskillende weergawes!! Die jongste weergawe daarvan is die Nestl Aland Textus Receptus, wat al baie onmin opgelewer het.

Vir ns werk is die Masoretiese teks soos in die Biblia Hebraica Stuttgartensia van Kittel; en die Textus Receptus van Schrivener, 1588 gebruik. Dit is ook, sover bekend, waarop die 33-Afrikaanse Vertaling gebaseer was. Daar is ook verwys na die Byzantynse teks en Nestl Aland se Nuwe Testament.

n Verdere probleem was dat daar verskillende spellings van dieselfde woord in die ou tekste voorkom. Watter een is dan nou die korrekte een? Die taak is verder bemoeilik omdat daar nie spelrels, woordeboeke en grammatikaboeke is wat uit daardie tye dateer waaruit ons kan leer nie. Daar is geen syfers in die klassieke Hebreeus nie, die letters het syferwaardes, maar of dit wat ons vandag ken en die oorspronklike waardes dieselfde is, is n ope vraag. Alle getalle wat aangegee word, moet dus eers as getalle herken word. Verder kan die getalwaardes ook nog verdag wees.

n Baie groot probleem is die betroubaarheid van die Geskrifte waarmee omgegaan word. Die Hebreeuse tekste is eers later van die tittels voorsien wat die uitspraak van elke woord, met ander woorde, die klinkers bepaal. Dit wil voorkom asof die tittels gedurende of n die Babiloniese ballingskap van JisraEl, in gebruik gekom het. Gedurende die tydperk, ongeveer 586 vC en nog 70 jaar daarn, het die gebruik ontstaan of het die gebruik oorgewaai vanaf Joodse en ander vreemde volke om die Hemelse Vader se NAAM nie te noem of nie uit te spreek nie. Daar is selfs met die jod (in Hebreeus), jotas [in Grieks) en tittels geknoei sodat SY NAAM

met JeHVH voorgestel is.

Vandag word n versameling van geskrifte, bekend as die Masorete Teks as die standaard en gesaghebbende Hebreeuse skrif aanvaar. Hierdie skrif dateer egter uit 800 nM! Een ligpunt wat genoem moet word, is die Boekrolle wat vanaf 1948 te Qumran aan die Dooie See gevind is. Hierdie Boekrolle was gebruik en bewaar deur die oorblyfsel van Juda en JisraEL vanaf die Griekse (Helenistiese) tydperk, ongeveer 336 vM tot die val van Masada in 70 nM. Hierdie geskifte is dus ouer as 2300 jaar en sekerlik van die oudste en ook van die betroubaarste wat tans beskikbaar is. Vier volledige rolle is gekry, onder andere die volledige Boekrol van JeshaJaH. Hierdie Boekrol was agt meter lank en is letter vir letter met jod(Hebreeus), jotas(Grieks) en tittels identies aan die Masorete teks van JesaJah wat toe lank reeds bekend was. Daaruit kan ons aflei dat die Masorete teks, met betrekking tot die boek van JeshaJaH, hoogs betroubaar is!

 

Samestellingsprobleme.

n Volgende probleem was watter Boeke ingesluit moes word en watter uitgelaat moes word en op welke gronde dit moes geskied. Groot werk is die afgelope paar jaar gedoen deur instansies wat Apokriewe en Deutero-kanonieke literatuur in Afrikaans die lig laat sien het. Daaruit kon die restourasie-komitee alreeds n waardebepaling doen of n geskrif ooreenstem met die beskikbare en betroubare Geskrifte, naamlik die Wet, die Profete, die Geskiedenis, die Wysheidsgeskrifte en die vier beskikbare Evangelies al dan nie. Sodra n Boekrol voldoen aan hierdie basiese vereistes, is na alle beskikbare en mees oorspronklike literatuur gesoek en is met die restourasiewerk begin.

Die volgorde van die boeke was ook n probleem, aangesien van die boeke baie later geskryf is as die gebeure. Ander boeke weer, soos die profesie, is lank voor die gebeure geskryf. Daar is gepoog om die Boekrolle so te rangskik dat die hele Boek van Herinnering n geskiedkundige en kronologiese geheel uitmaak.

Die Wet.

Dit het ons dieselfde gehou as die eerste vyf boeke van die Skrif met dieselfde bekende kronologiese volgorde.

Die Geskiedenis.

Die Geskiedenis-afdeling het ons gerangskik dat dit kronologies so getrou moontlik is. Weens oorvleueling van gebeure is n eksakte skeiding egter onmoontlik. Die oorvleueling bring egter duplisering en bevestiging mee. Drie nuwe Boekrolle is bygevoeg.

Die Wysheid.

Die Wysheidsgeskrifte behels al die prosaese werke soos die Psalms en verskillende Spreuke. Ook is die Boekrolle van die vrouens van Jisrael, naamlik Rut, Ester en Judit hier ingebring omdat hulle almal profeties is van die Wysheid [wat self vroulik is] se werke met Haar kinders. Die Boekrolle van Job en Tobias is hier ingeplaas, maar sou net so tuis gewees het onder die Profete. Dit is die ongelooflike wonder van ons Skepper se Woord. Die leser kan tot vier verskillende vlakke herken en tegelyk lees. n Enkel gedeelte geskiedenis wat gelees word, kan ook profeties wees, dit kan terselfdertyd Wet wees en in digvorm geskrywe wees. Somtyds is daar nog syfers betrokke en dan kan daar selfs n vyfde vlak wees.

Die Profete.

Die Profete se geskrifte is opeenvolgend geplaas volgens die tye waarin hulle geleef het. Oorvleueling was onafwendbaar, aangesien talle van die Profete in dieselfde tyd geleef het. Die Profete begin met die Boekrolle van Henog en sluit af met Malegi. Daar is besluit om die profesie van Openbaring te laat as die laaste Boekrol in Die Boek van Herinnering.

Die Boodskap (Evangelie).

Die geskrifte wat dateer uit die periode n die geboorte van ons Gesalfde, is almal gerangskik in kronologiese volgorde en begin met die verhaal van JaHWshua se moeder en eindig met die laaste openbaring van JaHWshua aan Sy student JeHWganan op die eiland, Patmos. Daar is gekonsentreer op die lering wat JaHWshua aan Sy twaalf Apostels gegee het, aangesien hulle eerstehandse getuienis vir ons van groot belang is.

Saulus van Tarsus.

Die vertalingskomitee het die geskrifte van Paulus onttrek. Dit wil voorkom dat die geskrifte van Paulus geweldig deurgeloop het onder die leuenpen van latere agente van die Roomse kerk, ten einde hul beplande dogma daarin te skryf. Dit wil verder voorkom of hulle agenda ingesluit het om die ware evangelie te kaap met hulle nuwe hergeskrewe Paulus-geskrifte. Die bekering van Saulus op die pad na Damaskus word weergegee in Handelinge 9, maar as gevolg van Saulus [Paulus] se uitlatings in Handelinge 9:22, waar hy verkondig het dat hy self die Christus is, is sy verdere geskrifte onttrek.

Maar Saulus het al meer krag ontvang en die JeHWdahiete wat in Damaskus woon, in die war gebring deur te leer: Ek is die Christus.

of in Grieks:

Saulo de; mallon ejnedunamouto, kai; sunevcune tou; jIoudaivou tou; katoikounta ejn Damaskw/, sumbibavzwn o{ti ou|tov ejstin[Ek is] s][[die] Cristov [Christus]

Sou hierdie lastering teen JaHWshua, die Enigste en Ware Gesalfde, n losstaande vertalingsfout gewees het, kon dit dalk gegnoreer word. Die uitlatings van Paulus in 1 Korinthirs 4:15-16:

15 Want al sou julle tienduisend tugmeesters in Christus h, dan het julle tog nie baie vaders nie; want in Christus Jesus het ek julle vader geword deur die evangelie.

16 Ek vermaan julle dan, word my navolgers.

en 1 Korinthirs 14:37:

37 As iemand meen dat hy n profeet of n geestelike mens is, moet hy erken dat wat ek aan julle skrywe, bevele van die Here is.

 asook Galsirs 4:14:

14 en julle het my beproewing in my vlees nie verag of verfoei nie, maar julle het my ontvang as n engel van God, ja, as Christus Jesus.

bevestig egter dat hy wel verkondig het dat hy self die Christus (die Gesalfde) is. Verder vervloek Paulus in Galsirs 1:8-9 enigiemand, selfs n Hemelse Boodskapper, wat enigsins iets anders verkondig as dat hy, Paulus, die Christus is.

Maar al sou ons of n engel uit die hemel julle n evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom n vervloeking wees!

As gevolg van hierdie lastering teen JaHWeH en teen diegene wat in die hemele woon [Openbaring 13:6], is sy verdere geskrifte asook Handelinge 13-28 uitgelaat en het dit dus geen verdere nut vir die Boek van Herinnering nie.

Onlangse navorsing oor die toestande wat geheers het in Antoichi, die hoofkwartier van Paulus en die eerste Christenkerk, het die volgende aan die lig gebring:

Uittreksel uit Word in Life Study Bible van Thomas Nelson Publishers (vertaal in Afrikaans met klemtekens ingevoeg):

Antiochi, n Model vir die moderne kerk?

Alhoewel eerste-eeuse Christene gereelde pelgrimsreise na Jerusalem onderneem het om in die bovertrek te vergader, was dit die stad Antiochi, en nie Jerusalem nie, wat die middelpunt van die vroere Christendom was. Die feit van die saak is, moderne kerke kan Antiochi beskou as n voorbeeld van hoe God se mense behoort te wees en wat hul behoort te doen.

Soos die meeste stede van vandag, het Antiochi n uiteenlopende rasseverskeidenheid met menigvuldige kulture gehad. Gevolglik, toe die verstrooide gelowiges daar aankom (Handelinge 11:19-20), moes hulle worstel om die evangelie betekenisvol te maak vir n verskeidenheid van groepe. Vier faktore het meegehelp tot hulle sukses.

1) Hulle het etniese diversiteit gesien as grense waardeur gebreek moes word, in stede van die bestaande norm (status quo) wat behou moes word. Antiochi het die vier dominante etniese groepe van sy bevolking, Grieks, Siries, Swart en Joods van mekaar afgeskei. Maar die evangelie breek mure van verdeling en vyandigheid af (Efsirs 2:14-22) en bring uiteenlopende mense saam in Christus. Ons weet dat die Antiochi-gelowiges deur die etniese grense gebreek het, want ...

2) Hulle het spoedig multi-etniese leierskap gehad. Die kerk het pastore, onderwysers en evangeliste in diens geneem wat die samestelling van die gemeenskap gereflekteer het. Let op na die deursneebevolking van die stad wat verteenwoordig is deur die leierskapspan in Handelinge 13:1:

 Brnabas, n Hellenis van Cyprus, grootgemaak in n priesterlike familie. Tereg was hy die eerste belangrike leier van die nuwe groep (sien Handelinge 4:36; 11:22-23).

 Simon (Niger), n Swartman.

 Lcius van Cirene, ook van swart afkoms.

 Manen, n jeugvriend van Herodes Antipas (die heerser wat vir Johannes die Doper vermoor het, Markus 6:17-28), moontlik nog familie, en sekerlik n vooraanstaande lid van die gemeenskap.

 Saul, n Hellenistiese (Sefardiese) Jood van Tarsus(Spanje) met rabbiniese opleiding en n Fariser wat Romeinse burgerskap gehad het. Let op hoe Brnabas moeite doen om hierdie jong ongetoetsde leier in diens te neem vir die werk - (Handelinge 11:25-26).

3) Hulle het evangelisasie-spanne uitgestuur. Net soos die kerk te Antiochi gestig is deur gelowiges wat uit Jerusalem gevlug het, so het die kerk evangelisasie-spanne uitgestuur om die storie van Jesus te vertel. Paulus het Antiochi as basis van sy operasies vir die drie opeenvolgende toere gebruik - (Handelinge 13:1-3; 15:36-41; en 18:22-23). Inteendeel, Antiochi het gedien as n kruispad vir reisigers van die Tigris en die Eufraat-riviervalleie aan die Ooste, Klein-Asi na die Noorde en Egipte na die Suide. So was dit dan moontlik vir die kerk om n internasionale uitreiking vanuit sy eie tuisdorp te behou.

4) Hulle het verenig om projekte van medelye daar te stel. n Hongersnood in Judea het n geleentheid geword vir die multi-etniese Christene in Antiochi om hulle hoofsaaklik Joodse broers in Judea te bedien - (Handelinge 11:27-30). Paulus het die waarde van die politiek van medelye besef om die losstaande kerke te verenig. Onthou die armes het sy strydkreet geword om gelowiges in Efse, Korinthe, Thessaloniscense, Galsi en Rome te verenig met di in Jerusalem - (Handelinge 20:17-18; 35; 2 Korinthirs 8:1-9; 15; Galsirs 2:10).

In die geheel gesien het Antiochi die model geword van hoe die kerk behoort te funksioneer as hul omring word deur uiteenlopendheid en kulturele verskeidenheid.

Handelinge 13:1-4 gee n beskrywing van die Swart-, Baster- en Joodse mede-leraars van Paulus en gaan voort deur te s dat die Heilige Gees vanuit hierdie verbasterde vergadering sekere opdragte sou gee. Dit is totaal onmoontlik, aangesien die Heilige Gees oftewel die Gees van Apartheid van JaHWeH, nie sal funksioneer in n kerk of vergadering waar basters teenwoordig is nie. (Sien Deuteronmium 23:2)

 

Deuteronmium 23:2:

Geen baster mag in die vergadering van JaHWeH kom nie; selfs sy tiende geslag mag in die vergadering van JaHWeH nie kom nie.

 

Die Ware NAAM van ons Hemelse Vader en SY Seun.

Die vertaal van Eiename is n groot probleem. n Eienaam van n persoon of plek kan tog nie vertaal word nie!! Met die ver-Grieksing van die nM (AD)-geskrifte, het dit wel deeglik gebeur, soveel so dat Koos nou Klaas geword het. Die grootste gruwel wat egter deur skrywers en vertalers gepleeg is, is dat die NAAM van ons Hemelse Vader, JaHWeH en SY Seun, JaHWshua, totaal wegvertaal, vervals en vervang is met gruwelike name van heidense gode.

Die aanvanklike en eerste oogmerk was om die Ware onvertaalbare NAAM van ons Skepper in n Afrikaanse Skrif terug te plaas. Dinge het egter sodanig ontwikkel dat baie meer as net SY Naam gerestoureer is. SY Naam is n ewige herinnering aan HOM - [Exodus 3:15]. SY Naam bring beskerming vir die een wat HOM by SY Naam aanroep - [Psalm 91:14].

Selfs Totius, die mede-vertaler aan die 1933-Bybel, het hewig beswaar aangeteken toe die destydse vertalingskomitee nie sy aanbevelings wou aanvaar om hierdie Hebreeuse Eiename in te sluit nie.

Ons het dan nou by die kern van die saak gekom, naamlik ons Hemelse Vader se Naam, Sy Gedenknaam vir ewig, asook die Naam van Sy Seun, die Gesalfde, ons Losser en Verlosser.

Wanneer die Masorete se tittels gegnoreer word, vanwe die moontlike geknoei daarmee, sien die Hebreeuse Tetragram, hwhy so daarna uit. As ons dan die medeklinkers translitereer, dit wil s oorskryf, word die Tetragram in ons alfabet HWHJ. Omdat Hebreeus van regs na links gelees word, moet ons dit nou JHWH maak sodat dit in Afrikaans reg kan lees van links na regs. In die Antieke Grieks was Sy Naam as IAUE, geskryf. As die klinkers getranslitereer word, kry ons nou JAUE. Voeg ons nou die klinkers en medeklinkers saam, kry ons JaHuWeH. Daar is wel onsekerheid en onduidelikheid oor die Griekse weergawe. Baie gesaghebbende werke het sedert die sestigerjare verskyn waarin die Naam as YAHVEH(Engels) of JAHWEH(Afrikaans) aangegee word.

Die jod-klank waarmee die Naam JaHWeH begin, is n Afrikaanse j-klank, net soos in Jakob, Jerusalem en JisraEl. Sou ons verkeerdelik die Naam as YaHWeH skryf, moes ons konsekwent dieselfde verkeerde beginsel toepas met Yakob, Yerusalem en Yisrael. Hierdie verkeerde gebruik het heelmoontlik van die Engelse oorgewaai, wat n j-klank soos in you met n y skryf.

Op hierdie stadium is dit seker die akkuraatste om die Naam as JAH?WEH aan te toon, maar hoe word dit uitgespreek?

Om verwarring op hierdie stadium te voorkom, het ons besluit om Sy Naam as JaHWeH, wat 8 500 keer in die Boek van Herinnering voorkom, te skryf, sodat die Tetragram, dit is die translitereerde Hebreeuse letters, in die hoofletters behoue bly. Met die kort vorm JaHH, wat 11 700 keer in die Skrif, losstaande of as deel van n woord voorkom, is daar geen probleem nie en word dit direk gebruik.

Wat ons Losser se Naam betref, is daar nie n groot probleem nie, aangesien daar geskryf staan in JeHWganan(Johannes) 5:43 dat:

Ek het gekom in die Naam van My Vader ...

As ons nou na Sy funksie op daardie stadium kyk, naamlik om te los, te verlos en te red en ons gebruik die Hebreeuse woord daarvoor, naamlik shu, dan word Sy Naam JaHshu [vhyof JaHWshu [vwhy in Hebreeus.

Ook s JaHWshua in JeHWganan 17:6:

Ek het U Naam geopenbaar aan die adamiete wat U My uit die wreld gegee het.

In JeHWganan 20:21 s Hy verder:

Soos die VADER My gestuur het, stuur Ek julle ook.

Daar is dan mos geen argument vir die weiering van enige persoon om Sy Eienaam te gebruik nie. Hy s dat jy dit MOET gebruik! Dank die Vader dat Sy skape Sy stem sal hoor.

 

Die Familienaam van ons Hemelse Vader se Gesin/Regering.

Noudat ons weet dat die woord Here oftewel Bal, [betekenis volgens die NG Kerk se eie Bybelse Ensiklopedie] n gruwelike vervalsing van die Eienaam JaHWeH is, wat van die titelnaam God?

Wat van die woorde god en gode? Hier het die vertalers werklik geknoei. Die Hebreeuse woord Elohim was deurgaans as God (enkelvoud) vertaal, terwyl dit n meervoudswoord is. Die Hebreeuse woorde El, Elohey en Eloah wat weer enkelvoud is, is ook as God vertaal. In die negatiewe egter, het die vertalers hierdie titels na afgode en afgod verander en di dan met n kleinletter geskryf.

Die vertalingskomitee het die volgende onderskeid op grond van hierdie aanname gemaak: Die woorde Elohim, El, Elohey en Eloah en Elowahh is slegs titels en sou vertaal kon word. Omdat ons nie geskikte titels in Afrikaans hiervoor het nie en omdat ons nog nie verseker weet of ons werklik reg is met bogenoemde aannames nie, het ons besluit om die titels net so in Hebreeus weer te gee vir die positiewe Elohim met n hoofletter. Die negatiewe elohim vir gode/afgode is met n kleinletter geskryf. Sodoende word JaHWeH se Familie/Regering onderskei van Satan se familie/regering.

Die vertalingskomitee het dit gerade geag om all Eiename van die persone in die Skrif waar die kort vorm JaHH, in voorkom of waar die woord, El, in voorkom, te beklemtoon. Daardeur bring ons eer aan SY NAAM. Ook word SY titel uitgelig, soos byvoorbeeld, JirmeJaH, DaniEl, JisraEl, EliJaHW en vele ander. Al hierdie name het n werklike en spesiale betekenis en sal dus nou opvallend wees. Ook is die profetiese betekenis van die name nou duideliker, soos JirmeJaH wat beteken JaH het aangestel, DaniEl wat beteken El is my regter en so meer. Die

meeste ander persoonsname word voorlopig gelaat net soos in die 33/53-Ou Afrikaanse Vertaling, aangesien die korrekte Hebreeuse naam op hierdie stadium nog vreemd in die volksmond is. Enige pleknaam waar bogenoemde geld, word op dieselfde manier hanteer. Die name van Moses en Maria is egter verander na die Hebreeuse Mosh en Miriam.

 

Hoofletters, klemtekens en leestekens.

Alle hoofletters, klemtekens en leestekens is invoegings wat die Afrikaans vereis om n korrekte weergawe weer te gee. Daar is deurgaans gebruik gemaak van die spelrels soos in die 33/53 Afrikaanse Vertaling, met die volgende wysigings: Waar betekenisse van woorde aangedui is, is van ( ) gebruik gemaak. Waar n invoeging gebruik moes word om die sinskonstruksie van die woordelikse vertaling te laat vlot, is [ ] gebruik. Waar die Afrikaanse- en die Hebreeuse woord saam gebruik is, is van n / gebruik gemaak. Verder is van voetnotas gebruik gemaak in gevalle waar omskrywings noodsaaklik was.

Daar is ook deurgaans van kruisverwysingsverse gebruik gemaak wat die leser in staat sal stel om die verskillende Boekrolle aan mekaar te koppel, veral di Boekrolle wat vir die meeste mense nuut sal wees. Hierdie werk is nog nie afgehandel nie, en n volledige Verwysingsboek word vir die toekoms beplan.

Verder het ons aan die VADER titels en verwysings toegeken deur waar bekend, na HOM te verwys met hoofletters, soos HY, SY, HOM, ensovoorts. Na die ander Wesens van die Elohim word verwys met Hy, Sy, Haar, Hulle, Manne, Boodskapper Geeste, Wesens, ensovoorts.

n Verdere ontdekking was die Geeste van JaHWeH wat beskryf word as Wysheid, Tug, Kennis, Insig, Vrees, Verstand, Woede, Vuur, Grimmigheid, Barmhartigheid, Waarheid, ensovoorts. Van Hulle is vroulik en van Hulle is manlik. Verder word hierdie Hemelwesens tesame met SY Boodskappers en SY Seun beskryf as Rots, Skild, O, Vinger, Arm, Uitgestrekte Arm, Sterke Hand, Seun van Adam, SY Apartheid en vele meer.

Sekere woorde dui n toestand aan en hierdie fisiese plekke/toestande is waar nodig geag, in hoofletters weergegee, soos byvoorbeeld: Doderyk/Sheol is n ewige toestand en bewaringsplek vir die onregverdiges. Dieselfde met Dood, Dwaasheid, Heylel, Nagash/Slang, Draak, Abbadon, Leviatan, Besoedeling en Dwaasheid. Hierdie toestande/plekke/persoonsname staan direk teenoor die positiewe, maar moes noodwendig met hoofletters geskryf word om die kontras tussen JaHWeH en Satan aan te dui.

 

Die geslagtelikheid van woorde in Hebreeus

Dit is nou drie-en-nhalf jaar nadat daar met die eerste uitgawe van die Boek van Herinnering begin is. U sal nou in besit wees van die Vierde Druk van hierdie Boek. Dit is ooglopend dat hoe meer die valsheid uitgeloog word uit enige sisteem, hoe meer sal die Waarheid opsigtelik word. Dit was dan juis die geval met die vertaling van die Woord van JaHWeH. Ons het begin met die Ou Vertaling, die 1953/33 Bybel, wat as wegspring gedien het vir die beoogde vertaling. Na die eerste drie uitgawes het ons nou n geskrif wat redelik vry van vervalsing is. Ook het die ingeslote Boekrolle wat deur die eeue heen as Apokrief en Deutero-kanoniek verklaar is, nou meer bekend begin word, namate hulle saam met die sogenaamde Kanonieke Boekrolle gelees is.

Daar is gepoog om soveel as moontlik toepaslike verwysings vanaf hierdie onbekende boekrolle na die bekende geskrifte kruis te verwys, sodat u as leser kan sien dat hierdie Boekrolle wel deel vorm van die geesgenspireerde Woord van JaHWeH.

In Openbaring 3:7 en 8 word die sleutel van Dawid tesame met n geopende deur belowe aan diegene wat die Woord van JaHWeH bewaar en die wat nie teen Sy Naam getuig het nie. Dit is vanselfsprekend dat hierdie gedeelte impliseer dat die Woord sowel as die Naam in sy suiwerste vorm moet bly.

Hierdie letterlike presiesheid is deurgaans noukeurig en doelgerig gehandhaaf, net soos wat Henog ons die waarskuwing gee in:

Henog 104:10-13:. 10 En nou ken ek hierdie verborgenheid dat oortreders die woorde van Waarheid sal verander en op baie maniere sal verdraai, en hulle sal woorde van besoedeling spreek, en lieg en groot versinsels uitdink, en my Boekrolle in hulle eie woorde oorskryf.

11 Maar wanneer hulle my woorde noukeurig neerskryf in hul tale en hulle niks daaraan verander of uitlaat van my woorde nie, maar alles noukeurig neerskryf, alles wat ek aangaande hulle getuig het. [JeshaJaH 43:27; 2 Ezra 8:60]

12 Dan ken ek n ander verborgenheid: dat my Boekrolle aan die regverdiges en die apartes en die wyses gegee sal word en sal vir hulle n bron van Blydskap, Waarheid en Wysheid wees.

13 En aan hulle sal die Boekrolle gegee word, en hulle sal daarin glo en bly wees daaroor, en dan sal al die regverdiges wat die Waarheid daaruit geleer het, bly wees.

Hierdie ernstige waarskuwing sal noodwendig geldig wees vir lle Boekrolle wat deur die Gees genspireer is. Die Boekrolle moes noukeurig oorvertaal word en die Hebreeuse taaleienskappe ms sover moontlik behoue bly.

Een van die heel interessantste verskynsels wat ons opgemerk het, was die geslagtelikheid van woorde in die Hebreeus. Alle selfstandige naamwoorde is of manlik of vroulik. In enkele gevalle kan sekere woorde beide manlik of vroulik wees, afhangende van die konteks. Omdat Afrikaans ver tekort skiet in hierdie gebruik, moes ons noodwendig die Hebreeuse spelrels volg. Dit het tot gevolg gehad dat iets baie, baie interessant sigbaar geword het.

Die leser kon nou begin onderskei tussen manlike en vroulike begrippe in die Woord van Elohim. Skielik het vroulike hemelse wesens hul verskyning begin maak in die Woord. Voorheen het die vertalers slegs na Hulle verwys as n dit of as n hom. Dit het hulle ook nie deurgaans konsekwent gedoen nie, maar lukraak aangeploeter om doelbewus die vroulike gedeelte van die Elohim-familie te verdoesel. Die Geeste van Wysheid, Kennis, Waarheid, Vrees, Verstand, Geregtigheid blyk deurgaans vroulik te wees in die Hebreeus. Gekoppel met ander vroulike woorde soos Wet, Gebooie en Insettinge sien ons dat hierdie Geeste verantwoordelik is om hier op aarde die Wet van ons Hemelse Vader aan ons te leer. Daarom word die leringe van die Wet simbolies beskryf as die drink van melk . (Hebrers 5:12-13) Dit dien dus as bevestiging, want waar het u nou al n manlike soogdier gesien wat melk kan gee?

Ook is woorde soos aarde, adamah, stof, klip almal vroulik. Nou kan ons beter verstaan hoekom ons uit die stof van die aarde gemaak is, want sy stel die moedergedeelte voor, die gedeelte wat die bron en ontkieming van lewe verteenwoordig. Die Aarde kan eintlik as een groot massiewe baarmoeder beskou word, verantwoordelik vir die ontkieming en totstandkoming van alle lewe. Sy, die aarde vorm deel van die vroulike skeppingswesens in die Elohim-familie. Selfs die Almagtige Vader kon die adamiet nie skep sonder die werking van die Wysheid nie. Ons lees daarvan in Openbaring van Henog 11:40: (lees gerus die kruisverwysings)

40 Ek het My Wysheid beveel om die adamiet uit sewe stowwe te skep: een, sy vlees uit die Aarde; twee, sy bloed uit die Dou; drie, sy o van die son; [Spreuke van Salomo 9:1; Wysheid van Salomo 11:17; Wysheid van Sirah 17:6; Boekrol van Henog 60:8; 2 Ezra 8:7]

Iemand wat manlik is, kan slegs besluit om n kind te verwek, maar sonder sy vrou wat die kind moet dra en voed vir nege maande, kan hy dit nooit gedoen kry nie. Omdat ons geskape is as n ewebeeld van die Elohim-familie, en ons as man en vrou geskape is na die Beeld van die Elohim-familie, mt die Hemelse familie ook manlik en vroulik wees. (Gensis 1:26)

Hierdie begrip word deur JaHWshua deurgegee in Sy lering in MattithJaHW 18:3 waar Hy ons vermaan om soos kindertjies te word anders sal ons nit die koninkryk sien nie. Wat weet n ou kindjie dan meer as net dit wat in n huisgesin aangaan. Hy ken sy pa, sy ma, sy broers en sy susters. Hy weet op hierdie ouderdom van niks anders nie. Daarom kan die Elohim niks anders wees as n Groot Hemelse Familie nie!

En dit is die groot openbaring wat hierdie Boek van Herinnering aan u gaan bied. U gaan u Hemelse Ouers begin ken. U gaan sien dat die Aarde in die sorg van die Hemelse Moeder (die Gees van Apartheid) geplaas is deur die Hemelse Vader en dat al die rels van die huis (die Aarde) deur Haar uitgevoer word, maar dat Sy bygestaan word deur Haar ander Hemelse Kinders, van hulle manlik, en van hulle vroulik. Slegs wanneer dinge in hierdie Huis verkeerd gaan, (want onthou, ons het n groot indringer in hierdie Huis van ons, naamlik die Satan,) dan sal die Vader self ingryp en die volk tugtig.

U gaan sien dat ons, as kinders, die wonderlike belofte verkry om weer in hierdie huisgesin opgeneem te word, mits ons die Wette van die huis gaan nakom en mits ons die verlossingsdaad erken wat ons groot Apostel en Hopriester, die Lam, JaHWshua, vir ons as ongehoorsame kinders betaal het aan die vloekhout.

Weereens kom hierdie boek van Herinnering tot sy reg in die Boek Hebrers, waar die rasegte Lam, die enigste Een was wat toelating kon kry tot die Apartheid van die Aparthede in die Hemelse Tabernakel, omdat Hy raseg en sonder enige Wetsoortreding was. As rasegte adamiet het Hy met Sy rasegte bloed, wat Sy rasegte en onbesmette siel gehuisves het, vir ons wat vermeng, besoedel en vol oortreding is, ons rasegtheid en ons suiwerheid gekoop, sodat ons ook weer in hierdie Elohim-familie kon terugkom.

Sien Aanhangsel B vir n lys van woorde met hul geslagtelike betekenis.

 

 

 

Apartheid.

Hierdie woord apartheid [vd,qo qodesh, Strongs 6944] vanaf apartgestel [vd’q; qadash Strongs 6942] en die ander verbuigings daarvan wat op 1 276 plekke in die Boek van Herinnering voorkom, is konsekwent as apart, aparte, apartes, apartheid, aparthede en apartgestel, vertaal en was vir eeue met n niksseggende woord, heilig en sy verbuigings vertaal.

Omdat hierdie woord so omstrede is en omdat daar in JesaJaH 29:21 geprofeteer is dat SY kinders vir een enkele woord vervolg gaan word, het die vertalingskomitee dit gerade geag om DERTIEN Woordeboeke en Konkordansies se betekenisse van hierdie omstrede woord, hierby aan te heg as Aanhangsel A.

Sodoende sal u as leser elke verbasteringsprediker wat nog wil probeer verkondig dat heiligheid nie apartheid is nie, se lasterlike mond snoer. Die vertalingskomitee wat hul werk op die 1933-Afrikaanse Ou Vertaling voortgesit het, het in 1953 hul verslag gepubliseer en die Afrikaanse Ou Vertaling sodoende aangepas. Ons haal aan uit die boek: In die begin was die Woord, geskryf deur G S Wegener, op bladsy 227:

Ingrypende veranderings was daar nie. In enkele gevalle is die vertaling verbeter, die woordkeuse is soms gewysig met die bedoeling om weg te beweeg van die Statevertaling. Nietemin word jongmeisies en skaapwagters weer maagde en herders , terwyl die woord apart deurgaans deur iets anders vervang word. In elk geval sou die gewone leser nie juis iets van di verbeterings opmerk nie.

Dit is n blatante en infame leuen dat die vertaling verbeter is deurdat die woord apart vervang moes word met n ander woord. Die woord waarmee die verraderlike vertalers apart vervang het, was die niksseggende woord heilig. Sodoende is die duidelike bedoeling en gees van JaHWeH se Woord onherroeplike skade aangedoen, soos uit die volgende gerestoureerde verse aangetoon.

Deuteronmium 7:6: Want jy is n apartgestelde volk vir JaHWeH jou Elohey; jou het JaHWeH jou Elohey uitverkies om uit al die volke wat op die aangesig van die grond/adamah is, Sy Eiendomsvolk te wees.

Deuteronmium 14:2: Want jy is n volk apart gestel aan JaHWeH jou Elohey, en jou het JaHWeH uitverkies om Sy Eiendomsvolk te wees uit al die volke wat op die aangesig van die grond is.

Levtikus 20:26: En julle moet vir My apartes wees, want Ek - JaHWeH, is apart; en Ek het julle van die volke afgeskei om Myne te wees.

So verdwyn dan ook die werklike betekenis van Daniel 11:30 wat duidelik uitspel dat die Satan se aanslag aan die einde gerig sal wees teen die Verbond van Apartheid.

30 Want skepe van die Kittirs sal teen hom kom, en hy sal moedeloos word; dan sal hy teruggaan en sy toorn openbaar teen die Verbond van Apartheid en optree; en hy sal teruggaan en ag gee op die wat die Verbond van Apartheid versaak het.

Verder in die oorspronklike Geskrifte kom begrippe soos die Apartheid van die aparthede, Apartheidsplek, MY Apartheid, SY Apartheid, die Naam van My Apartheid, die berg van My Apartheid, die Verbond van Apartheid, Apartheid aan JaHWeH, op feitlik elke bladsy voor en beskrywe dit die volmaakte toestand waarna JaHWeH se kinders moet streef om in die Koninkryk te kom.

 

Hierdie begrippe maak n totale bespotting van die moderne liberale godsdiensbeskouing dat apartheid n sonde teen die mensdom is, en dat verskoning gevra moet word daarvoor. JaHWeH is n Elohim van Apartheid en enige poging van ons as vertalers om hierdie feit te verdoesel, sou as verraad teen SY ewige Insetting beskou word.

Verdere feite ter stawing en bevestiging van die apartheidsbeginsels van JaHWeH, word regdeur die Boekrolle gevind.

 Die sewende gebod in Exodus 20:14 wat s: Jy mag nie vermeng nie. Ons Hemelse Vader sou nooit so n swakbewoorde Wet gee waar egbreuk in die tiende n in die sewende gebod gedupliseer word nie.

 Met die sluiting van die besnydenisverbond van Gnesis 17:1, word Abraham gebied om rassuiwer voor JaHWeH se Aangesig te wandel.

 In Deuteronmium 23:2 word basters verbied om in die vergadering van JaHWeH in te kom.

 JaHWeH beloon vir Pnehas in Nmeri 25 met n ewige priesterskap toe hy die JisraEliet en die vrou, waarmee di gemeenskap gehad het, doodslaan. JaHWeH het Sy ewige Verbond van Vrede met Pnehas en sy nageslag opgerig vir hierdie weldaad wat hy gedoen het.

 Ons Verlosser, JaHWshua het ons in MattithJaHW [Matths] 5:17-18 verseker dat hierdie apartheidsbeginsels sal geld totdat Hy weer aarde toe kom.

 

Die Vredesverbond van Nmeri 25:

In Nmeri 25 deurboor Pnehas n JisraElitiese man wat gemeenskap gehad het met n Midianitiese vrou en wend so die toorn van JaHWeH van JisraEl af. JaHWeH rig hierna Sy EWIGE VREDESVERBOND met Pnehas en sy nageslag op.

JaHWeH s daar is VREDE toe Apartheid deur Pnehas afgedwing word en hy die vermenging in JisraEl stopsit. JaHWshua s in JeHWganan 14:27:

"VREDE laat Ek vir julle na, My VREDE gee Ek aan julle; nie soos die wreld gee, gee Ek aan julle nie. ..."

Watter ander vrede kan dit dan wees as die VREDE VAN DIE VREDESVERBOND? Hy was dan 'n party tot die VREDESVERBOND van Nmeri 25. JaHWshua s dus dat Sy VREDE die VREDE VAN APARTHEID is en nie die valse verbasteringsvrede van die wreld nie.

Wanneer hierdie Boek van Herinnering aan n mede-volksgenoot gegee word, moet die volgende opdrag van Lukas 10:5‑6 deel wees van die bemarking:

"En in watter huis julle ook al mag ingaan, s eers: VREDE vir hierdie huis! En as dr 'n man van VREDE is, sal julle VREDE op hom rus; anders sal dit tot julle terugkeer.

Watter ander VREDE kan dit wees as die VREDE van die VREDESVERBOND?

Hierdie Boek mag nie aan iemand gegee word wat nie hierdie APARTHEIDSVREDE waardig is nie, want vir Sodom sal dit verdraagliker wees in die oordeelsdag as vir so 'n onwaardige aanhanger van die wreld se verbasteringsvrede - (Lukas 10:12). Sodoende kan hy dan met vrymoedigheid hierdie sen van Nmeri 6:26 ontvang:

"JaHWeH sal Sy Aangesig oor jou verhef en aan jou VREDE gee."

Die wonderlike VREDE VAN APARTHEID, die wonderlike VREDE VAN DIE VREDESVERBOND.

 

Ten slotte:

 Die Boek van Herinnering is nie vir almal nie:

Hierdie Boek van Herinnering is n voorwerp van apartheid en die eienaar daarvan moet met jaloersheid daaroor waak en dit slegs aan iemand gee wat waardig is -

Matths7:6:

Moenie wat van die Apartheid is, aan die honde gee nie; en gooi julle prels nie voor die varke nie, sodat hulle dit nie miskien met hulle pote vertrap en omdraai en julle verskeur nie.

Hierdie Boek mag in geen omstandighede in die hande van enige basternasie beland nie.

 Die Boek van Herinnering sal u kennisvlak verhoog:

Hosa 4:6:

My volk gaan te gronde weens gebrek aan Kennis; omdat jy die Kennis verwerp het, sal Ek jou verwerp, sodat jy vir My die priesteramp nie sal bedien nie; omdat jy die Wet van jou Elohey vergeet het, sal Ek ook jou kinders vergeet.

Hierdie Boek sal die leser terugbring na die onderhouding van die Wet, sodat JaHWeH Hom weer oor ons volk, die Boerevolk van Suid Afrika, sal ontferm.

 Die Boek van Herinnering sal die vals predikante en pastore aan die kaak stel:

Malegi 2:7-9:

7 Want die lippe van n priester moet Kennis bewaar, en uit sy mond word die Wet gesoek, want hy is n boodskapper van JaHWeH van die skeppings-lermag.

8 Maar jlle het van die weg afgewyk, julle het baie teen die Wet laat struikel, julle het die Verbond met Levi verbreek, s JaHWeH van die skeppings-lermag.

9 So maak Ek julle dan ook veragtelik en gering by die hele volk, omdat julle My we nie hou nie en draai teen die Wet.

Sodra hierdie wettelose predikante en pastore deur hierdie Boek aan die kaak gestel is, en die volk sien hulle vir die verleiers en misleiers wat hulle was, sal die volgende geskiedenis van 1 Konings 18:40 homself in hierdie land herhaal.

1 Konings 18:40

40 Maar EliJaH s vir hulle: Gryp die profete van die Here(Bal)! Laat niemand van hulle vryraak nie! En hulle het hul gegryp; en EliJaH het hulle afgebring na die spruit Kison en hulle daar geslag.

 

[Navorsing, restourasie, vertaling en publisering gedoen deur die Dogter van Sion-gemeente in Kameeldrif-wes, Pretoria.]

 


Aanhangsel A

Uittreksels uit verskillende gesaghebbende Woordeboeke oor die begrip apartheid en sy verbuigings wat as heilig, heiligheid, heiligdom, heiliges, ensovoorts, vertaal is:

 

1 Apartness

The principal words are Heb.qados in the OT and Gk. Hagios in the NT, both words of uncertain derivation. If the main root qds is derived from the simple root qd, meaning to cut or separate, it denotes apartness, and so the separation of a person or thing from the common or profane to a divine use.

The New Bible Dictionary, 1962.

 

2 Holiness

God is holy, separate from His creation by His very nature. To be holy literally means to be cut off or separate, and denotes apartness, the separation of a person or thing from the common or profane to a divine use.

Earl D. Radmacher, general editor; Ronald B. Allen, Old Testament editor,

Nelson Study Bible [computer file], electronic ed., Logos Library System, 1997.

 

3 HOLINESS, HOLY

The Heb. Words qadosh, holy;qodesh, holiness; and the Gr. hagios and hagiosyne mean basically separation from what is common or unclean, and consecration to God (Lev 20:2426, RSV; Acts 6:13; 21:28). From the underlying idea of apartness or separation from the profane (Lev 10:10; Ezk 22:26) stem three derived aspects of holiness found in Scripture. Ceremonial objects are also classed as holy or sacred, set apart entirely for Gods use.

Pfeiffer, Charles F., Wycliffe Bible Encyclopedia, 1975.

 

4 The sin (2:11)

The unfaithfulness Malachi 2:10 had in mind is called a detestable thing (lit., an abomination), something abhorrent to God. Furthermore this abominable unfaithfulness involved a profaning of holiness. The word for holiness (qod_es, apartness, separateness. Holiness may refer here to the quality of distinctiveness or separateness that God desired in Israel. The abominable unfaithfulness that profaned Israels holiness was intermarriage with pagans. Such marriages had been expressly forbidden because they would lead the people into idolatry (Ex. 34:11-16; Deut. 7:3-4; Josh. 23:12-13). Intermarrying was a big problem after the return from the Exile (cf. Ezra 9:1-2, 10-12; Neh. 13:23-27). The Israelites were supposed to marry within their own nation. Failures to do so were acts of unfaithfulness among themselves as well as to God. They involved both a disregard for the nations corporate nature and disobedience to God.

Walvoord, John F., and Zuck, Roy B., The Bible Knowledge Commentary, 1983, 1985.

 

5 Conclusion of the Covenant

The covenant relationship is expressed in the formula: I am your God-you are my people (Jer 31:33; Hos 2:23); cf. the formulary of marriage and divorce (Hos 1:9).19. a people sacred to the Lord: The holiness, that is, apartness, derives from the new bond created by the covenant.

God is the all-holy. Holiness is the essential quality of God; its vast range of meaning indicates his otherness, utter transcendence, complete apartness from anything sinful or merely finite.

D N Freedman, JBL 79 [1960] 156; R Abba, JBL 80 [1961] 320-28

 

6 Apartness / apartheid

[Afrikaans, from Dutch, from apart- apart + heid -hood](1947)

1 : racial segregation; specifically : a policy of segregation and political and economic discrimination against non-European groups in the Republic of South Africa

Merriam Websters Collegiate Dictionary, 1993.

 

 

7 vd,qo n.m. Apartness, Sacredness (opp. lj

apartness, sacredness, holiness, of God: a. of divine activity, syn. majesty, vd,QoB adj. sacred, holy. of God, as separate, apart, and so sacred, holy: a. exalted on theophanic throne; heavenly throne; in victory. b. separate from human infirmity, impurity, and sin. c. laer;c]yI v/dq]

be set apart, consecrated Qal 1. be set apart, consecrated, hallowed, of shew-bread; Aaron and his sons by blood; other persons.

Pi. 1. set apart as sacred, consecrate, dedicate: a. places: Sinai, altar, etc., tabern., etc.; tent of meeting; place of sacrifice; gate.??

Hithp. 1. keep oneself apart from unclean things. 2. of God, cause himself to be hallowed.

Richard Whitaker, Editor, The Abridged Brown-Driver-Briggs Hebrew-English Lexicon of the Old Testament, 1997.

 

8 qodesh{ ko-desh}

from 6942; TWOT - 1990a; n m GK - 7731 { vd,qo1)apartness, holiness, sacredness, separateness 1a)apartness, sacredness, holiness

1a1)of God 1a2)of places 1a3)of things 1b)set-apartness, separateness

Enhanced Strongs Lexicon, 1995.

 

9 Separateness

Qodesh,qadesh,qadosh, Heb.) The basic idea in this family of words is separateness. When applied to God, holy denotes His uniqueness and separateness from everything earthly and wrong; when applied to man,those who are redeemed by the blood are to live separated and holy lives (cf. 1 Pet. 1:1519).

W.A. Criswell, Believers study Bible [computer file], electronic ed. , Logos Library System, 1997, c1991 by the Criswell Center for Biblical Studies.

 

10 Regulations for fellowship with God

include the Holiness Code (Lev. 1726). Holiness or separateness was to be a way of life, involving commitment to the Lord in every aspect. Instructions concerning separation are included (Lev. 17:122:33). Gods people were to commit themselves uniquely to Him and to separate themselves from the pagan practices of their neighbors.

Dorothy Kelley Patterson, general editor; Rhonda Harrington Kelley, managing editor, Womans study Bible [computer file], electronic ed., Logos Library System, 1997, c1995.

 

11 Under the constraint of God,

Balaam spoke an important truth about Israel: the separateness of Israel from other nations in a physical and spiritual sense was absolutely essential (Deut. 7:6). Throughout history God has proven that those who belong to Him are powerful.

 Dorothy Kelley Patterson, general editor; Rhonda Harrington Kelley, managing editor, Womans study Bible [computer file], electronic ed., Logos Library System, 1997, c1995.

 

12 The prohibition of mixed marriages:

Became a central concern (Tob. 4:12-13; T. Levi 9:10; 14:6). Other areas in which separateness was particularly apparent include food (Dan. 1:8-15; Tob. 1:10-12), circumcision (1 Macc. 1:11-15), and avoidance of the idolatry characteristic of Gentile society (1 Macc. 3:48). 1 Maccabees 1 presents in bold relief the contrast between life according to Israelite and Gentile law and custom.

Achtemier, Paul J., Th.D., Harpers Bible Dictionary, 1985.

 

13 The holiness of Yahweh:

Is a most important doctrine in the teaching of Isaiah. Yahwehs holiness is an expression of his separateness from the corruption of his people. He is the Holy One of Israel The redirected mind will focus on Gods priority, holiness. At its heart holiness means separateness:

Elwell, Walter A. ed., Evangelical Commentary on the Bible, 1989.

 


Aanhangsel B - woorde en hul geslag.

 

MANLIK

VROULIK

Altaar

Bad

Banier

barmhartig

Bedsprei

Beeld

Beesmis

Bloed

Boek

Boekrol

Boom

Brief

Brood

Byl

Dam

El

Elohey

Fees

Gees

Gelofte

Glansrykheid

Hare

Hoogmoedigheid

Huis

Keel

Kleed

Koepel

Lamp

Las

Lig

Linne

Lossing

Meel

Mond

Muur

Nasie

 

 

Oortreding

Pasga

Poort

Pot

Purperrooi

Put

Ramshoring

Reg

Rots

Ruitery

Saadlyn

Saal

See

Skouerkleed

Son

Stem

Stok

Tabernakel

Tent

Troon

Volk

Vuur

Wapens

Water

Weg

Wolkkolom

Woud

Yster

 

 

Aarde

Adamah

Afspoelwa

Angs

Ark

Arm

Bed

Beeld

Beker

Besoedeling

Blydskap

Boog

Boom

Boosheid

Brandoffer

Bydrae

Doderyk

Dood

Dwaasheid

Erfdeel

Elohey

Elowahh

Gebooie

Gees

Geloof

Geregtigheid

Gerug

Geskenk

Grond

Gruwel

Hand

Handpalm

Hart

Heerskappy

Hoeksteen

Hoop

Hulp

 

 

Insetting

Jahh

Juk

Kamer

Kandelaar

Karkoere

Kennis

Klaaglied

Klip

Klossies

Koek

Koningsblou

Koningskap

Kroon

Kruik

Kuil

Lied

Liefde

Lig

Maan

Mantel

Muur

Net

Ongeregtigheid

Oog

Parskuip

Pilaar

Plaag

Raad

Regspraak

Regterhand

Rol

Salfolie

Sel

Sen

Seninge

 

 

Siel

Skip

Skottel

Slip

Sotheid

Sout

Spelonk

Spysbydrae

Stad

Staf

Swaard

Teken

Tong

Verbond

Vergadering

Verlossing

Versoendeksel

Vloek

Voet

Voorhangsel

Vrees

Vuur

Vye

Wa

Waarheid

Warrelwind

We

Weg

Wet

Wond

Wysheid

 

 

 

 

 

NOTA: Woorde wat verdik is, kom beide as manlik en vroulik voor.

 


Aanhangsel C ERENAME

A

AbdeEl: bdeeil trnsl. naam laeD]b][ {5655 bdeeil} Dien El.

AbdiEl: bdieil trnsl. naam laeD]b][‘ {5661 bdieil} Kneg van El.

AbiEl: bijeil trnsl. naam laeybia} {22 bijeil} my Vader is El.

AbiJaH/ AbiJaHW: bijh/ bijhuw trnsl. naam hY:bia} WhY:bia} {29 bijh} Abiav [7 abia] my Vader is JaHH/ JaHWeH.

AdiEl: dijeil trnsl. naam laeydi[} {5717 dijeil} Ornament van El.

AdoniJaH/ AdoniJaHW: donijh/ donijhuw trnsl. naam hY:nIdoa} WhY:nIdoa} {138 donijh} Adoni van JaHH/ JaHWeH.

AdriEl: Adrijeil trnsl. naam laeyrid][‘ {5741 drijeil} Aangedrewe van El.

AgazJaH/ AgazJaHW: gzjh/ gzjhuw trnsl. naam hy:zj’a} {274 gzjh} Besitting van JaHH.

AgiJaH/ AgiJaHW: gijh/ gijhuw trnsl. naam hY:jia} WhY:jia} {281 gijh} Broer van JaHH/ JaHWeH.

AmarJaH/ AmarJaHW: mrjh/ mrjhuw trnsl. naam hy:r]m’a} {568 mrjh} Gesegde van JaHH/ JaHWeH.

AmasJaH: msjh trnsl. naam hy:s]m’[} {6007 msjh} Las/ belasting van JaHH.

AmatzJH/ AmatsJaHW: mtzjh/ mtzjhuw trnsl. naam hy:x]m’a} Why:x]m’a} {558 matzjh} Sterkte van JaHH/ JaHWeH.

AmmiEl: mmijeil trnsl. naam laeyMi[‘ {5988 mmijeil} my Volk van El.

AnaJaH: njh trnsl. naam hy:n:[} {6043 njh} Antwoord van JaHH.

AnnJH: nnjh trnsl. naam hy:nn”[} {6055 nnjh} Bewolking/ oordekking van JaHH.

AntothiJaH: ntothijah trnsl. naam hYtiton[‘ {6070 ntothijah} JaHH se antwoord.

AriEl: rijeil trnsl. naam laeyria} {739, laeyria} 740, laeyria} 741 rijeil} leeu-el - Dappere/s soos leeus, moontlik n idioom.

AsaEl: sheil trnsl. naam laehc;[} {6214 sheil} Gewerk (Werker) van El.

AsaJaH: sjh trnsl. naam hy:c;[} {6222 sjh} Gewerk (Werker) van JaHH.

AsarEl: sareil trnsl. naam laer]c’a} {840 sareil} Opgewekte/ vrolike van El.

AsarElah: sreilh trnsl. naam hl;aer]c’a} {841 sreilh} Opgewekte/ vrolike van El.

AsiEl: sijeil trnsl. naam laeyci[} {6221 sijeil} Gewerk van El.

AsriEl: srijeil trnsl. naam laeyric]a’ {844 srijeil} Opgewekte/ vrolike van El.

AsriEliete trnsl. naam yliaeric]a’ {845 srieilij} Van AsriEil.

AthaJaH: thjh trnsl. naam hy:t;[} {6265 thjh} Versterkte van JaHH.

AthalJaH/ AthalJaHW: thljh/ thljhuw trnsl. naam hy:l]t’[} Why:l]t’[} {6271 thljh} Beklemde/ vernoude van JaHH/ JaHWEH.

AtzalJaHuW: tzljhuw trnsl. naam Why:l]x’a} {683 tzljhuw} Eenkant Gestel van JaHH/ JaHWeH.

AzanJaH: znjh trnsl. naam hy:nza} {245 znjh} Gehoor(same) van JaHH.

AzarEl: zreil trnsl. naam laer]z[} {5832 zreil} Geholpe van El.

AzrJaH AzrJaHW: zrjh/ zrjhuw trnsl. naam hy:r]z[} Why:r]z[} {5838, 5839 zrjh} Geholpe van JaHH/ JaHWeH.

AzazJaHW: zzjhuw trnsl. naam Why:zz[} {5812 zzjhuw} JaHWeH versterk

AziEl: zieil trnsl. naam laeyzI[} {5815 zieil} Herstelde van El.

AzriEl: zrijeil trnsl. naam laeyriz[‘ {5837 zrijeil} Hulp van El.

B

BaalJH: Beljh trnsl. naam hy:l][‘B] {1183 beljh} JaHH is Besitter/Heer/Meester.

BasJaH: Bseijh trnsl. naam hy:ce[}B’ {1202 bseijh} Arbeid van JaHH.

BakbukJaH: Bkbukjh trnsl. naam hy:q]Buq]B’ {1229 bkbukjh} Bottel/ kruik (Leegmaak) van JaHH.

BaragEl: Brkeil trnsl. naam laek]r’B; {1292 brkeil} Gesende van El.

BedeJaH: Beidejh trnsl. naam hy:d]Be {912 beidejh} Kneg van JaHH.

BenJaH/ BenJaHW: Benjh/ Benjhuw trnsl. naam hy:n:B] Why:n:b] {1141 benjh} JaHH/ JaHWeH Bou.

BeraJaH: Berjh trnsl. naam hy:ar;B] {1256 berjh} Geskape van JaHH.

BerekJaH/ BerekJaHW: Brkjh/ Brkjh trnsl. naam hy:k]r,B, Why:k]r,B, {1296 brkjh} Baraciva [914 barakhias] Kniel voor JaHH/ JaHWeH.

BesalEl: Betzleil trnsl. naam lael]x’B] {1212 betzleil} In die Skaduwee van El.

BesodJaH: Besowdjh trnsl. naam hy:d]/sB] {1152 besowdjh} Raad van JaHH.

BetEl: Beijtheil trnsl. naam laeAtyBe {1008 beijtheil} Huis van El.

BetEliete: BeijtHliet trnsl. naam yliah; tyBe {1017 beijthhlij} Van BeijthEl.

BithJaH: Bithjh trnsl. naam hy:t]Bi {1332 bithjh} Dogter van JaHH.

BizjowthJaH: Bizjowthjh trnsl. naam hy:t]/yzBi {964 bizjowthjh} Veragte van JaHH.

 BukkiJaH/ BukkiJaHW: Bukkijh/ Bukkijhuw trnsl. naam WhY:QiBu {1232 bukkijhuw} Wegneming van JaHWeH.

D

DaniEl: Dnijeil trnsl. naam laYEnID; laenID; {1840 dnijeil} laYEnID; {1841 dnijeil} Danihvl [1158 daniel] El is my Regter.

DelJaH/ DelJaHW: Deljh/ Deljhuw trnsl. naam hy:l;D] Why:l;d]W {1806 deljh} Geborgte van JaHH.

DeuEl: Deuweil trnsl. naam laeW[D] {1845 deuweil} Bekende van El.

DowdwJaHW: Dowdwjhuw trnsl. naam Whw:d;/D {1735 dowdwjhuw} Geliefde van JaHH/ JaHWeH.

 

 

E

El: eil trnsl. naam, trnsl. titel lae {410 eil} hjliv [2241 eli] El/ el, as magtige/ n magtige wese Eli my El kyk OPSOMMING: El, Eli.

El-Ad: ld trnsl. naam d[;l]a, {496 ld} Getuienis van El.

El-Adah: ldh trnsl. naam hd;[;l]a, {497 ldh} El Tooi/ versier/ verfraai.

El-Aleh: lleih trnsl. naam ale[;l]a, {500 lleih} El Styg op/ vaar op/ gaan op.

El-Asah: lsh trnsl. naam hc;[;l]a, {501 lsh} El Werk/ arbei.

El-Azar: lzr trnsl. naam rz[;l]a, {499 lzr} Eleavzar [1648 eleazar] Lavzaro [2976 lazaros] El Help.

El-BetEl: eilBeijtheil trnsl. naam laeAtyBe lae {416 eilbeijtheil} El van die Huis van El.

El-Daah: ldh trnsl. naam h[;D;l]a, {420 ldh} El Ken/ weet.

El-Dad: ldd trnsl. naam dD;l]a, {419 ldd} El Geliefde.

El-Elohey-JisraEl: Eil Elohei Jisreil trnsl. naam laer;c]yI yhela lae {415 eil loheij jisreil} Magtige El van JisraEl.

El-Hanan: lgnn trnsl. naam n:j;l]a, {445 lgnn} El Skenk/ gee Guns.

EliAb: lijb trnsl. naam ba;ylia {446 lijb} my El die Vader.

EliAda: lijd trnsl. naam [d;y:l]a, {450 lijd} my El Ken/ weet.

EliAm: lijm trnsl. naam [;ylia {463 lijm} my El van die Volk.

EliAthah: lijthh trnsl. naam ht;a;ylia {448 lijthh} my El van Toestemming/ instemming.

EliDad: lijdd trnsl. naam dd;ylia {449 lijdd} my El Geliefde.

EliEinay: lijeijnj trnsl. naam yn”y[eylia {462 lijeijnj} my El die Oog; kyk ElJaH Einaj.

EliEl: lijeil trnsl. naam laeylia {447 lijeil} my El [is] El.

EliEzer: lijzr trnsl. naam rz,[,ylia {461 lijzr} Elievzer [1663 eliezer] my El Help.

EliFaz: lijfz trnsl. naam zp’ylia {464 lijfz} my El is [soos] Suiwer Goud.

EliFelehu: lijfeleihuw trnsl. naam Whlep]ylia {466 lijfeleihuw} my El Onderskei.

EliFelet: lijflt trnsl. naam fl,p,ylia {467 liflt} my El van Ontsnapping.

Elhud: Eilihuwd trnsl. naam lae {410 eil} d/h {1935 howd} Eliouvd [1664 eliud] El van Majesteit.

EliHw: lijhuw trnsl. naam Whylia {453 lijhuw} my El van Hom.

EliJaH/ EliJaHW: Eilijh/ Eilijhuw trnsl. naam hY:liae WhY:liae {452 eilijh} JHliva [2243 eelias] my El van JaHH/ JaHWeH.

Elijfl: lijfl trnsl. naam lp;ylia {465 lijfl} my El van oordeel.

Elijgorf: lijgorf trnsl. naam r,joylia {456 lijgorf} my El van Winter.

EliKa: lijk trnsl. naam aq;ylia {470 lijk} my El Braak.

EliMeleg: lijmlk trnsl. naam Jl,m,ylia {458 lijmlk} my El [is] Koning.

EliShah: lijshh trnsl. naam hv;ylia {473 lijshh} betekenis onseker.

EliShama: lijshm trnsl. naam [m;v;ylia {476 lijshm} my El Hoor/ luister.

EliShaphat: lijshft trnsl. naam fp;v;ylia {478 lijshft} my El Oordeel.

EliSheba: lijshb trnsl. naam [b’v,ylia {472 lijshb} Elisavbet [1665 elisabet] my El van Eed.

EliShua: lijshuw trnsl. naam [‘Wvylia {474 lijshuw} [v;ylia {477 elijsh} Elissai`o [1666 elissaios] my El is Redding.

EliSur: lijtzuwr trnsl. naam rWxylia {468 litzur} my El is die Rots.

El-Jagba: ljgb trnsl. naam aB;j]y”l]a, {455 ljgb} El Versteek.

El-Jakim: ljkijm trnsl. naam yqiy:l]a, {471 ljkijm} Eliakeivm [1662 eliakeim] El Hef op.

El-Jasaf: ljsf trnsl. naam s;y:l]a, {460 ljsf} El Vermeerder.

El-Jashib: ljshijb trnsl. naam byviy:l]a, {475 ljshijb} El Keer terug.

ElJWeynay: ljehuweijnj trnsl. naam yn”y[e/hyl]a, {454 ljehoweijnj} Na El is my O gekeer.

El-Kanah: lknh trnsl. naam hn:q;l]a, {511 lknh} El Besit.

El-Paal: lpl trnsl. naam l[‘P’l]a, {508 lpl} El Skep/ maak.

El-Safan: lijtzfn trnsl. naam p;x;ylia {469 lijtzfn} my El is Waardevolle skat.

El-Thekon: ltekon trnsl. naam qoT]l]a, {515 ltekon} El Maak reguit.

El-Tolad: ltowld trnsl. naam dl’/Tl]a, {513 ltowld} El van Geslagte.

El-Uzay: luzj trnsl. naam yzW[l]a, {498 luwzj} El Vergoed/ hou terug.

El-Zabad: lzbd trnsl. naam db;zl]a, {443 lzbd} El Skenk.

Esli trnsl. naam Esliv [2069 esli] betekenis onseker; moontlik, Van El.

G

GabriEl: Ghbrijeil trnsl. naam laeyrib]G {1403 ghbrijeil} Gabrihvl [1043 ghabrieeil] Man van El.

GamliEl: Ghmlijeil trnsl. naam laeylim]G {1583 ghmlijeil} Gamalihvl [1059 ghamalieeil] Beloning van El.

GammuwEl: Gmmuweil trnsl. naam laeWMj’ {2536 gmmuweil} Hitte van El.

GannEl: Gnneil trnsl. naam laenn”j} {2606 gnneil} Guns Gegun van El.

GannJaH/ GannJaHW: Gnnjh/ Gnnjhuw trnsl. naam hy:nn”j} Why:nn”j} {2608 gnnjh} Ananiva [367 ananias] [Anna [452 annas] Guns Gegun van JaHH/ JaHWeH.

GsadJaH: Gsdjh trnsl. naam hy:d]s’j} {2619 gsdjh} Barmhartig(heid) van JaHH.

GashabJaH/ GashbJaHW : Gshbjh/ Gshbjhuw trnsl. naam hy:b]v’j} Why:b]v’j} {2811 gshbjh} Vervaardigde/ gefabriseerde van JaHH/ JaHWeH.

GazaEl: Gzeil trnsl. naam laezj} {2371 gzeil} Siener van El; Siener, soos sien in die toekoms; vgl. profeet.

GzijEl: Gzijeil trnsl. naam laeyzIj} {2381 gzijeil} Siener van El; Siener, soos sien in die toekoms; vgl. profeet.

GeuEl: Gheuweil trnsl. naam laeWaG {1345 gheuweil} Triomf/ oorwinning van El.

GhadijEl: Ghdijeil trnsl. naam laeyDiG {1427 ghddijeil} Waardevolle skat van El.

GhedalJaH/ GhedlJaHW: Ghedljh/ Ghedljhuw trnsl. naam hy:l]d’G Why:l]d’G {1436 ghedaljh} Grootheid van JaHH/ JaHWeH.

GhemarJaH/ GhemarJaHW: Ghemrjh/ Ghemrjhuw trnsl. naam hy:r]m’G Why:r]m’G {1587 ghemrjh} Voltooide/ volvoerde/ uitgevoerde van JaHH/ JaHWeH.

GielkiJaH/ GielkiJaHW: Gielkijh/ Gielkijhuw trnsl. naam hY:qil]ji WhY:qil]ji {2518 gilkijh} Aangewese van JaHH/ JaHWeH.

GijEl: Gijeil trnsl. naam laeyji {2419 gijeil} Lewe van El.

H

HagalJaH: Gkljh trnsl. naam hy:l]k’j} {2446 gkljh} Blos/ blosendheid van JaHH.

HanniEl: Gnnijeil trnsl. naam laeyNIj’ {2592 gnnijeil} Guns Gegun van El.

HrEil nmw., naam laer]h’ {2025 hreil} Bergie van El.

HarhaJaH: Grhjh trnsl. naam hy:h}r]j’ {2736 grhjh} Vrees/ ontsag vir JaHH.

HasabneJaH: Gshbnejh trnsl. naam hy:nb]v’j} {2813 gshbnejh} Beraamde/ saamgesweer/ gekonkel/ gesmee van JaHH.

HazaJaH: Gzjh trnsl. naam hy:zj} {2382 gzjh} Siener van JaHH; Siener, soos sien in die toekoms; vgl. profeet.

HodawJaH: Howdwjh trnsl. naam hy:wd’/h {1938, howdwjh} Majesteit van JaHH.

HodWaH: Howdewh trnsl. naam hw:d]/h {1937 howdewh} Majesteit van JaHWeH.

HoshiJaH: HoshiJH trnsl. naam hy:[ivi/h {1955 hoshijh} Redding van JaHH; vgl. Hoshia Na.

HowdiJaH: Howdijh trnsl. naam hY:di/h {1940, hY:di/h 1941 howdijh} Majesteit van JaHH.

HoWshm trnsl. naam [m;v;/h {1953 howshm} JaHH Hoor.

I

ImmnuEl: Immnuweil trnsl. naam laeWnM;[i {6005 immnuweil} Emmanouhvl [1694 emmanoueel] El Met Ons.

IthiEl: Ijthijeil trnsl. naam laeytiyai {384 ijthijeil} Opgewekte/ vrolike van El.

J

JarshJaH: Jrshjh trnsl. naam hy:v]r,[}y” {3298 jrshjh} van onsekere afgeleide en JaHH.

JsijEil: jsijeil trnsl. naam laeyci[}y” {3300 jsijeil} Gewerk van El.

JazanJaH/ JazanJaHW: Jzanjh/ Jzanjhuw trnsl. naam hy:nza}y” Why:nza}y” {2970 jzanjh} Gehoor(same) van JaHH/ JaHWeH.

JziJHuW trnsl. naam WhY:zI[}y” {3269 jzijhuw} Opstandig van JaHWeH.

JazijEl: Jzijeil trnsl. naam laeyzI[}y” {3268 jzijeil} Opstandig van El.

JabneEl: Jbneeil trnsl. naam laenb]y” {2995 jbneeil} Gebou van El.

JagddijEl: Jgddijeil trnsl. naam laeyDij]y” {3164 jgddijeil} Vereenigd van El.

JagleEl: Jgleeil trnsl. naam lael]j]y” {3177 jgleeil} Verwagting/ afwagting van El.

JgleEliet trnsl. naam yliael]j]y” {3178 jgleeilij} Van JagleEil.

JagtseEl: Jgtzeeil trnsl. naam laex]j]y” {3183 jgtzeeil} Gehalveerde van El.

JagtseEliete: Jgtzeeliet trnsl. naam yliaex]j]y” {3184 jgtzeeilij} Van JgtzeEl.

JahaziEl: Jgzijeil trnsl. naam laeyzIj}y” {3166 jgzijeil} Siener van El.

 JaHH trnsl. naam Hy: {3050 JHH} die naam van ELOHIJM in basiese vorm: Ewige Bestaande Een.

JaHWeH trnsl. naam h/;hy {3068, h/ihy 3069 jehowah} Ewige Bestaande Een.

JaHWeH-Jirh trnsl. naam ha,r]yI h/;hy {3070 jehowhjirh} JaHWeH Sien.

JaHWeH-Nissij trnsl. naam ySinI h/;hy {3071 jehowhnissij} JaHWeH is my Banier/ vaandel/ vlag.

JaHWeH-Rh trnsl. naam h/;hy {3068 jehowh} h[;r; {7462 rh} JaHWeH Behoed/ versorg; kyk Psalm 23:1.

JaHWeH-Rfh trnsl. naam h/;hy {3068 jehowh} hp;r; {7495 rfh} JaHWeH is Geneser.

JaHWeH-Shlowm trnsl. naam /lv; h/;hy {3073 jehowhshlowm} JaHWeH is Vrede; kyk volledig.

JaHWeH-Shm trnsl. naam h/;hy {3068 jehowh} v; {8033 shm} JaHWeH se Teenwoordigheid; kyk JesgiEl: JegezkEl 48:35.

JaHWeH-Shmmh trnsl. naam hM;v; h/;hy {3074 jehowhshmmh} JaHWeH se teenwoordigheid; simboliese naam van JeruShalem.

JaHWeH-Tzboth trnsl. naam h/;hy {3068 jehowh} ha;b;x] {6635 tzabh mv. tzboth} pantokravtwr [3841 pantokrator] JaHWeH van die Lerskares; kyk Tzabaoth.

JaHWeH-Tzedkh trnsl. naam h/;hy {3068 jehowh} hq;d;x] {6666 tzedkh} JaHWeH van Regverdigheid.

JaHWeH-Tzidkeinuw trnsl. naam Wnqed]xi h/;hy {3072 jehowhtzidkeinuw} n gesamentlike vorm van h/;hy {3068 jehowh} en qd,x, {6664 tzdk} JaHWeH is Regverdigheid.

JaHWshua: Jehowshuw trnsl. naam [‘Wv/hy / [‘vu/hy {3091 jehowshuw} [‘WvyE {3442, [‘WvyE 3443 jeishuw} Ihsou` [2424 jeesous] JaHH-Red; die naam van Mosheh se opvolger, die naam van ons Majesteit / Meester die Mashiag, en die naam van ander persone; kyk OPSOMMING: JAHH, JAHWSHUA, JAHWEH.

JaksJaH: Jgzijh trnsl. naam hy:zj]y” {3167 jgzijh} Siener van JaHH.

JathnijEl: Jthnijeil trnsl. naam laeynIt]y” {3496 jthnijeil} Geredde van El.

JeberkJaHW: Jebrkjhuw trnsl. naam Why:k]r,b,y {3000 jebrkjhuw} Gesende van JaHWeH.

JedaJaH: Jedjh trnsl. naam hy:[]d’y {3048 jedjh} Bekend van JaHH.

JedaJaH: Jedjh trnsl. naam hy:d;y {3042 jedjh} Uitgestrekte Hande van JaHH.

JediaEl: Jedijeil trnsl. naam lae[}ydiy {3043 jedijeil} Bekend van El.

JedidJaH: Jedijdejh trnsl. naam hy:d]ydiy {3041 jedijdejh} Geliefde van JaHH.

JgdeJaHW: Jgddijhuw trnsl. naam WhY:Dij]y<, {3165 jgddijhuw} Vereenigd van JaHWeH.

JegiJaH: Jegijh trnsl. naam hY:jiy {3174 jegijh} Opgewek/ opgevrolik/ geanimeer/ opgekikker van JaHH.

JegijEliet: Jegijeliet trnsl. naam yliaeyjiy {3172 jegijeilij} Van JehiEl: JegiEl.

JegizkiJaH/ JegizkiJaHW/ GizkiJaH/ GizkiJaHW : Jegizkijh/ Jegizkijhuw/ Gizkijh/ Gizkijhuw trnsl. naam hY:qizjiy WhY:qizjiy hY:qizji WhY:qizji {2396, 3169 jegizikijh} Ezekiva [1478 ezekias] Versterkte van JaHH/ JaHWeH.

JehalalEl: Jehlleil trnsl. naam lael]L,h’y {3094 jehllleil} Halal aan El.

JehiEl: Jegijeil trnsl. naam laeyjiy / laewj’y {3171 jegijeil} Opgewek/ opgevrolik/ geanimeer/ opgekikker van El.

JeHWadda: jehowddh trnsl. naam hD;[‘whoy {3085 jehowddh} JaHH Tooi/ versier/ verfraai.

JeHWaddien: Jehowddijn trnsl. naam yDi[‘/hy / D;[‘/hy {3086 jehowddijn} JaHH Stel tevrede.

JeHWagaz: Jehowgz trnsl. naam zj;a;/hy {3059 jehowgz} zj;a;/y {3099 jowgz} JaHH se Besitting.

JeHWash: Jehowsh trnsl. naam va;/hy {3060 jehowsh} JaHH Aanvuur.

JeHWganan: Jehowgnn trnsl. naam n:j;/hy {3076 jehowgnn} n:j;/y {3110 jowgnn} Iwavnnh [2491 joannees] JaHH Skenk/ gee Guns.

JeHWjada: Jehowjd trnsl. naam [d;y:/hy {3077 jehowjd} [d;y:/y {3111 jowjd} Bekend van JaHH.

JeHWjakim: Jehowjkijm trnsl. naam yqiy:/hy {3079 jehowjkijm} yqiy:/y {3113 jowjkijm} JaHH Hef op.

JeHWjakin: Jehowjkijn trnsl. naam ykiy:/hy {3078 jehowjkijn} ykiy:/y {3112 jowjkijn} JaHH Vestig/ plaas/ stig/ rig op/ stel in/ stel vas.

Jehowjrijb: Jehowjrijb trnsl. naam byriy:/hy {3080 jehowjrijb} JaHH Stry/ worstel/ twis.

JeHWnadab: Jehowndb trnsl. naam bd;n:/hy {3082 jehowndb} bd;n:/y {3122 jowndb} JaHH se Vrywilligers.

JeHWnathan: Jehownthn trnsl. naam t;n:/hy {3083 jehownthn} t;n:/y {3129 jownthn} JaHH Gegee.

JeHWram/ JWram: Jehowrm/ Jowrm trnsl. naam r;/hy {3088 jehowrm} r;/y {3141 jowrm} Iwravm [2496 joram] JaHH Hef op.

JeHWseba: Jehowshb trnsl. naam [b’v,/hy {3089 jehowshb} JaHH Belowe/ sweer.

JeHWseif/ JWsef: Jehowseif/ Jowseif trnsl. naam se/hy {3084 jehowseif} se/y {3130 jowseif} Iwshvf [2501 joseph] By tel; die naam van verskeie persone, insluitende die naam van die man van Mirjam, die aardse moeder van JaHWshua.

JeHWshabad: Jehowshbth trnsl. naam t[‘b]v’/hy {3090 jehowshbth} JaHH Belowe/ sweer; mag n vorm van JaHsheba wees.

JeHWshafat/ JWshafat: Jehowshft/ Jowshft trnsl. naam fp;v;/hy {3092 jehowshft} fp;v;/y {3146 jowshft} Iwsafavt [2498 josaphat] JaHH Oordeel.

JeHWtsadok/ JWtsadak : Jehowtzdk/ Jowtzdk trnsl. naam qd;x;/hy {3087 jehowtzdk} qd;x;/y {3136 jowtzdk} JaHH Regverdig.

JeHWzabad/ JWzabad : Jehowzbd/ Jowzbd trnsl. naam db;z/hy {3075 jehowzbd} db;z/y {3107 jowzbd} JaHH Skenk.

JeHWdah/ JeHWdahiete: Jehuwdah/ Jehuwdaim/ Jehuwdij trnsl. name dhuy {n plek 3055 jehud} dWhy {die landstreek, die volk 3061 jehuwd} yaid;Why {die mense 3062 jehuwdij} hd;Why {die afstammeling 3063 jehuwdh} ydiWhy {n volk, n persoon 3064, ydiWhy 3065 jehudij} Ioudav [n landstreek 2448, Ioudaiva 2449 Joudaia] Ioudai`o [n volk, n persoon 2453 joudaios] Ioudav [n volk, n persoon, n afstammeling 2455 ioudas] Gevierde van JaHH.

JeiEl: Jeijeil trnsl. naam laey[iy {3273 jeijeil} Weg Gegryp van El.

JekabtzeEl: Jekbtzeeil trnsl. naam laex]b]q’y {3343 jekbtzeeil} Versameldes van El.

JeklJaH: Jekljh trnsl. naam hy:l]k;y {3203 jekljh} JaHH Stel in staat.

JekmJaH: Jekmjh trnsl. naam hy:m]q’y {3359 jekmjh} Verhoogde van JaHH.

JeknJaH/ JeknJaHW : Jeknjh/ Jeknjhuw trnsl. naam hy:nk;y hy:n/ky Why:nk;y {3204 jeknjh} Ieconiva [2423 jekhonias] Gevestigde/ vasgestelde/ bewese van JaHH/ JaHWeH.

JekuwthijEl: Jekuwthijeil trnsl. naam laeytiWqy {3354 jekuwthijeil} Gehoorsame van El.

JemuEl: Jemuweil trnsl. naam laeWmy {3223 jemuweil} Dag van El.

JergmeEl: Jergmeeil trnsl. naam laem]j]r’y {3396 jergmeeil} Barmhartig(heid) van El.

JergmeEliete: Jergmeeliet trnsl. naam yliaem]j]r’y {3397 jergmeeilij} Van JergmeEl.

JeriJH trnsl. naam hY:riy {3404 jerijh} Gevorm van JaHH.

JerijEl: Jerijeil trnsl. naam laeyriy {3400 jerijeil} Gevorm van El.

JeruwEl: Jeruweil trnsl. naam laeWry {3385 jeruweil} Gevorm van El.

JesarElah: Jesareilh trnsl. naam hl;aer]c’y {3480 jesareilh} Reguit Na El.

JesgiEl: Jegzkeiel trnsl. naam laqezj,y {3168 jegzkeiel} Versterkte van El.

JeshaJaH/ JeshaJaHW: Jeshjh/ Jeshjhuw trnsl. naam hy:[]v’y / Why:[]v’y {3470 jeshjh/ jeshjhuw} JHsai>va [2268 hesaias] Geredde van JaHH/ JaHWeH.

JeshowgJaH: Jeshowgjh trnsl. naam hy:j;/vy {3439 jeshowgjh} Hongerige van JaHH.

JesijmEl: Jesijmeil trnsl. naam laem;yciy {3450 jesijmeil} Geplaaste van El.

JeuwEl: Jeuweil trnsl. naam laeW[y {3262 jeuweil} Weg Gegryp van El.

JeznJaH/ JeznJaHW : Jezanjh/ Jeznjhuw trnsl. naam hy:nzy Why:nzy {3153 jeznjh} Gehoor(same) van JaHH.

JezawEl: Jezaweil trnsl. naam laewzy {3149 jezaweil} Besprinkelde van El.

JibniJH: jibnijh trnsl. naam hY:nIb]yI {2998 jibnijh} Gebou van JaHH.

JibniJaH: Jibnejh trnsl. naam hy:nb]yI {2997 jibnejh} Gebou van JaHH.

JifdeJaH: Jifdejh trnsl. naam hy:D]p]yI {3301 jifdejh} Verloste/ vrygekoopte/ bevryde van JaHH.

JiftagEl: Jiftgeil trnsl. naam laeAjT’p]yI {3317 jiftgeil} Ope van El.

JighdlJHW: jighdljhuw trnsl. naam Why:l]D’gyI {3012 jighdljhuw} Vergrote van JaHWeH

JirijJH trnsl. naam hyY:air]yI {3376 jirijjh} Ontsag van JaHH.

JirmeJaH/ JirmeJaHW : Jirmejh/ Jirmejhw trnsl. naam hy:m]r]yI /Why:m]r]yI{3414 jirmejh/ jirmejhuw} JIeremiva [2408 hieremias] Verhoogde van JaHH/ JaHWeH.

JirpeEl: Jirpeeil trnsl. naam laeP]r]yI {3416 jirpeeil} Geheel van El.

JishshiJaH/ JishshiJHW : Jishshijh/ Jishshijhuw trnsl. naam hY:ViyI {3449 jishshijh} Geis/ opgeis/ opgevorder van JaHH/ JaHWeH.

Jismael: Jishmeil trnsl. naam la[em;v]yI {3458 jishmeil} El sal hoor.

Jismaeliete: Jishmeiliet trnsl. naam ylia[em;v]yI {3459 jishmeilij} Van JishmaEl.

JismaJaH/ JismaJaHW: Jishmjh/ Jishmjhuw trnsl. naam hy:[]m’v]yI Why:[]m’v]yI {3460 jishmjh} Gehoor(same) van JaHH/ JaHWeH.

JismakJaHuW: Jismkjhuw trnsl. naam Why:k]m’s]yI {3253 jismkjhuw} Staande van JaHWeH.

JisraEl: Jisreil trnsl. naam laer;c]yI {3478, laer;c]yI 3479 jisreil} Israhvl [2474 jsrael] Regeer met/ van El.

JisraElitiese/ JisraEliet trnsl. naam yliaer]c]yI {3481 jisreeilij} Israhlivth [2475 jsraeelitees] Van JisraEl.

JisraElitiese: Jisraelieth trnsl. naam tyliaer]c]yI {3482 jisreeilijth} n vroulike JisraEliet.

 JizragJaH: Jizrgjh trnsl. naam hy:j]r’zyI {3156 jizrgjh} Opgestane/ herrese van JaHH.

JizreEl: Jizreeil trnsl. naam la[er]zyI {3157 jizreeil} Geplante van El.

JizreEliet trnsl. naam ylia[er]zyI {3158 jizreeilij} Van JizreEl.

JizreElitiese: Jizreelieth trnsl. naam tylia[er]zyI {3159 jizreeilijth} n vroulike van JizreEl.

JizziJH trnsl. naam hY:ZIyI {3150 jizzijh} Besprinkelde van JaHH.

JoktheEl: Jktheeil trnsl. naam laet]q]y: {3371 jktheeil} Gehoorsame van El.

JoshiJH/ JoshiJHuW trnsl. naam hY:viayœ WhY:viayœ{2977 joshijh} Iwsiva [2502 josias] Gegrondves/ gestig/ opgerig/ gevestig van JaHH/ JaHWeH.

JWab: Jowb trnsl. naam ba;/y {3097 jowb} JaHH Vaderd.

JWag: Jowg trnsl. naam ja;/y {3098 jowg} JaHH Broederd.

JWash: Jowsh trnsl. naam v[;/y {3135 jowsh} JaHH Is haastig.

JWash: Jowsh trnsl. naam va;/y / va;yœ {3101 jowsh} JaHH Aanvuur.

JWEl: Joweil trnsl. naam lae/y {3100 joweil} Iwhvl [2493 joeel] JaHWeH is El.

JWezer: Jowzr trnsl. naam rz,[,/y {3134 jowzr} JaHH Help.

JWga: Jowg trnsl. naam aj;/y {3109 jowg} Herleefde/ opgeleefde/ opgewekte van JaHH.

JWhana, JWhannas trnsl. naam Iwavnna [2489 joanna] Iwanna [2490 joannas] JaHH Skenk/ gee Guns.

JWjarib: Jowjrijb trnsl. naam byriy:/y {3114 jowjrijb} JaHH Stry/ worstel/ twis.

JoWkbed: Jowkbd trnsl. naam db,k,/y {3115 jowkbd} Vereerde/ geerde van JaHH.

JWkim: Jowkijm trnsl. naam yqi/y {3137 jowkijm} Aceivm [885 akheim] JaHH Staan/ styg op.

JWshah: Jowshh trnsl. naam hv;/y {3144 jowshh} Gelyke van JaHH.

JWshawjah: Jowshwjh trnsl. naam hy:wv’/y {3145 jowshwjh} Gelyke van JaHH.

JwsibJH: Joshibjh trnsl. naam hy:b]vi/y {3143 joshibjh} Bewoon van JaHH.

JwsibJaH: Jowsifjh trnsl. naam hy:p]si/y {3131 jowsifjh} JaHH Tel by/ voeg by.

JWtham: jowthm trnsl. naam t;/y {3147 jowthm} Iwavqam [2488 joatham] JaHH is Volledig/ geheel/ afgerond.

JWzakar: Jwzkr trnsl. naam rk;z/y {3108 jowzkr} JaHH Onthou.

JyHW: Jeihuw trnsl. naam aWhyE {3058 jeihuw} JaHH is Hy.

K

KabtseEl: Kbtzeeil trnsl. naam laex]b]q’ {6909 kbtzeeil} Versameldes van El.

KadmiEl: Kdmijeil trnsl. naam laeymid]q’ {6934 kdmijeil} Oeroud van El.

KemwEl: Kemuweil trnsl. naam laeWmq] {7055 kemuweil} Verhoogde van El.

KenanJaHW: Kennjh trnsl. naam hy:nn”K] {3663 kennjh} Geplante van JaHWeH.

KolJaH: Kowljh trnsl. naam hy:l;/q {6964 kowljh} Stem van JaHH.

KonJaHW: Knjhuw trnsl. naam Why:nK;’ {3659 knjhuw} Gevestigde/ vasgestelde/ bewese van JaHWeH.

KownnJHuW: Kownnjhuw trnsl. naam Why:nn”/K {3562 kownnjhuw} Gevestigde/ vasgestelde/ bewese van JaHWeH.

KuwshJHuW: Kuwshjhuw trnsl. naam why:v;Wq {6984 kuwshjhuw} Verstrikte/ gevange van JaHWeH.

L

LaEl: Leil trnsl. naam lael; {3815 leil} Van El.

LmuEl: Lemuweil trnsl. naam laeWml] lae/ml] {3927 lemuweil} Van El.

M

MaadJaH: Mdjh trnsl. naam hy:d][‘m’ Why:ce[}m’ {4573 mdjh} Versierde/ sieraad van JaHWeH.

MaseJaH/ MaseJaHW: Mseijh/ Mseijhuw trnsl. naam hy:ce[}m’ Why:ce[}m’ {4641 mseijh} Arbeid van JaHH/ JaHWeH.

MagsJaH: Mgseijh trnsl. naam hy:sej]m’ {4271 mgseijh} Skuilplek van JaHH.

MahalalEl: Mhlaleil trnsl. naam lael]l’h}m’ {4111 mhlaleil} Malelehvl [3121 maleleeel] Halal van El.

MalkiEl: Mlkijeil trnsl. naam laeyKil]m’ {4439 mlkijeil} Koninklike van El.

MalkiEliete: Mlkijeliet trnsl. naam yliaeyKil]m’ {4440 mlkijeilij} Van MlkijEl kyk 4439.

MalkiJaH/ MalkiJaHW : Mlkijh/ Mlkijhuw trnsl. naam hY:Kil]m’ {4441 mlkijh} Koninklike van JaHH/ JaHWeH.

MattithJaH/ MattithJaHW: Mttithjh/ Mttithjhuw trnsl. naam hy:t]Tim’ Why:t]Tim’ {4993 mttithjh Mttithjhuw } Mattaqiva [3161 mattathias] Geskenk van JaHH/ JaHWeH.

Mehetabel: Meheijtbeil trnsl. naam laeb]f’yhem] {4105 meheijtbeil} Goed-tevrede/ behaaglik/ in sy skik van el.

MeshelemJaH/ MeshelemJaHW : Meshlmjh/ Meshlmjhuw trnsl. naam hy:m]l,v,m] Why:m]l,v,m] {4920 meshlmjah} Vrede van JaHH/ JaHWeH.

MeshezabEl: Mesheijzbeil trnsl. naam laeb]zyvem] {4898 mesheijzbeil} Vrygestelde van El.

MetzobaJaH: Metzobjh trnsl. naam hy:b;xom] {4677 metzobjh} Stig/ aanl/ tot stand bring van JaHH.

MighdalEl: Mighdaleil trnsl. naam laeAlD’gmi {4027 mighdaleil} Toring van El.

MijkaJaHW/ MijkaJaH: Mijkjahuw/ Mijkjh trnsl. naam Whyk;ymi {4319 mijkjehuw } hy:k;ymi {4320 mijkjh} hy:k;ymi {4321 mijkjh} Whyk;ymi {4322 mijkjehuw} Why:k;ymi Mijkjhuw Wie is Soos JaHH; of, O Daardie JaHH.

MikaEl: Mijkeil trnsl. naam laek;ymi {4317 mijkeil} Micahvl [3413 mikhaeel] Wie is Soos El; of, O Daardie El.

MisahaEl: Misheil trnsl. naam laev;ymi {4332, laev;ymi 4333 misheil} Wie is Soos/ vir El; of: O Daardie El.

MoriJaH: Mowrijh trnsl. naam hY:ri/m hY:rimo {4179 mowrijh} Gesien van JaHH.

MowdJaH: Mowdjh trnsl. naam hy:d][‘/m {4153 mowdjh} Vergadering van JaHH.

N

NachaliEl: Ngalijeil trnsl. naam laeylij}n” {5160 nagalijeil} Wadi van El; kyk wadi.

NearJaH: Nerjh trnsl. naam hy:r][‘n {5294 nerjh} Jong-seun/ knaap van JaHH.

NedabJaH: Nedbjh trnsl. naam hy:b]d’n {5072 nedbjh} Vrywilliger van JaHH.

NegemJaH: Negmjh trnsl. naam hy:m]j,n {5166 negmjh} Vertroosting van JaHH.

NeiEl: Neijeil trnsl. naam laey[in {5272 neijeil} Dwaler/ reisiger/ rondloper van El.

NmuwEl: Nemuweil trnsl. naam laeWmn {5241 nemuweil} (by die) Regte van El.

NeriJaH: Neirijh trnsl. naam hY:rinE {5374 neirijh} Nhriv [3518 neeri] Lig van JaHH; Opgepaste van JaHH.

NethanEl: Nethneil trnsl. naam laent’n {5417 nethneil} Naqanahvl [3482 nathanaeel] Gegee van El.

NethnJaH/ NethnJaHW : Nethnjh/ Nethnjhuw trnsl. naam hy:nt’n {5418 nethnjh} Gegee van JaHH/ JaHWeH.

NodJaH: Nodjh trnsl. naam hy:d][‘/n {5129 nodjh} Vergader (Verloofde) van JaHH.

O

ObadJaH/ ObadJaHW: Obdjh/ Obdjhuw trnsl. naam hy:d]b’[o / Why:d]b’[o {5662 obdjh/ obdjhuw} Diener van JaHWeH.

OtniEl: thnijeil trnsl. naam laeynIt][; {6274 thnijeil} Mag/ geweld van El.

P

PagiEl: Pghijeil trnsl. naam laey[igP’ {6295 pghijeil} Toeval/ toevallig van El.

PalalJaH: Pelljh trnsl. naam hy:;l]l’P] {6421 pelljh} Gebed van JaHH.

PltieEl: Pltijeil trnsl. naam laeyfil]P’ {6409 pltijeil} Ontsnapte van El.

PedahEl: Pedheil trnsl. naam laeh]d’P] {6300 pedheil} Verloste/ vrygekoopte/ bevryde van El.

PedahJaH/ PedahJaHW: Pedhjh/ Pedhjhuw trnsl. naam hy:d;P] Why:d;P] {6305 pedjh} Verloste/ vrygekoopte/ bevryde van JaHH.

PekagJaH: Pekgjh trnsl. naam hy:j]q’P] {6494 pekgjh} Ope van JaHH.

PelaJaH: Peljh trnsl. naam hy:l;P] hy:al;P] {6411 peljh} Wonderwerk van JaHH.

PelatJaH/ PelatJaHW : Peltjh/ Peltjhuw trnsl. naam hy:f]l’P] Why:f]l’P] {6410 peltjah} Ontsnapte van JaHH/ JaHWeH.

PeniEl: Penijeil Penuweil trnsl. naam laeWnP] laeynIP] {6439 penijeil penuweil } Fanouhvl [5323 phanouel] Gesig van El.

PetagJaH: Pethgjh trnsl. naam hy:j]t’P] {6611 pethgjh} Ope van JaHH.

PethuEl: Pethuweil trnsl. naam laeWtP] {6602 pethuweil} Slagoffer van El.

PutiEl: Puwtijeil trnsl. naam laeyfiWP {6317 puwtijeil} Minagting van El.

R

RaamJaH: Rmjh trnsl. naam hy:m][‘r’ {7485 rmjh} Donder van JaHH.

RafaJaH: Refjh trnsl. naam hy:p;r] {7509 refjh} [4488 rhesa] Geneser van JaHH.

RmJH trnsl. naam hy:m]r’ {7422 rmjh} Ho van JaHH.

ReJaH: Rejh trnsl. naam hy:a;r] {7211 rejh} Gesien van JaHH.

ReelaJaH: Reeiljh trnsl. naam hy:l;[er] {7480 reeiljh} Geskud van JaHH.

RegabJaH/ RegabJaHW: Regbjh/ Regbjhuw trnsl. naam hy:b]j’r] Why:b]j’r] {7345 regbjh} Vergrote van JaHH.

Rehuel: Reuweil trnsl. naam laeW[r] {7467 reuweil} Vriend van El.

RemalJaHW: Remljhuw trnsl. naam Why:l]m’r] {7425 remljhuw} Opgetooide/ opgesierde van JaHH.

S

SedekiJaH/ SedekiJaHW: Tzidkijh/ Tzidkijhuw trnsl. naam hY:qid]xi / WhY:qid]xi {6667 tzidkijh} Regverdigheid van JaHH/ JaHWeH; van die priesteramp van JaHH/ JaHWeH.

SelumiEl: Shelumijeil trnsl. naam laeymiluv] {8017 shelumijeil} Voltooide van El; van lv; {7965 shalom}; kyk volledig.

SemakJaHuW: Semkjhuw trnsl. naam Why:k]m’s] {5565 semkjhuw} Staande van JaHH/ JaHWeH.

SerJaH/ SerJaHW : Serjh/ Serjhuw trnsl. naam hy:r;c] Why:r;c] {8304 serjh} Volhardende van JaHH/ JaHWeH.

SerbJaH: Sheireibjh trnsl. naam hy:b]reve {8274 sheireibjh} Lugspieling/ sonspieling/ newelbeeld van JaHH.

ShaftJaH/ ShaftJaHW : Sheftjh/ Sheftjhuw trnsl. naam hy:f]p’v] Why:f]p’v] {8203 sheftjah} Regspreker van JaHH/ JaHWeH.

ShealtiEl: Sheltijeil trnsl. naam laeyTil]a’v] {7597, laeyTil]a’v] 7598 sheltijeil} Salaqihvl [4528 salathieel] Gevra (Geleen) van El.

ShearJaH: Sherjh trnsl. naam hy:r][‘v] {8187 sherjh} Wag van JaHH.

ShekanJaH/ ShekanJaHW: Sheknjh/ Sheknjhuw trnsl. naam hy:nk’v] Why:nk’v] {7935 sheknjah} Tabernakel van JaHH/ JaHWeH.

ShelemJaH/ ShelemJaHW: Shlmjh/ Shlmjhuw trnsl. naam hy:m]l,v, Why:m]l,v, {8018 shlmjah} Voltooide van JaHH; van lv; {7965 shalom}; kyk volledig.

ShemaJaH/ ShemaJaHW: Shemjh/ Shemjhuw trnsl. naam hy:[]m’v] {8098 shemjah} Gehoor van JaHH/ JaHWeH.

ShemarJaH/ ShemarJaHW: Shemrjh/ Shemrjhuw trnsl. naam hy:r]m’v] Why:r]m’v] {8114 shemrjah} Opgepaste van JaHH/ JaHWeH.

ShemuEl: Shemuweil trnsl. naam laeWmv] {8050 shemuweil} Samouhvl [4545 samouel] Gehoor deur El.

SuriEl: Tzuwrijeil trnsl. naam laeyriWx {6700 tzuwrijeil} Rots van El.

T

TabeEl: Tbeeil trnsl. naam laeb]f‰; {2870 tbeeil} Aansienlike/ fraaie/ mooie van El.

TeblJaHW: Tebljhuw trnsl. naam Why:l]b’f] {2882 tebaljhuw} Onderdompelde (gewaste) van JaHWeH.

Tob-AdoniJaHW: TowbAdonijhuw trnsl. naam whY:nIdoa} b/f {2899 towbadonijhuw} Aansienlike/ fraaie/ mooie van Adonijh.

TobiJaH/ TobiJaHW: Tobijh/ Tobijhuw trnsl. naam hY:bi/f WhY:bi/f {2900 tobijh} Aansienlike/ fraaie/ mooie van JaHH/ JaHWeH.

TsefnJaH/ TsefnJaHW : Tzefnjh/ Tzefnjhuw trnsl. naam hy:np’x] / Why:np’x] {6846 tzefnjh/ tzefnjhuw } Weggesteekte (Kosbaar/ rykdom/ skat) van JaHWeH.

U

UriEl: Uwrijeil trnsl. naam laeyriWa {222 urijeil} Vlam van El.

UwEl: Uweil trnsl. naam laeWa {177 uweil} moontlik, Hetsy van El.

UwriJaH/ UriJaHW: Uwrijh/ Urijhuw trnsl. naam hY:riWa / WhY:riWa {223 uwrijh} Oujriva [3774 ourias] Vlam van JaHH/ JaHWeH.

UzziEl: Uzzijeil trnsl. naam laeyZI[u {5816 uzzijeil} Sterkte van El.

UzziEliete: Uzzijeiliet trnsl. naam yliaeyZI[; {5817 zzijeilij} Van UzziEl.

UzziJaH: Uzzijh trnsl. naam aY:ZI[u {5814 uzzij} hY:ZI[u / WhY:ZI[u {5818 uzzijh} Oziva [3604 ozias] Sterkte van JaHH.

W

WnJaH: Wnjh trnsl. naam hy:nw” {2057 wnjh} Antwoord van JaHH.

Z

ZabdiEl: Zbdijeil trnsl. naam laeyDib]z {2068 zbdijeil} Skenking/ begunstigde van El.

ZekarJaH/ ZekarJaHW : Zekrjh/ Zekrjhuw trnsl. naam hy:r]k’z / Why:r]k’z {2148 zekrjh} Zacariva [2197 zakharias] JaHH/ JaHWeH onthou.

ZeragJaH: Zergjh trnsl. naam hy:j]r’z {2228 zergjh} Styging/ verhoging van JaHH.