Die WET

Die Eerste Boekrol, genoem: In Die Begin (GÉNESIS)

Die Tweede Boekrol, genoem: Die Uittog (EXODUS)

Die Derde Boekrol, genoem: Die Leviete (LEVÍTIKUS)

Die Vierde Boekrol, genoem: Die Getalle (NÚMERI)

Die Vyfde Boekrol, genoem: Die Bevele (DEUTERONÓMIUM

 

Die Geskiedenis

Die Boekrol JeHôWshua

Die Boekrol van die Rigters

Die Eerste Boekrol van ShemuEl

Die Tweede Boekrol van ShemuEl

Die Eerste Boekrol van die Konings

Die Tweede Boekrol van die Konings

Die Eerste Boekrol van die Kronieke

Die Tweede Boekrol van die Kronieke

Die Boekrol van die Opregte

Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs

Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs

 

Die Wysheid

Boekrol van die Psalms

Die Spreuke van Salomo

Die Boekrol Genoem Prediker

Die Hooglied van Salomo

Die Boekrol van WYSHEID van Salomo

Odes van Salomo

Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah

Die Boekrol van Rut

Die Boekrol van Judit

Die Boekrol Ester

Die Boekrol Tobias

Die Boekrol Job

 

Die Profete

Die Boekrol van Henog

Die Openbaring van Henog

Die Profeet JôWEl

Die Profeet Jona

Die Profeet AmosDie Profeet Hoséa

Die Profeet Miga

Die Profeet TsefánJaH

Die Profeet JirmeJaH

Die Klaagliedere van JirmeJaH

Die Profesie van Barug

Die Profeet JeségiEl

Die Profeet DaniEl*1

Die Eerste Boekrol van Ezra

Die Tweede Boekrol van Ezra

Die Boekrol Ezra

Die Profeet ObadJaH

Die Profeet Haggai

Die Profeet ZekarJaH

Die Boekrol NegemJaH

Die Profeet Maleagi

 

Die Boodskap

Die Boodskap van Jakobus

Die Boodskap van Thomas

Die Boodskap van Lukas

Die Boodskap van MattithJaHûW

Die Boodskap van Markus

Die Boodskap van JeHôWganan

Die Boodskap van Petrus

Die Boodskap van Nikodémus Deel 1

Die Boodskap van Nikodémus Deel 2

Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf

Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua

Die Brief aan die Hebreërs

Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete

Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete

Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete

Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan

Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan

Die Brief van Judas aan die Apartes

Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan

Die Openbaring van Petrus

Openbaring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAGRAWE

GENESIS. 35

Nagash bedrieg die vrou. 38

JaHWeH stel ‘n EWIGE vyandskap in tussen die nageslag van Nagash en die nageslag van die vrou. 39

Die saad van die vrou. 39

Saad van Adam, die blosende een. 40

Die Nefilim het omgang met die adamiet. 41

Noag gaan in die Ark. 42

Noag gaan uit die Ark. 43

Verbond van Elohim met Noag. 44

Die seuns van Noag. 45

Genelyn van Sem, Gam en Jafet. 45

Die Aarde verdeel. 46

Die toring van Babel. 46

Genelyn van Sem. 47

JaHWeH belowe die Aarde van Kanaän aan Abram se saad. 48

Abram en Lot skei van mekaar. 49

Abram verlos Lot. Melgisédek. 49

Verbond van Elohim met Abram. 50

Hagar en Jismael. 51

Die belofte van baie nasies – Die ewige besnydenis Verbond. 52

JaHWeH verskyn aan Abraham! 53

Verwoesting van Sodom. Vertrek van Lot. 55

Abraham kom in Gerar 56

Geboorte van Isak. Abraham verdryf Hagar en Jismael. 57

Abraham bereid om sy eersgeborene as Slagdier aan JaHWeH te bloei. 58

Dood van Sarah en haar begrafnis. 59

Rebekka word gevra as vrou vir Isak. 60

Die dood van Abraham. 63

Esau en Jakob. 64

Isak in Gerar. Hy maak ‘n verbond met Abiméleg. Huwelik van Esau. [Boek van die Opregte 28] 64

Jakob word geseën in die plek van Esau. 66

Droom en gesig van Jakob by BetEl. 68

Jakob werk vir Laban. Hy trou met Lea en Ragel [Boek van die Opregte 29-31] 69

Vlug van Jakob en sy verbond met Laban. 72

Jakob worstel met die Boodskapper, word versoen met Esau en kom in Sigem aan. 74

Dina en die Sigemiete. 76

Jakob by BetEl; dood van Ragel en Isak. 77

Die Edomiete, nakomelinge van Esau. 78

JôWsef word deur sy broers verkoop. 80

JeHûWdah en Tamar. 82

JôWsef bied weerstand teen die vrou van Pótifar. 83

JôWsef in die gevangenis. 84

JôWsef verklaar die drome van Farao. 85

Die broers van JôWsef in Egipte. 87

JôWsef maak hom aan sy broers bekend. 91

Jakob trek af na Egipte. 93

JisraEl seën die seuns van JôWsef. 96

Jakob seën sy seuns. Daarna sterwe hy. 97

Begrafnis van JisraEl. Dood van JôWsef. 98

 

EXODUS. 99

 

Harde slawerny van JisraEl in Egipte. 99

Geboorte van Moshè. Hy vlug na Mìdian. 100

Die roeping van Moshè. 101

Moshè gaan terug na Egipte. 103

Moshè en Aäron verskyn voor die koning van Egipte. Die volk kla oor die swaar werk. 103

Elohim beloof Verlossing. 104

Geslagsregister van Moshè en Aäron. 105

Moshè en die towenaars van Egipte. 106

Eerste plaag: die water word verander in bloed. 106

Tweede plaag: die paddas. 107

Derde plaag: muggies. 108

Vierde plaag: muskiete. 108

Vyfde plaag: pes onder die vee. 109

Sesde plaag: swere. 109

Sewende plaag: hael 109

Agste plaag: die sprinkane. 110

Negende plaag: duisternis. 111

Tiende plaag: die dood van die eersgeborenes. 112

Die Pasga beteken dat JaHWeH “oor” die huise van die seuns van JisraEl gegaan het. 112

Die Insetting van die Pasga slegs vir besnedenes. 114

Wet van die eersgeborenes. 114

Tog na die Skelfsee. 115

Oorwinningslied van die JisraEliete. 117

Die water van Mara. 118

JeHôWganan 6:51 “Ek is die Lewende Brood wat uit die Hemele neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat Ek sal gee, is My vlees wat Ek vir die lewe van die wêreld sal gee.”. 118

Die Sabbat herbevestig as die sewende dag. 119

Water uit die rots. 120

Oorwinning oor Ámalek. 120

Die besoek van Jetro. 121

Aankoms by Sinai. 122

Die Wet van JaHWeH.. 123

Wette oor die vryheid en die lewe van die volksgenote. 124

Wette oor die eiendom van volksgenote. 126

Verskillende ander wette. 127

Moshè en die oudstes klim op die berg. 128

Vrywillige skenkings om die Apartheid op te rig. 129

Die Ark. Die Versoendeksel. Die Gérubs. 129

Die tafel van die toonbrode. 130

Die goue kandelaar 130

Die Tabernakel en die Tent 131

Die style van die Tabernakel. 131

Die voorhangsel en die deur. 132

Die altaar van koper vir die brandoffers. 132

Die voorhof 133

Die klere van Apartheid. 133

Die wyding van die priesters. Die Wassing. 135

Die daaglikse brandoffers. 137

Die reukaltaar. 137

Die halfsikkel as ‘n skenking. 138

Die koperwaskom. Die was van die voete. 138

Die gewyde salfolie en die reukwerk. 138

Verdeling van die werk. 139

Die Sabbat ‘n ewige Verbond. 140

Die goue kalf. 140

Moshè bid vir die volk. 141

Moshè klim weer op die berg. 143

Opdrag om Feesdae te vier 143

Gifte vir die Tabernakel. 144

Samestelling van die Tabernakel. 146

Samestelling van die Ark, die tafel, die kandelaar en die altaar vir soet geur. 147

Samestelling van die brandofferaltaar, die koperwaskom en die voorhof 149

Hoeveel metaal daar gebruik is. 149

Hoe die gewyde klere gemaak is. 150

Moshè rig die Tabernakel op. 152

Die priesters word met water gewas en met olie gesalf. 152

 

LEVITIKUS. 153

 

Die brandoffer. 153

Die spysbydrae en die eerstelinge. 154

Al die vet - aan JaHWeH. 155

Verdere voorskrifte. 160s

Die verbod om vet of bloed te eet 161

Wyding van Aäron en sy seuns. 161

Eerste aanbiedinge van Aäron. 163

Nadab en Abíhu word deur vuur van JaHWeH verteer 164

Wette oor die onderskeid tussen suiwer en besoedelde diere. 165

Wette oor die higiëne van ‘n vrou. 167

Wette aangaande melaatsheid van mense en klere. 167

Wette oor die suiwering van ‘n melaatse. 170

Melaatsheid van huise. 171

Wette aangaande besmette mans en vroue. 172

Die groot versoendag. 174

Verbod om bloed te eet. 176

Wette teen verbastering en verbode geslagsgemeenskap. 176

Opdrag om Apart te lewe. 178

Ek – JaHWeH is Apart – JisraEl wees julle ook Apart! 179

Ek – JaHWeH is Apart – Priesters wees julle ook Apart 181

Ek – JaHWeH is Apart – Priesters, hou julle voedsel Apart. 182

Ek – JaHWeH is Apart – JisraEl, hou My samekomste in Apartheid. [Númeri 28:16-31; Númeri 29] 183

Lasteraars van die NAAM JaHWeH moet gedood word! 185

Wette oor die Sabbatsjaar en die Jubeljaar 186

Seëninge vir Sabbatsonderhouding en Vervloeking vir Sabbatskending. 188

             Wette oor die lossing en oor die tiendes  190

NUMERI 192

 

Telling van die JisraEliete in die wildernis Sinai. 192

Die laerorde. 194

Telling van die Leviete. 195

Die diens van die Leviete. 197

Bevel om al die besoedeldes buitekant die laer af te sonder. 199

Wette oor die teruggawe van ontvreemde goed. 200

Wet oor die jaloersheid. 200

Wet oor die Gelofte van ‘n Separatis. 201

Die seën van JaHWeH oor die kinders van Jisrael. 202

Bydraes van die twaalf stamowerstes ná die oprigting en afsondering van die Tabernakel. 202

Die opsteek van die lampe. 205

Suiwering van die Leviete. 206

Opdrag om die Pasga op die bepaalde tyd te hou. 207

Die Wolkkolom- en Vuurkolom bo die Tabernakel 207

En as julle in jul Aarde in oorlog kom teen die vyand wat met julle veg…... 208

Optog van die JisraEliete uit die wildernis Sinai. 208

Die volk by Tabéra. Murmurering en straf 209

Die volk murmureer by Kibrot-Hattáäwa. Die kwartels. 209

Mirjam en Aäron word opstandig teen Moshè. Elohim straf Mirjam met melaatsheid. 211

Bevel om twaalf manne te stuur om Kanaän te verken. 212

Omdat hulle na Egipte wil teruggaan, moet die JisraEliete veertig jaar in die woestyn bly. 213

Wette met betrekking tot die bydraes. 215

Straf vir Sabbatskending is die dood. 216

Bevel om ‘n Teken aan die klere te maak. 216

Korag, Datan en Abíram maak oproer teen Moshè en Aäron. 216

Die staf van Aäron. 219

Werk van die priesters en die Leviete; voorsiening in hulle onderhoud. 219

Die verbranding van ‘n rooi koei en die suiweringswater. 221

Die waters van Mériba. 222

Die dood van Aäron. 223

Nederlaag van die koning van Arad. Die koperslang. 223

Voortsetting van die reis. Oorwinning oor Sihon en Og. 224

Omdat JisraEl die Wet gehou het, het JaHWeH die vloek van Bíleam in ‘n seën verander. 225

Die Verbond van Ewige Priesterskap word met Pínehas en sy nageslag opgerig – omdat hy verbastering in JisraEl gestuit het. 229

Telling van die JisraEliete wat geskik was vir oorlog. 230

Wette oor erfdogters en die erfgename van iemand wat kinderloos sterwe. 232

JeHôWshua word aangewys as opvolger van Moshè. 233

Wette oor die daaglikse brandoffer met spys- en drankaanbieding. 233

Wette oor die groot Feeste. [Levítikus 23] 234

Wette oor die Geloftes wat deur vroue gedoen is. 236

Die JisraEliete oorwin die Midianiete. 237

Die stamme van Ruben en Gad ontvang hulle erfdeel oorkant die Jordaan. 239

Trekke en staanplekke van JisraEl, van Egipte af tot in Kanaän. 241

Beskrywing van die grense van Kanaän deur JaHWeH. 243

Die getal stede wat aan die Leviete afgestaan moes word. Die ses vrystede. 244

Verbod aan erfdogters om buite hulle vaderlike stam te trou. 245

 

DEUTERONOMIUM... 246

 

 

JEHOWSHUA.. 289

 

JeHôWshua volg Moshè op en beveel die volk om hulle klaar te maak om deur die Jordaan te trek. 289

JeHôWshua stuur twee manne uit om Kanaän en Jérigo te verken. 290

Deurtog van die volk deur die droë bedding van die Jordaan. 291

Die twaalf klippe opgerig as ‘n gedenkteken. 292

Verwoesting van Jérigo. Ragab gespaar. 294

Misdaad van Agan en sy straf. 296

Inneming en verwoesting van Ai. 297

Die Wet word opgeskrywe en daarna gelees op die berge Gerísim en Ebal. 299

JisraEl word deur die Gibeoniete bedrieg en sluit ‘n verdrag met hulle. 299

Die groot slag van Gíbeon. Son en maan staan stil. Verskeie stede in die Suide ingeneem. 300

Groot slag by die waters van Merom. Oorwinninge in die Noorde en elders. 303

Opsomming van die konings wat JisraEl verslaan het. 304

Verdeling van die Aarde oos van die Jordaan. 305

Kaleb ontvang Hebron vir homself. 306

Beskrywing van JeHûWdah se erfdeel. 307

Die erfdeel van Efraim. 309

Die erfdeel van Manasse. 309

Verdere verdeling van die Aarde. 310

Die erfdeel van Benjamin. 311

Die lot van die stam van Símeon. 312

Die erfdeel van Sébulon. 312

Die erfdeel van Íssaskar. 312

Die erfdeel van Aser. 312

Die erfdeel van Náftali. 313

Die erfdeel van Dan. 313

JeHôWshua ontvang Timnat-Serag. 313

Die ses vrystede vir onopsetlike doodslag, drie duskant en drie anderkant die Jordaan. 314

Die Leviete verkry op hul versoek hulle stede. 314

Die Rubeniete, die Gadiete en die halwe stam van Manasse vertrek na hulle stede toe. 316

Waarskuwing van JeHôWshua aan die hele versameling van die volk. 318

Laaste woorde van JeHôWshua. Die volk beloof om JaHWeH te dien. 319

 

RIGTERS. 320

 

Die Boodskapper van Elohim bestraf JisraEl by Bogim. 322

Ótniël bevry die volk uit die mag van die koning van Mesopotámië. 323

Ehud, die verlosser teen Moab. Samgar. 323

Debóra en Barak verlos JisraEl van Jabin, ‘n Kanaänitiese koning. 324

Lofsang van Debóra. 326

Gídeon word deur Elohim gestuur om JisraEl van die Midianiete te verlos. 327

Driehonderd JisraEliete verdryf die Midianiete. 329

Moeilikheid met Efraim. Sukkot en PeniEl. Gideon weier om oor JisraEl te regeer. 330

Misdade van Abiméleg. Sy val. 332

Tola en Jaïr is Rigters. 334

Verdrukking deur Filistyne en Ammoniete. Bekering en vergewing. 334

Jefta bevry JisraEl van die Ammoniete; sy onversigtige Gelofte. 335

Die ongegronde verset van Efraim teen Jefta word swaar gestraf. 337

JisraEl oorgelewer aan die Fillistyne. Geboorte van Simson. 338

Huwelik van Simson. Die raaisel opgelos. 339

Simson se oorwinnings op die Filistyne. 340

Simson deur Delíla verraai. Sy dood. 341

MikaJeHûW voer ‘n idolediens in sy huis in. 342

Die Daniete beroof MikaJeHûW van sy idole en beelde en verbrand die stad Lais. 343

Gruwel deur die inwoners van Gíbea bedrywe. 345

Die stam van Benjamin word byna uitgeroei. 346

Herstel van die stam van Benjamin. 348

 

1 SHEMUEL. 350

 

Die Gelofte van Hanna. Geboorte van ShemuEl. 350

Lofsang van Hanna. 351

Die wetteloosheid van Eli se seuns. 352

Voorspelling van die val van Eli se huis. 352

Die gesig van ShemuEl. 353

Die Filistyne verslaan JisraEl en neem die Verbondsark. Dood van Eli se seuns en van Eli self. 354

Die Ark in Filistéa. 355

Die Ark word teruggestuur. 355

Neerlaag van die Filistyne by Mispa. 357

Die volk wil ‘n koning hê. 357

Saul word as koning gesalf. 358

Saul verslaan die Ammoniete en bevry die stad Jabes in Gílead. 361

ShemuEl doen verslag van sy amptelike werk. 362

Inval van die Filistyne. 363

Oorwinning van JeHôWnathan. Saul verbied die leër om voor die aand iets te eet. 364

Oorloë van Saul. Sy familie. 366

Saul en Ámalek. Sy oortreding en straf. 367

ShemuEl salf Dawid as koning. 368

Dawid in Saul se diens. 369

Dawid verslaan die reus Góliat. 369

Vriendskapsverbond tussen JeHôWnathan en Dawid. Saul begin om Dawid te haat. 372

Dawid word die skoonseun van die koning. 373

JeHôWnathan kies Dawid se kant. 373

Saul probeer om Dawid uit die weg te ruim, sodat hy na ShemuEl vlug. Saul onder die profete. 374

Die verbond tussen Dawid en JeHôWnathan. 375

Dawid as vlugteling in Nob. Gat en die spelonk van Adúllam. 377

Saul laat die priesters en die inwoners van Nob vermoor. 378

Dawid verlos Kehíla. Saul sit hom agterna, en hy vernuwe sy verbond met JeHôWnathan. 379

Dawid spaar Saul se lewe. 380

Dood van ShemuEl. Dawid se handelwyse teenoor Nabal en Abígail. 381

Dawid spaar weer die lewe van Saul. 383

Dawid in diens van die Filistyne. 384

Saul raadpleeg die towerheks van Endor. 385

Dawid word deur die Filistyne teruggestuur. 386

Siklag word geplunder en verbrand. Dawid neem wraak. 387

Neerlaag en dood van Saul op Gilbóa. 388

 

2 SHEMUEL. 389

 

Dawid ontvang berig van die dood van Saul. 389

Klaaglied van Dawid oor Saul en JeHôWnathan. 390

Dawid word koning oor JeHûWdah, en Isbóset koning oor JisraEl. 390

Burgeroorlog. Slag by Gíbeon. 391

Seuns van Dawid wat in Hebron gebore is. 392

Onderhandelinge tussen Abner en Dawid. JôWab vermoor Abner. 392

Isbóset word vermoor. Dawid wreek sy dood. 394

Dawid word deur al die stamme as koning erken. Hy neem Jerusalem in en verslaan die Filistyne. 394

Dawid bring die Ark na Jerusalem oor. 395

Elohim laat Dawid nie toe om vir Hom ‘n Tempel te bou nie. 396

Dawid onderwerp die Filistyne en Moab, Soba en Aram. Sy staatsamptenare. 398

Die edelmoedige gedrag van Dawid teenoor Mefibóset, die seun van JeHôWnathan. 399

Die Ammoniete en Arameërs word verslaan en onderwerp. 399

Dawid pleeg vermenging en moord. 400

Berou en straf van Dawid. 401

Bloedskande van Amnon. Sy dood. 403

Absalom word na Jerusalem teruggeroep. 405

Opstand van Absalom. Vlug van Dawid. 406

Die raad van Agitófel en dié van Húsai. 409

Nederlaag en dood van Absalom. 410

Dawid rou oor Absalom. 412

Koning Dawid gaan terug na Jerusalem. 413

Twis tussen JeHûWdah en JisraEl. 414

Opstand en dood van Seba. 415

Hongersnood in JisraEl. Die Gíbeoniete en die huis van Saul. 416

Filistynse reuse word verslaan. 417

Dawid se lof- en danklied. 417

Laaste woorde van Dawid. 419

Telling van die volk. Pes in JisraEl. 420

 

1 KONINGS. 422

 

Salomo word as opvolger aangestel. 422

Laaste bevele van Dawid. Sy dood. 424

Straf van AdoniJaH, Ábjatar, JôWab en Símeï. 425

Salomo se huwelik. Sy droomgesig in Gíbeon. Hy vra en verkry Wysheid. 426

Salomo.se weelde, mag en rykdom. 428

Wysheid van Salomo. 429

Die voorbereiding van die bou van die Tempel. 429

Die bou van die Tempel. 430

Bou van Salomo se paleis. 431

Die tempelgereedskap en -versiersels. 432

Inwyding van die Tempel. 434

Rede en gebed van Salomo by die inwyding van die Tempel. 434

JaHWeH verskyn weer aan Salomo. 437

Die stede wat Salomo gebou het. Sy vloot. 437

Die koningin van Skeba kom Salomo besoek. 438

Rykdom, weelde en roem van Salomo. 439

Salomo word verlei tot idolary. JaHWeH kondig hom sy straf aan. 440

Vyande van Salomo. 440

AgiJaH profeteer dat Jeróbeam koning sal word oor JisraEl. 441

Dood van Salomo. 442

Tien stamme word opstandig en maak Jeróbeam koning. 442

Jeróbeam voer die idolary in. 443

Profesieë teen Jeróbeam. 444

Dood van die ongehoorsame profeet. 444

AgiJaH voorspel die ondergang van Jeróbeam. 445

Idolary en verdorwenheid van JeHûWdah onder Rehábeam. 446

Abía koning van JeHûWdah. 447

Asa koning van JeHûWdah. 447

Baésa roei die huis van Jeróbeam uit en regeer oor JisraEl. 448

Simri en Omri konings oor JisraEl. 449

Verskriklike idolary van Agab, die koning van JisraEl. 450

Die profeet EliJaHûW by die Krit en in Sarfat. 450

EliJaHûW en die profete van Baäl. 451

EliJaHûW vlug vir Isébel en kom by die berg Horeb. 453

Oorlog tussen Agab en Bénhadad, die koning van Aram. 454

Nabot word op bevel van Isébel gedood. EliJaHûW kondig as straf daarvoor die uitroeiing van Agab se familie aan. 457

Agab sluit ‘n verbond met JeHôWshafat. 458

 

2 KONINGS. 460

 

Siekte en dood van AgazJaH, koning van JisraEl, volgens die voorspelling van EliJaHûW. 460

EliJaHûW word in die Hemele opgeneem. 461

EliShua tree as profeet op. Sy wonders. 462

Wonderbare verlossing van die verbonde leërs van JeHûWdah, JisraEl en Edom. 463

Die olie van die weduwee. Die seun van die Sunamitiese vrou. Die giftige kos en die twintig garsbrode. 464

Naäman, die Arameër, word genees van sy melaatsheid. Gehási word melaats. 466

EliShua laat die yster drywe. Die Arameërs word verblind. 467

Beleg en wonderbare verlossing van Samaría. 468

Die sewe jaar hongersnood. Die eiendom van die Sunamitiese vrou. 470

GazaEl word koning van Aram. 470

Jehóram en AgazJaH konings van JeHûWdah. 471

JyHûW word koning van JisraEl en begin met die uitroeiing van Agab se familie. 472

Uitroeiing van die familie van Agab en van die profete van Baäl. 473

Idolary en dood van JyHûW. 475

AtalJaH roei die koninklike saadlyn uit en regeer oor JeHûWdah. JeHôWash bly gespaar. Dood van AtalJaH.. 475

Regering van JeHôWash: afskaffing van idolary en herstel van die tempel. 476

JeHôWagaz en JôWash konings van JisraEl. 477

Dood van EliShua. 478

AmátsJaHûW koning van JeHûWdah. JôWash en Jeróbeam die tweede, konings van JisraEl. 479

AzarJaH koning van JeHûWdah. 480

Ander konings van JisraEl tot op die inval van die Assiriërs. 481

JôWtham koning van JeHûWdah. 482

Agas koning van JeHûWdah. 482

Hoséa die laaste koning van JisraEl. Salmanéser neem Samaría in en voer die tien stamme in ballingskap weg. 483

Die gebied van JisraEl word met idooldienaars bevolk. 484

GizkiJaHkoning van JeHûWdah. Jerusalem word deur Sánherib beleër, maar op die gebed van GizkiJaH word die Assiriese leër verniel. 485

Siekte en herstel van GizkiJaHûW. 489

Regering van die boosaardige Manasse. 490

Amon koning van JeHûWdah. 491

Regering en hervorminge van JoshiJaHûW. Die Boekrol van die Wet teruggevind. Afskaffing van idolary. Die Pasgafees. 491

JeHôWagaz, JeHôWjakim en JaHJagin konings van JeHûWdah. 494

Begin van die ballingskap. 494

SedekiJaHûW die laaste koning van JeHûWdah. Nebukadnésar maak ‘n einde aan die ryk van JeHûWdah. 495

 

1 KRONIEKE. 497

 

Die tien Aartsvaders van Adam tot Noag. Die seuns van Noag en hulle afstammelinge. 497

Die tien aartsvaders van Sem tot Abram. Die seuns van Abraham en hulle nakomelinge. 498

Die twaalf seuns van JisraEl en die nakomelinge van JeHûWdah. 498

Nakomelinge van Dawid. 500

Ander nakomelinge van JeHûWdah. 501

Nakomelinge van Símeon en hulle oorwinnings. 502

Nakomelinge van Ruben. 503

Nakomelinge van Gad. 503

Nakomelinge van die halwe stam van Manasse. 504

Die nakomelinge van Levi. Hulle diens en hul wonings. 504

Nakomelinge van Íssaskar. 506

Nakomelinge van Benjamin en Náftali. 507

Nakomelinge van Manasse. 507

Nakomelinge van Efraím. 507

Nakomelinge van Aser. 508

Nakomelinge van Benjamin en Saul. 508

Inwoners van Jerusalem ná die terugkoms uit die Babiloniese ballingskap. 509

Dood van Saul en sy drie seuns. 511

Nadat Dawid koning geword het, neem hy Jerusalem in. 512

Dapperes van Dawid. 512

Dapperes van Dawid wat na hom gekom het toe hy deur Saul vervolg is. 513

Krygsowerstes uit die twaalf stamme wat na Hebron gekom het om Dawid koning te maak. 514

Die Ark word deur Dawid in die huis van Obed-Edom gesit. 515

Dawid sluit ‘n verbond met Hiram en verslaan die Filistyne. 516

Dawid bring die Ark na Jerusalem. 516

Dawid se psalm. 518

Die ou Tabernakel bly in Gíbeon. 519

Elohim laat Dawid nie toe om ‘n Tempel te bou nie. Sy huis sal ewig regeer. 519

Dawid se oorwinnings oor Filistyne, Moabiete, Arameërs en Edomiete. Sy vernaamste amptenare. 520

Dawid verslaan die Ammoniete en hulle bondgenote as gevolg van die belediging van sy gesante. 521

Ander oorwinnings oor die Filistyne. 522

Telling van die volk. Pes in JisraEl. 523

Dawid maak toebereidsels vir die tempelbou. 524

Telling van die Leviete en hulle diens in die Tabernakel. 525

Dawid verdeel die priesters in vier-en-twintig klasse. 526

Hoofde van die kinders van Levi. 527

Telling en verdeling van die gewyde sangers. 527

Verdeling van die tempelwagters. 528

Skatbewaarders. 529

Leviete wat benoem is as opsigters en regters. 530

Die leër en sy hoofde. 530

Die hoofde van die twaalf stamme. 530

Ander beamptes van Dawid. 531

Dawid se laaste bevele aan Salomo omtrent die bou van die Tempel. 531

Vrywillige skenkings vir die Tempel. 532

Gebed van Dawid. Sy dood. 533

2 KRONIEKE. 534

Salomo bid om Wysheid en verkry Haar. 534

Waens en perderuiters van Salomo. 535

Ooreenkoms van Salomo met Huram en ander toebereidsels vir die bou van die Tempel. 535

Bou van die Tempel. 536

Die altaar van koper vir die brandoffer en ander gereedskap van die Tempel. 537

Inwyding van die Tempel. 538

Rede en gebed van Salomo by die inwyding van die Tempel. 539

Die Tempel van Elohim gevul met sy Glansrykheid. Slagdiere en plegtighede. Die Fees van die Takskuilings. 541

Ander bouwerke van Salomo. Sy handel. 542

Die koningin van Skeba kom Salomo besoek. 543

Rykdom, prag en eer van Salomo. 543

Dood van Salomo. 544

Skeuring van die Ryk: Rehábeam koning van JeHûWdah, Jeróbeam koning van JisraEl. 544

Rehábeam versterk sy ryk. Sy huisgesin. 545

Rehábeam se ontrou teenoor Elohim word gestraf deur ‘n aanval van Sisak, die koning van Egipte. 546

Regering van AbiJaH en sy oorlog teen Jeróbeam. 547

Regering van Asa. Sy oorwinnings oor die Kuwshiete. 548

AsarJaH skaf die idolary af. 549

Asa verbind hom met Aram teen JisraEl. Sy dood. 550

Voorspoed en mag van JeHôWshafat. 550

Verbond van JeHôWshafat met Agab teen die Arameërs. Voorspelling van MikaJeHûW. Dood van Agab en vlug van JisraEl. 551

Oorwinning van JeHôWshafat oor die Moabiete en Ammoniete. Einde van sy regering. 554

Die besoedelde JeHôWram koning van JeHûWdah. 555

AgazJaHûW, koning van JeHûWdah, word deur JyHûW omgebring. 556

Die besoedelde AtalJaH oorweldig die troon van JeHûWdah. 557

JôWash laat die Tempel herstel; sy idolary ná die dood van JeHôWjada. Hy bring ZekarJaH om die lewe. 558

AmátsJaHûW, koning van JeHûWdah, oorwin die Edomiete, maar verval in idolary en word deur JôWash, koning van JisraEl, oorwin. Sy dood. 560

UzziJaHûW se voorspoedige regering oor JeHûWdah. Hy word met melaatsheid gestraf weens besoedeling van die Tempel. Sy dood. 561

JôWtham koning van JeHûWdah. 563

Agas koning van JeHûWdah. Sy idolary en sy rampe. 563

JegizkiJaHûW, koning van JeHûWdah, maak die Tempel skoon. 565

JegizkiJaHûW vier op plegtige wyse in Jerusalem die Pasga van JaHWeH. 566

JegizkiJaHûW reël die diens van die Leviete. 568

Sánherib, die koning van Assirië, val JeHûWdah binne. Die Assiriërs word deur ‘n Boodskapper verslaan. 569

Siekte van JegizkiJaHûW. Gesante uit Babel by hom. Sy rykdom en voorspoed en dood. 570

Manasse, koning van JeHûWdah, verval weer in idolary en word as gevangene weggevoer na Babel. Ná sy bekering herstel Elohim hom op sy troon. 571

Regering van die besoedelde Amon. 572

JoshiJaHûW, koning van JeHûWdah, roei die idolary uit. Die Boekrol van die Wet word weer in die Tempel gevind. 572

JoshiJaH hou ‘n plegtige Pasga vir JaHWeH. 574

JoshiJaHûW sneuwel in ‘n oorlog met Nego, koning van Egipte. 575

JôWagaz, JeHôWjakim en JaHJagin konings van JeHûWdah. 575

SedekiJaHûW die laaste koning van JeHûWdah. Nebukadnéser verwoes Jerusalem en voer die volk weg in gevangenskap. 576

Kores gee die manne van JeHûWdah verlof om na hulle Aarde terug te gaan. 577

 

OPREGTE. 577

 

Die Skepping van die Adam.. 577

Die besoedeling van die adamiete vermeerder 579

Henog word koning. 581

Vermenging neem toe oor die Aarde. 583

Die adam word gewaarsku. 585

Die vloed. 586

Nimrod word koning. 589

Die geboorte van Abram.. 591

Die toring van Babel 593

Die verspreiding van Noag se seuns. 595

Abram vernietig die gode van Tera. 597

Abram word deur Nimrod vervolg. 601

Abram trek na Kanaän. 605

Rikajon word Farao. 607

Abram trek na Egipte. 608

Jismael word verwek. 611

Die besnydenis [Génesis 17] 613

Die man met die esel in Sodom.. 614

Sodom en Gomorra. 617

Abraham en Abiméleg. 620

Abraham en Jismael 622

Satan kla Abraham aan. 624

Abraham slag vir Isak. 627

Rebekka as vrou gehaal vir Isak. 632

Abraham en Ketúra se nageslag. 635

Jakob en Esau word gebore. 636

Esau slaan vir Nimrod dood en verkoop sy eersgeboortereg aan Jakob. 638

Isak by die Filistyne. 639

Jakob vlug vir Esau na Laban. 641

Jakob trou Laban se dogters. Hy keer terug. 645

Jakob ontmoet Esau op sy terugreis. 649

Dina word verkrag deur Sigem. 653

Jakob se seuns verslaan Sigem.. 656

Die Amoriete vrees die Hebreërs. 660

Die geslagsregister van Jakob. 662

JisraEl slag die Kanaäniete. 664

Twee stede, Gasar en Sarton, word verwoes. 667

JisraEl verslaan die stad Gaäs. 670

JisraEl verslaan Bet-Horon. 674

JôWsef se drome maak sy broers woedend. 677

JôWsef verkoop deur sy broers. 679

Jakob treur oor JôWsef. 682

JôWsef aan Potifar verkoop. 685

Tamar se mans verderwe hulle saad. 690

JôWsef lê drome uit in die tronk. 692

Die dood van Isak. 693

JôWsef lê Farao se drome uit 695

JôWsef word Farao se tweede in bevel. 699

Die hongersnood. 702

JôWsef se broers koop koring. 704

JôWsef se broers gaan weer na Egipte. 708

JôWsef plaas sy beker in Benjamin se sak. 710

JôWsef openbaar hom aan sy broers. 712

JôWsef verenig met sy vader, Jakob. 719

Jakob se dood en begrafnis. Esau word doodgeslaan. 721

Die seuns van Jakob verslaan die seuns van Esau. 725

Oorlog tussen Esau en Jakob in Egipte. 728

Geslagsregister van JisraEl. JôWsef sterf. 730

Oorlog tussen Angeas en Turnus. 731

Sefo, die Edomiet word koning van Kittië. 733

Oorlog tussen Edom, Moab en Midian. 734

Sefo verslaan Angeas. 736

Sefo maak oorlog teen Egipte. 738

Die dwangarbeid van JisraEl begin. 741

JisraEl word vrugbaar en vermeerder. 743

Aanslag teen JisraEl vergroot. 745

Moshè word gebore. 748

JisraEl se las vererger. 749

Moshè word ‘n geëerde man by Farao. 750

Moshè slaan ‘n Egiptenaar dood. 752

Moshè word koning van Kuwsh. 753

Oorlog van Kuwsh met die Ooste en Aram. 755

Moshè verag die Kuwshitiese koningin wat vir hom gegee is. 757

Oorlog tussen Latinus van Kittië teen Afrika. 757

Efraim veg teen Gad. 759

Moshè vertrek na Midian. 759

Farao Adikam verdruk die JisraEliete. Moshè word na tien jaar bevry. 762

Moshè en Sippóra. 764

Moshè keer terug na Egipte. 765

Die tien plae. 768

Die uittog. 771

Moshè ontvang die Wet. 774

Offers word gebring. Kanaän word verken. 776

Die dood van Aäron. 778

JisraEl vermeng met die Moabiete en die Midianiete. 780

JisraEl verslaan die Midianiete en vir Bileam. 783

Die dood van Moshè. 784

JeHôWshua verslaan Jerigo, Ai en die Amoriete. 784

JeHôWshua maak oorlog in Kanaän. 788

JisraEl verdeel die grondgebied in Kanaän. 790

 

1 MAKKABEERS. 794

 

Die oorwinnings van Alexander die Grote en die verdeling van sy ryk. 794

Die oorsaak van die opstand van die Makkabeërs. 794

Die begin van die stryd onder aanvoering van Mattatias. 796

‘n Klaaglied oor die skending van die Stad van Apartheid. 797

Die verhaal van die gebeurtenisse onder die leierskap van Judas. 799

Judas se oorwinning oor Gorgias en Lisias. 802

Die suiwering en herwyding van die Tempel, en die versterking van die Tempelberg en van Betsur. 803

Verdere oorwinnings van Judas oor onderskeie volke. 804

Die dood en opvolger van Antíochus Epifanes. 807

Die stryd tussen Judas en die magte van Lisias en Eupator. 808

‘n Vernietigde vredesverdrag. 810

Demetrius koning van Sirië; Bacchides en Alcimus word na die manne van JeHûWdah gestuur. 810

Judas neem wraak op die verraaiers; sy oorwinning oor Nicanor. 811

Judas se verbondsluiting met die Romeine. 812

Judas se heldedood in die tweede geveg teen Bacchides. 814

Die optrede van JeHôWnathan. Hy volg Judas op; sy stryd teen Bacchides. 815

JeHôWnathan steun Alexander Balas in sy stryd teen Demetrius. 817

Oorwinning van JeHôWnathan oor Apollonius, die generaal van Demetrius. 820

Na die val van Alexander verwerf JeHôWnathan die guns van Demetrius II. 821

JeHôWnathan steun Demetrius II in sy stryd teen Tryfo. 823

JeHôWnathan vernuwe die verbond met die Romeine en sluit ‘n verbond met die Spartane. Hy verslaan die volgelinge van Demetrius. 824

JeHôWnathan word deur lis gevang. 826

Simon die Makkabeër. Simon word leier en verslaan Tryfo. 827

Simon begrawe JeHôWnathan, maak vrede met Demetrius II en behaal verdere oorwinnings. 828

Demetrius II word deur Arsaces van Persië gevang. 829

‘n Ode ter ere van Simon. 829

Vernuwing van die verbond met Rome. 830

Die hoëpriesterskap van Simon en die gedenkteken in die Tempel. 830

Simon in die tyd van Antíochus VII (Sidetes). 831

Die seuns van Simon verslaan Cendebaeus. 833

Moord op Simon en sy twee seuns. Die slot van die Boekrol. 834

 

2 MAKKABEERS. 835

 

 

Briewe van die manne van JeHûWdah in Jerusalem aan die wat in Egipte woon. 835

Voorwoord van die skrywer. 837

Die verraad van Simon. Die tempelroof van Heliodórus. 838

Die Helleniste se sportidool vernietig die JeHûWdahietiese volkswaardes. 840

Die wraakneming van Antíochus Epífanes. 842

Die manne van JeHûWdah word deur Antíochus vervolg. 844

Die martelaarskap van ‘n moeder en haar sewe seuns. 845

Die bevrydingsoorlog van Judas die Makkabeër. 847

Die einde van Antíochus Epifanes. 849

Die suiwering van die Tempel. Voortsetting van die vryheidsoorlog. 851

Nederlaag van Lisias. Vredesverdrag met Antíochus. 853

Voortsetting van die stryd teen die naburige volke. 854

Verdere oorwinnings van Judas. Vredesverdrag met Antíochus. 857

Judas se stryd teen Demétrius. 858

Die stryd teen Nikánor. 860

Slotwoord van die skrywer. 862

 

PSALMS. 862

 

NOTA: In hierdie boekrol van die Psalms kom die opskrifte, soos hier weergegee, in die oorspronklike teks voor. Behalwe waar dit hier kleiner gedruk is. 862

’n Psalm van JaHWèshua oor sy foltering aan die folterpaal. 873

[DIE SEUN PRAAT] 873

[DIE WYSHEID PRAAT] 873

Dawid bid tot Elohim om die besoedeldes te straf. Deur Dawid. 880

‘n Psalm deur die Gesalfde. 901

(Wysheid getuig oor Haar Seun en die Vader) 916

Die Kneg van jaHWeH besing die Wet. 932

(Deur die Kneg van JaHWeH) 940

 

SPREUKE. 949

 

Standvastigheid teen versoeking in die vrees van JaHWeH. 949

Oproep van die hoogste Wysheid aan die onkundiges. 950

Die waarde van Wysheid. 950

Die Seun besing die Wysheid. 952

Waarskuwing teen die ontugtige vrou. 952

Teen borgstaan. Sewe dinge wat Elohim haat. 953

Waarskuwing teen die slegte vrou, ‘n verleidelike geloof. 954

Basterkerk word vergelyk met 'n bastervrou. 954

Die uitnemendheid van die Wysheid. 955

Die Gees van Wysheid bestaan van ewigheid af. 956

Die feesmaal van die Gees van Wysheid. 956

Spreuke oor verskillende dinge. 957

Ander spreuke van Salomo, versamel onder GizkiJaH. 972

Die woorde van Agur. 976

Die Wysheid word met ‘n deugsame vrou vergelyk. 977

PREDIKER.. 978

 

Alles is ‘n soeke na gees. 978

Die Gees van Wysheid teenoor die gees van Dwaasheid. 979

Die gees van die adamiete gaan op boontoe, en die gees van die wilde wesens daal neer ondertoe in die Aarde. 980

Die wilde wesens is die oorsaak van verdrukking en moeite. 981

Betaal jou Gelofte aan Elohim.. 982

Die genot wat rykdom gee, is onvolkome. 983

Die rampe van die lewe; wysheid en matigheid die beste. 983

Die soeker van gees vind Wysheid. 985

“Gaan dan heen, eet jou brood met vreugde.”. 985

Jerusalem word gered deur die Wysheid van ons Verlosser. 986

“Die hart van die wyse is na regs, maar die hart van ’n dwaas is na links.”. 986

Laat ons goed doen so lank as ons in die geleentheid is. 987

Hoe die jeug geniet moet word. 987

Vrees Elohim en hou Sy Gebooie. 988

 

HOOGLIED.. 988

 

Hooglied, - ‘n tweegesprek tussen Salomo en ‘n vrou, ‘n teëbeeld van die Seun en Sy Bruid. 988

 

WYSHEID.. 994

 

Die Wysheid is die bron van seën (voorspoed) en bewerkstellig Geregtigheid. 994

Die besoedelde verdien die Dood. 995

Die regverdige word beloon en die wetsverbreker gestraf. 996

Elohim oordeel die wetsgetroues en die oortreders. 998

Salomo vermaan die konings om na Wysheid te strewe. 999

Die Wysheid kom van Elohim af. 999

Die verhewe geaardheid van die Wysheid. 1001

Die vrugte van die Wysheid. 1001

Die gebed van Salomo om Wysheid. 1002

Die Wysheid het JisraEl beskerm vanweë sy Geregtigheid. 1003

Egipte is gestraf vanweë sy ongeregtigheid. 1004

Die Wysheid in die strawwe van Elohim. 1004

Die dwaasheid van die idolary is oorsaak van Egipte se bederf. 1006

Geen afbeelding van afgestorwenes. 1007

Geen klei beeldhouwerk. 1008

Elohim straf Egipte en red JisraEl deur diere. 1009

Elohim straf en red in Sy Wysheid deur natuurverskynsels. 1010

Elohim straf Egipte met duisternis en red JisraEl deur die Vuurkolom. 1010

Egipte is met Dood gestraf; JisraEl is verlos van die plaag. 1011

Deur die Riet See (Skelf See) is Egipte gestraf en JisraEl gered. 1012

 

ODES. 1013

 

[‘n Ode is ‘n Liriese lofgedig oor ‘n verhewe onderwerp]