Die WET

Die Eerste Boekrol, genoem: In Die Begin (GÉNESIS)

Die Tweede Boekrol, genoem: Die Uittog (EXODUS)

Die Derde Boekrol, genoem: Die Leviete (LEVÍTIKUS)

Die Vierde Boekrol, genoem: Die Getalle (NÚMERI)

Die Vyfde Boekrol, genoem: Die Bevele (DEUTERONÓMIUM

 

Die Geskiedenis

Die Boekrol JeHôWshua

Die Boekrol van die Rigters

Die Eerste Boekrol van ShemuEl

Die Tweede Boekrol van ShemuEl

Die Eerste Boekrol van die Konings

Die Tweede Boekrol van die Konings

Die Eerste Boekrol van die Kronieke

Die Tweede Boekrol van die Kronieke

Die Boekrol van die Opregte

Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs

Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs

 

Die Wysheid

Boekrol van die Psalms

Die Spreuke van Salomo

Die Boekrol Genoem Prediker

Die Hooglied van Salomo

Die Boekrol van WYSHEID van Salomo

Odes van Salomo

Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah

Die Boekrol van Rut

Die Boekrol van Judit

Die Boekrol Ester

Die Boekrol Tobias

Die Boekrol Job

 

Die Profete

Die Boekrol van Henog

Die Openbaring van Henog

Die Profeet JôWEl

Die Profeet Jona

Die Profeet AmosDie Profeet Amos

Die Profeet AmosDie Profeet Hoséa

Die Profeet Miga

Die Profeet Jeshajah

Die Profeet Nahum

Die Profeet Habakuk

Die Profeet TsefánJaH

Die Profeet JirmeJaH

Die Klaagliedere van JirmeJaH

Die Profesie van Barug

Die Profeet JeségiEl

Die Profeet DaniEl*1

Die Eerste Boekrol van Ezra

Die Tweede Boekrol van Ezra

Die Boekrol Ezra

Die Profeet ObadJaH

Die Profeet Haggai

Die Profeet ZekarJaH

Die Boekrol NegemJaH

Die Profeet Maleagi

 

Die Boodskap

Die Boodskap van Jakobus

Die Boodskap van Thomas

Die Boodskap van Lukas

Die Boodskap van MattithJaHûW

Die Boodskap van Markus

Die Boodskap van JeHôWganan

Die Boodskap van Petrus

Die Boodskap van Nikodémus Deel 1

Die Boodskap van Nikodémus Deel 2

Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf

Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua

Die Brief aan die Hebreërs

Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete

Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete

Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete

Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan

Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan

Die Brief van Judas aan die Apartes

Die Openbaring van Petrus

Die Openbaring van Jahweshua deur JeHôWganan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAGRAWE

GENESIS. 49

Nagash bedrieg die vrou. 51

JaHWeH stel ‘n EWIGE vyandskap in tussen die nageslag van Nagash en die nageslag van die vrou. 52

Die saad van die vrou. 52

Saad van Adam, die blosende een. 54

Die Nefilim het omgang met die adamiet. 55

Noag gaan in die Ark. 56

Noag gaan uit die Ark. 56

Verbond van Elohim met Noag. 57

Die seuns van Noag. 58

Genelyn van Sem, Gam en Jafet. 59

Die Aarde verdeel. 59

Die toring van Babel. 60

Genelyn van Sem. 60

JaHWeH belowe die Aarde van Kanaän aan Abram se saad. 61

Abram en Lot skei van mekaar. 62

Abram verlos Lot. Melgisédek. 62

Verbond van Elohim met Abram. 63

Hagar en Jismael. 64

Die belofte van baie nasies – Die ewige besnydenis Verbond. 65

JaHWeH verskyn aan Abraham! 66

Verwoesting van Sodom. Vertrek van Lot. 67

Abraham kom in Gerar 69

Geboorte van Isak. Abraham verdryf Hagar en Jismael. 70

Abraham bereid om sy eersgeborene as Slagdier aan JaHWeH te bloei. 71

Dood van Sarah en haar begrafnis. 72

Rebekka word gevra as vrou vir Isak. 73

Die dood van Abraham. 76

Esau en Jakob. 76

Isak in Gerar. Hy maak ‘n verbond met Abiméleg. Huwelik van Esau. [Boek van die Opregte 28] 77

Jakob word geseën in die plek van Esau. 78

Droom en gesig van Jakob by BetEl. 80

Jakob werk vir Laban. Hy trou met Lea en Ragel [Boek van die Opregte 29-31] 81

Vlug van Jakob en sy verbond met Laban. 84

Jakob worstel met die Boodskapper, word versoen met Esau en kom in Sigem aan. 86

Dina en die Sigemiete. 88

Jakob by BetEl; dood van Ragel en Isak. 89

Die Edomiete, nakomelinge van Esau. 90

JôWsef word deur sy broers verkoop. 92

JeHûWdah en Tamar. 93

JôWsef bied weerstand teen die vrou van Pótifar. 95

JôWsef in die gevangenis. 96

JôWsef verklaar die drome van Farao. 97

Die broers van JôWsef in Egipte. 99

JôWsef maak hom aan sy broers bekend. 103

Jakob trek af na Egipte. 104

JisraEl seën die seuns van JôWsef. 107

Jakob seën sy seuns. Daarna sterwe hy. 108

Begrafnis van JisraEl. Dood van JôWsef. 109

 

EXODUS. 110

 

Harde slawerny van JisraEl in Egipte. 110

Geboorte van Moshè. Hy vlug na Mìdian. 111

Die roeping van Moshè. 112

Moshè gaan terug na Egipte. 114

Moshè en Aäron verskyn voor die koning van Egipte. Die volk kla oor die swaar werk. 115

Elohim beloof Verlossing. 116

Geslagsregister van Moshè en Aäron. 116

Moshè en die towenaars van Egipte. 117

Eerste plaag: die water word verander in bloed. 118

Tweede plaag: die paddas. 118

Derde plaag: muggies. 119

Vierde plaag: muskiete. 119

Vyfde plaag: pes onder die vee. 120

Sesde plaag: swere. 120

Sewende plaag: hael 120

Agste plaag: die sprinkane. 121

Negende plaag: duisternis. 122

Tiende plaag: die dood van die eersgeborenes. 123

Die Pasga beteken dat JaHWeH “oor” die huise van die seuns van JisraEl gegaan het. 123

Die Insetting van die Pasga slegs vir besnedenes. 125

Wet van die eersgeborenes. 125

Tog na die Skelfsee. 126

Oorwinningslied van die JisraEliete. 128

Die water van Mara. 129

JeHôWganan 6:51 “Ek is die Lewende Brood wat uit die Hemele neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat Ek sal gee, is My vlees wat Ek vir die lewe van die wêreld sal gee.”. 129

Die Sabbat herbevestig as die sewende dag. 130

Water uit die rots. 131

Oorwinning oor Ámalek. 131

Die besoek van Jetro. 131

Aankoms by Sinai. 133

Die Wet van JaHWeH.. 134

Wette oor die vryheid en die lewe van die volksgenote. 135

Wette oor die eiendom van volksgenote. 136

Verskillende ander wette. 137

Moshè en die oudstes klim op die berg. 139

Vrywillige skenkings om die Apartheid op te rig. 140

Die Ark. Die Versoendeksel. Die Gérubs. 140

Die tafel van die toonbrode. 140

Die goue kandelaar 141

Die Tabernakel en die Tent 141

Die style van die Tabernakel. 142

Die voorhangsel en die deur. 142

Die altaar van koper vir die brandoffers. 143

Die voorhof. 143

Die klere van Apartheid. 144

Die wyding van die priesters. Die Wassing. 146

Die daaglikse brandoffers. 147

Die reukaltaar. 147

Die halfsikkel as ‘n skenking. 148

Die koperwaskom. Die was van die voete. 148

Die gewyde salfolie en die reukwerk. 148

Verdeling van die werk. 149

Die Sabbat ‘n ewige Verbond. 149

Die goue kalf. 150

Moshè bid vir die volk. 151

Moshè klim weer op die berg. 153

Opdrag om Feesdae te vier 153

Gifte vir die Tabernakel. 154

Samestelling van die Tabernakel. 156

Samestelling van die Ark, die tafel, die kandelaar en die altaar vir soet geur. 157

Samestelling van die brandofferaltaar, die koperwaskom en die voorhof. 158

Hoeveel metaal daar gebruik is. 159

Hoe die gewyde klere gemaak is. 160

Moshè rig die Tabernakel op. 161

Die priesters word met water gewas en met olie gesalf. 162

 

LEVITIKUS. 163

 

Die brandoffer. 163

Die spysbydrae en die eerstelinge. 164

Al die vet - aan JaHWeH. 165

Verdere voorskrifte. 170s

Die verbod om vet of bloed te eet 171

Wyding van Aäron en sy seuns. 171

Eerste aanbiedinge van Aäron. 173

Nadab en Abíhu word deur vuur van JaHWeH verteer 174

Wette oor die onderskeid tussen suiwer en besoedelde diere. 175

Wette oor die higiëne van ‘n vrou. 177

Wette aangaande melaatsheid van mense en klere. 178

Wette oor die suiwering van ‘n melaatse. 180

Melaatsheid van huise. 182

Wette aangaande besmette mans en vroue. 183

Die groot versoendag. 184

Verbod om bloed te eet. 187

Wette teen verbastering en verbode geslagsgemeenskap. 187

Opdrag om Apart te lewe. 189

Ek – JaHWeH is Apart – JisraEl wees julle ook Apart! 190

Ek – JaHWeH is Apart – Priesters wees julle ook Apart 192

Ek – JaHWeH is Apart – Priesters, hou julle voedsel Apart. 193

Ek – JaHWeH is Apart – JisraEl, hou My samekomste in Apartheid. [Númeri 28:16-31; Númeri 29] 194

Lasteraars van die NAAM JaHWeH moet gedood word! 196

Wette oor die Sabbatsjaar en die Jubeljaar 197

Seëninge vir Sabbatsonderhouding en Vervloeking vir Sabbatskending. 200

             Wette oor die lossing en oor die tiendes  202

NUMERI. 203

 

Telling van die JisraEliete in die wildernis Sinai. 203

Die laerorde. 206

Telling van die Leviete. 207

Die diens van die Leviete. 209

Bevel om al die besoedeldes buitekant die laer af te sonder. 212

Wette oor die teruggawe van ontvreemde goed. 212

Wet oor die jaloersheid. 212

Wet oor die Gelofte van ‘n Separatis. 213

Die seën van JaHWeH oor die kinders van Jisrael. 214

Bydraes van die twaalf stamowerstes ná die oprigting en afsondering van die Tabernakel. 214

Die opsteek van die lampe. 218

Suiwering van die Leviete. 218

Opdrag om die Pasga op die bepaalde tyd te hou. 219

Die Wolkkolom- en Vuurkolom bo die Tabernakel 220

En as julle in jul Aarde in oorlog kom teen die vyand wat met julle veg…... 220

Optog van die JisraEliete uit die wildernis Sinai. 221

Die volk by Tabéra. Murmurering en straf. 222

Die volk murmureer by Kibrot-Hattáäwa. Die kwartels. 222

Mirjam en Aäron word opstandig teen Moshè. Elohim straf Mirjam met melaatsheid. 224

Bevel om twaalf manne te stuur om Kanaän te verken. 224

Omdat hulle na Egipte wil teruggaan, moet die JisraEliete veertig jaar in die woestyn bly. 226

Wette met betrekking tot die bydraes. 227

Straf vir Sabbatskending is die dood. 229

Bevel om ‘n Teken aan die klere te maak. 229

Korag, Datan en Abíram maak oproer teen Moshè en Aäron. 229

Die staf van Aäron. 232

Werk van die priesters en die Leviete; voorsiening in hulle onderhoud. 232

Die verbranding van ‘n rooi koei en die suiweringswater. 234

Die waters van Mériba. 235

Die dood van Aäron. 236

Nederlaag van die koning van Arad. Die koperslang. 237

Voortsetting van die reis. Oorwinning oor Sihon en Og. 237

Omdat JisraEl die Wet gehou het, het JaHWeH die vloek van Bíleam in ‘n seën verander. 238

Die Verbond van Ewige Priesterskap word met Pínehas en sy nageslag opgerig – omdat hy verbastering in JisraEl gestuit het. 243

Telling van die JisraEliete wat geskik was vir oorlog. 243

Wette oor erfdogters en die erfgename van iemand wat kinderloos sterwe. 246

JeHôWshua word aangewys as opvolger van Moshè. 246

Wette oor die daaglikse brandoffer met spys- en drankaanbieding. 247

Wette oor die groot Feeste. [Levítikus 23] 248

Wette oor die Geloftes wat deur vroue gedoen is. 250

Die JisraEliete oorwin die Midianiete. 251

Die stamme van Ruben en Gad ontvang hulle erfdeel oorkant die Jordaan. 253

Trekke en staanplekke van JisraEl, van Egipte af tot in Kanaän. 255

Beskrywing van die grense van Kanaän deur JaHWeH. 257

Die getal stede wat aan die Leviete afgestaan moes word. Die ses vrystede. 258

Verbod aan erfdogters om buite hulle vaderlike stam te trou. 260

 

DEUTERONOMIUM... 261

 

 

JEHOWSHUA.. 307

 

JeHôWshua volg Moshè op en beveel die volk om hulle klaar te maak om deur die Jordaan te trek. 307

JeHôWshua stuur twee manne uit om Kanaän en Jérigo te verken. 307

Deurtog van die volk deur die droë bedding van die Jordaan. 309

Die twaalf klippe opgerig as ‘n gedenkteken. 310

Verwoesting van Jérigo. Ragab gespaar. 312

Misdaad van Agan en sy straf. 313

Inneming en verwoesting van Ai. 315

Die Wet word opgeskrywe en daarna gelees op die berge Gerísim en Ebal. 316

JisraEl word deur die Gibeoniete bedrieg en sluit ‘n verdrag met hulle. 317

Die groot slag van Gíbeon. Son en maan staan stil. Verskeie stede in die Suide ingeneem. 318

Groot slag by die waters van Merom. Oorwinninge in die Noorde en elders. 321

Opsomming van die konings wat JisraEl verslaan het. 322

Verdeling van die Aarde oos van die Jordaan. 323

Kaleb ontvang Hebron vir homself. 324

Beskrywing van JeHûWdah se erfdeel. 325

Die erfdeel van Efraim. 327

Die erfdeel van Manasse. 328

Verdere verdeling van die Aarde. 329

Die erfdeel van Benjamin. 329

Die lot van die stam van Símeon. 330

Die erfdeel van Sébulon. 330

Die erfdeel van Íssaskar. 331

Die erfdeel van Aser. 331

Die erfdeel van Náftali. 331

Die erfdeel van Dan. 332

JeHôWshua ontvang Timnat-Serag. 332

Die ses vrystede vir onopsetlike doodslag, drie duskant en drie anderkant die Jordaan. 332

Die Leviete verkry op hul versoek hulle stede. 333

Die Rubeniete, die Gadiete en die halwe stam van Manasse vertrek na hulle stede toe. 334

Waarskuwing van JeHôWshua aan die hele versameling van die volk. 337

Laaste woorde van JeHôWshua. Die volk beloof om JaHWeH te dien. 337

 

RIGTERS. 339

 

Die Boodskapper van Elohim bestraf JisraEl by Bogim. 341

Ótniël bevry die volk uit die mag van die koning van Mesopotámië. 342

Ehud, die verlosser teen Moab. Samgar. 343

Debóra en Barak verlos JisraEl van Jabin, ‘n Kanaänitiese koning. 344

Lofsang van Debóra. 345

Gídeon word deur Elohim gestuur om JisraEl van die Midianiete te verlos. 346

Driehonderd JisraEliete verdryf die Midianiete. 348

Moeilikheid met Efraim. Sukkot en PeniEl. Gideon weier om oor JisraEl te regeer. 350

Misdade van Abiméleg. Sy val. 351

Tola en Jaïr is Rigters. 354

Verdrukking deur Filistyne en Ammoniete. Bekering en vergewing. 354

Jefta bevry JisraEl van die Ammoniete; sy onversigtige Gelofte. 355

Die ongegronde verset van Efraim teen Jefta word swaar gestraf. 357

JisraEl oorgelewer aan die Fillistyne. Geboorte van Simson. 358

Huwelik van Simson. Die raaisel opgelos. 359

Simson se oorwinnings op die Filistyne. 360

Simson deur Delíla verraai. Sy dood. 361

MikaJeHûW voer ‘n idolediens in sy huis in. 363

Die Daniete beroof MikaJeHûW van sy idole en beelde en verbrand die stad Lais. 364

Gruwel deur die inwoners van Gíbea bedrywe. 365

Die stam van Benjamin word byna uitgeroei. 367

Herstel van die stam van Benjamin. 369

 

1 SHEMUEL.. 371

 

Die Gelofte van Hanna. Geboorte van ShemuEl. 371

Lofsang van Hanna. 372

Die wetteloosheid van Eli se seuns. 372

Voorspelling van die val van Eli se huis. 373

Die gesig van ShemuEl. 374

Die Filistyne verslaan JisraEl en neem die Verbondsark. Dood van Eli se seuns en van Eli self. 375

Die Ark in Filistéa. 376

Die Ark word teruggestuur. 377

Neerlaag van die Filistyne by Mispa. 378

Die volk wil ‘n koning hê. 379

Saul word as koning gesalf. 380

Saul verslaan die Ammoniete en bevry die stad Jabes in Gílead. 383

ShemuEl doen verslag van sy amptelike werk. 383

Inval van die Filistyne. 385

Oorwinning van JeHôWnathan. Saul verbied die leër om voor die aand iets te eet. 386

Oorloë van Saul. Sy familie. 388

Saul en Ámalek. Sy oortreding en straf. 389

ShemuEl salf Dawid as koning. 390

Dawid in Saul se diens. 391

Dawid verslaan die reus Góliat. 391

Vriendskapsverbond tussen JeHôWnathan en Dawid. Saul begin om Dawid te haat. 394

Dawid word die skoonseun van die koning. 395

JeHôWnathan kies Dawid se kant. 396

Saul probeer om Dawid uit die weg te ruim, sodat hy na ShemuEl vlug. Saul onder die profete. 396

Die verbond tussen Dawid en JeHôWnathan. 397

Dawid as vlugteling in Nob. Gat en die spelonk van Adúllam. 399

Saul laat die priesters en die inwoners van Nob vermoor. 400

Dawid verlos Kehíla. Saul sit hom agterna, en hy vernuwe sy verbond met JeHôWnathan. 401

Dawid spaar Saul se lewe. 403

Dood van ShemuEl. Dawid se handelwyse teenoor Nabal en Abígail. 404

Dawid spaar weer die lewe van Saul. 406

Dawid in diens van die Filistyne. 407

Saul raadpleeg die towerheks van Endor. 408

Dawid word deur die Filistyne teruggestuur. 409

Siklag word geplunder en verbrand. Dawid neem wraak. 410

Neerlaag en dood van Saul op Gilbóa. 412

 

2 SHEMUEL.. 412

 

Dawid ontvang berig van die dood van Saul. 412

Klaaglied van Dawid oor Saul en JeHôWnathan. 413

Dawid word koning oor JeHûWdah, en Isbóset koning oor JisraEl. 414

Burgeroorlog. Slag by Gíbeon. 414

Seuns van Dawid wat in Hebron gebore is. 415

Onderhandelinge tussen Abner en Dawid. JôWab vermoor Abner. 415

Isbóset word vermoor. Dawid wreek sy dood. 417

Dawid word deur al die stamme as koning erken. Hy neem Jerusalem in en verslaan die Filistyne. 418

Dawid bring die Ark na Jerusalem oor. 419

Elohim laat Dawid nie toe om vir Hom ‘n Tempel te bou nie. 420

Dawid onderwerp die Filistyne en Moab, Soba en Aram. Sy staatsamptenare. 422

Die edelmoedige gedrag van Dawid teenoor Mefibóset, die seun van JeHôWnathan. 422

Die Ammoniete en Arameërs word verslaan en onderwerp. 423

Dawid pleeg vermenging en moord. 424

Berou en straf van Dawid. 426

Bloedskande van Amnon. Sy dood. 427

Absalom word na Jerusalem teruggeroep. 429

Opstand van Absalom. Vlug van Dawid. 431

Die raad van Agitófel en dié van Húsai. 433

Nederlaag en dood van Absalom. 435

Dawid rou oor Absalom. 436

Koning Dawid gaan terug na Jerusalem. 438

Twis tussen JeHûWdah en JisraEl. 439

Opstand en dood van Seba. 440

Hongersnood in JisraEl. Die Gíbeoniete en die huis van Saul. 441

Filistynse reuse word verslaan. 442

Dawid se lof- en danklied. 442

Laaste woorde van Dawid. 444

Telling van die volk. Pes in JisraEl. 446

 

1 KONINGS. 447

 

Salomo word as opvolger aangestel. 447

Laaste bevele van Dawid. Sy dood. 450

Straf van AdoniJaH, Ábjatar, JôWab en Símeï. 450

Salomo se huwelik. Sy droomgesig in Gíbeon. Hy vra en verkry Wysheid. 452

Salomo.se weelde, mag en rykdom. 453

Wysheid van Salomo. 454

Die voorbereiding van die bou van die Tempel. 455

Die bou van die Tempel. 456

Bou van Salomo se paleis. 457

Die tempelgereedskap en -versiersels. 458

Inwyding van die Tempel. 460

Rede en gebed van Salomo by die inwyding van die Tempel. 460

JaHWeH verskyn weer aan Salomo. 463

Die stede wat Salomo gebou het. Sy vloot. 464

Die koningin van Skeba kom Salomo besoek. 465

Rykdom, weelde en roem van Salomo. 465

Salomo word verlei tot idolary. JaHWeH kondig hom sy straf aan. 466

Vyande van Salomo. 467

AgiJaH profeteer dat Jeróbeam koning sal word oor JisraEl. 468

Dood van Salomo. 468

Tien stamme word opstandig en maak Jeróbeam koning. 468

Jeróbeam voer die idolary in. 470

Profesieë teen Jeróbeam. 470

Dood van die ongehoorsame profeet. 471

AgiJaH voorspel die ondergang van Jeróbeam. 472

Idolary en verdorwenheid van JeHûWdah onder Rehábeam. 473

Abía koning van JeHûWdah. 474

Asa koning van JeHûWdah. 474

Baésa roei die huis van Jeróbeam uit en regeer oor JisraEl. 475

Simri en Omri konings oor JisraEl. 476

Verskriklike idolary van Agab, die koning van JisraEl. 477

Die profeet EliJaHûW by die Krit en in Sarfat. 477

EliJaHûW en die profete van Baäl. 478

EliJaHûW vlug vir Isébel en kom by die berg Horeb. 481

Oorlog tussen Agab en Bénhadad, die koning van Aram. 482

Nabot word op bevel van Isébel gedood. EliJaHûW kondig as straf daarvoor die uitroeiing van Agab se familie aan. 484

Agab sluit ‘n verbond met JeHôWshafat. 485

 

2 KONINGS. 488

 

Siekte en dood van AgazJaH, koning van JisraEl, volgens die voorspelling van EliJaHûW. 488

EliJaHûW word in die Hemele opgeneem. 489

EliShua tree as profeet op. Sy wonders. 490

Wonderbare verlossing van die verbonde leërs van JeHûWdah, JisraEl en Edom. 491

Die olie van die weduwee. Die seun van die Sunamitiese vrou. Die giftige kos en die twintig garsbrode. 492

Naäman, die Arameër, word genees van sy melaatsheid. Gehási word melaats. 494

EliShua laat die yster drywe. Die Arameërs word verblind. 496

Beleg en wonderbare verlossing van Samaría. 497

Die sewe jaar hongersnood. Die eiendom van die Sunamitiese vrou. 498

GazaEl word koning van Aram. 499

Jehóram en AgazJaH konings van JeHûWdah. 499

JyHûW word koning van JisraEl en begin met die uitroeiing van Agab se familie. 500

Uitroeiing van die familie van Agab en van die profete van Baäl. 502

Idolary en dood van JyHûW. 504

AtalJaH roei die koninklike saadlyn uit en regeer oor JeHûWdah. JeHôWash bly gespaar. Dood van AtalJaH.. 504

Regering van JeHôWash: afskaffing van idolary en herstel van die tempel. 505

JeHôWagaz en JôWash konings van JisraEl. 506

Dood van EliShua. 507

AmátsJaHûW koning van JeHûWdah. JôWash en Jeróbeam die tweede, konings van JisraEl. 508

AzarJaH koning van JeHûWdah. 509

Ander konings van JisraEl tot op die inval van die Assiriërs. 510

JôWtham koning van JeHûWdah. 511

Agas koning van JeHûWdah. 511

Hoséa die laaste koning van JisraEl. Salmanéser neem Samaría in en voer die tien stamme in ballingskap weg. 512

Die gebied van JisraEl word met idooldienaars bevolk. 514

GizkiJaHkoning van JeHûWdah. Jerusalem word deur Sánherib beleër, maar op die gebed van GizkiJaH word die Assiriese leër verniel. 515

Siekte en herstel van GizkiJaHûW. 518

Regering van die boosaardige Manasse. 520

Amon koning van JeHûWdah. 520

Regering en hervorminge van JoshiJaHûW. Die Boekrol van die Wet teruggevind. Afskaffing van idolary. Die Pasgafees. 521

JeHôWagaz, JeHôWjakim en JaHJagin konings van JeHûWdah. 524

Begin van die ballingskap. 524

SedekiJaHûW die laaste koning van JeHûWdah. Nebukadnésar maak ‘n einde aan die ryk van JeHûWdah. 525

 

1 KRONIEKE.. 527

 

Die tien Aartsvaders van Adam tot Noag. Die seuns van Noag en hulle afstammelinge. 527

Die tien aartsvaders van Sem tot Abram. Die seuns van Abraham en hulle nakomelinge. 528

Die twaalf seuns van JisraEl en die nakomelinge van JeHûWdah. 529

Nakomelinge van Dawid. 531

Ander nakomelinge van JeHûWdah. 532

Nakomelinge van Símeon en hulle oorwinnings. 533

Nakomelinge van Ruben. 533

Nakomelinge van Gad. 534

Nakomelinge van die halwe stam van Manasse. 534

Die nakomelinge van Levi. Hulle diens en hul wonings. 535

Nakomelinge van Íssaskar. 537

Nakomelinge van Benjamin en Náftali. 537

Nakomelinge van Manasse. 538

Nakomelinge van Efraím. 538

Nakomelinge van Aser. 538

Nakomelinge van Benjamin en Saul. 539

Inwoners van Jerusalem ná die terugkoms uit die Babiloniese ballingskap. 540

Dood van Saul en sy drie seuns. 542

Nadat Dawid koning geword het, neem hy Jerusalem in. 543

Dapperes van Dawid. 543

Dapperes van Dawid wat na hom gekom het toe hy deur Saul vervolg is. 544

Krygsowerstes uit die twaalf stamme wat na Hebron gekom het om Dawid koning te maak. 545

Die Ark word deur Dawid in die huis van Obed-Edom gesit. 546

Dawid sluit ‘n verbond met Hiram en verslaan die Filistyne. 547

Dawid bring die Ark na Jerusalem. 548

Dawid se psalm. 549

Die ou Tabernakel bly in Gíbeon. 550

Elohim laat Dawid nie toe om ‘n Tempel te bou nie. Sy huis sal ewig regeer. 551

Dawid se oorwinnings oor Filistyne, Moabiete, Arameërs en Edomiete. Sy vernaamste amptenare. 552

Dawid verslaan die Ammoniete en hulle bondgenote as gevolg van die belediging van sy gesante. 553

Ander oorwinnings oor die Filistyne. 554

Telling van die volk. Pes in JisraEl. 554

Dawid maak toebereidsels vir die tempelbou. 556

Telling van die Leviete en hulle diens in die Tabernakel. 557

Dawid verdeel die priesters in vier-en-twintig klasse. 558

Hoofde van die kinders van Levi. 559

Telling en verdeling van die gewyde sangers. 559

Verdeling van die tempelwagters. 560

Skatbewaarders. 561

Leviete wat benoem is as opsigters en regters. 561

Die leër en sy hoofde. 562

Die hoofde van die twaalf stamme. 562

Ander beamptes van Dawid. 563

Dawid se laaste bevele aan Salomo omtrent die bou van die Tempel. 563

Vrywillige skenkings vir die Tempel. 565

Gebed van Dawid. Sy dood. 565

2 KRONIEKE.. 566

Salomo bid om Wysheid en verkry Haar. 566

Waens en perderuiters van Salomo. 567

Ooreenkoms van Salomo met Huram en ander toebereidsels vir die bou van die Tempel. 567

Bou van die Tempel. 568

Die altaar van koper vir die brandoffer en ander gereedskap van die Tempel. 569

Inwyding van die Tempel. 570

Rede en gebed van Salomo by die inwyding van die Tempel. 571

Die Tempel van Elohim gevul met sy Glansrykheid. Slagdiere en plegtighede. Die Fees van die Takskuilings. 573

Ander bouwerke van Salomo. Sy handel. 574

Die koningin van Skeba kom Salomo besoek. 575

Rykdom, prag en eer van Salomo. 576

Dood van Salomo. 577

Skeuring van die Ryk: Rehábeam koning van JeHûWdah, Jeróbeam koning van JisraEl. 577

Rehábeam versterk sy ryk. Sy huisgesin. 578

Rehábeam se ontrou teenoor Elohim word gestraf deur ‘n aanval van Sisak, die koning van Egipte. 579

Regering van AbiJaH en sy oorlog teen Jeróbeam. 580

Regering van Asa. Sy oorwinnings oor die Kuwshiete. 581

AsarJaH skaf die idolary af. 582

Asa verbind hom met Aram teen JisraEl. Sy dood. 583

Voorspoed en mag van JeHôWshafat. 584

Verbond van JeHôWshafat met Agab teen die Arameërs. Voorspelling van MikaJeHûW. Dood van Agab en vlug van JisraEl. 585

Oorwinning van JeHôWshafat oor die Moabiete en Ammoniete. Einde van sy regering. 587

Die besoedelde JeHôWram koning van JeHûWdah. 589

AgazJaHûW, koning van JeHûWdah, word deur JyHûW omgebring. 590

Die besoedelde AtalJaH oorweldig die troon van JeHûWdah. 591

JôWash laat die Tempel herstel; sy idolary ná die dood van JeHôWjada. Hy bring ZekarJaH om die lewe. 592

AmátsJaHûW, koning van JeHûWdah, oorwin die Edomiete, maar verval in idolary en word deur JôWash, koning van JisraEl, oorwin. Sy dood. 594

UzziJaHûW se voorspoedige regering oor JeHûWdah. Hy word met melaatsheid gestraf weens besoedeling van die Tempel. Sy dood. 595

JôWtham koning van JeHûWdah. 597

Agas koning van JeHûWdah. Sy idolary en sy rampe. 597

JegizkiJaHûW, koning van JeHûWdah, maak die Tempel skoon. 599

JegizkiJaHûW vier op plegtige wyse in Jerusalem die Pasga van JaHWeH. 601

JegizkiJaHûW reël die diens van die Leviete. 602

Sánherib, die koning van Assirië, val JeHûWdah binne. Die Assiriërs word deur ‘n Boodskapper verslaan. 604

Siekte van JegizkiJaHûW. Gesante uit Babel by hom. Sy rykdom en voorspoed en dood. 605

Manasse, koning van JeHûWdah, verval weer in idolary en word as gevangene weggevoer na Babel. Ná sy bekering herstel Elohim hom op sy troon. 605

Regering van die besoedelde Amon. 607

JoshiJaHûW, koning van JeHûWdah, roei die idolary uit. Die Boekrol van die Wet word weer in die Tempel gevind. 607

JoshiJaH hou ‘n plegtige Pasga vir JaHWeH. 609

JoshiJaHûW sneuwel in ‘n oorlog met Nego, koning van Egipte. 610

JôWagaz, JeHôWjakim en JaHJagin konings van JeHûWdah. 610

SedekiJaHûW die laaste koning van JeHûWdah. Nebukadnéser verwoes Jerusalem en voer die volk weg in gevangenskap. 611

Kores gee die manne van JeHûWdah verlof om na hulle Aarde terug te gaan. 612

 

OPREGTE.. 612

 

Die Skepping van die Adam... 612

Die besoedeling van die adamiete vermeerder 614

Henog word koning. 616

Vermenging neem toe oor die Aarde. 619

Die adam word gewaarsku. 620

Die vloed. 622

Nimrod word koning. 625

Die geboorte van Abram... 627

Die toring van Babel 630

Die verspreiding van Noag se seuns. 632

Abram vernietig die gode van Tera. 634

Abram word deur Nimrod vervolg. 638

Abram trek na Kanaän. 642

Rikajon word Farao. 644

Abram trek na Egipte. 646

Jismael word verwek. 649

Die besnydenis [Génesis 17] 651

Die man met die esel in Sodom... 653

Sodom en Gomorra. 655

Abraham en Abiméleg. 659

Abraham en Jismael 661

Satan kla Abraham aan. 663

Abraham slag vir Isak. 666

Rebekka as vrou gehaal vir Isak. 672

Abraham en Ketúra se nageslag. 674

Jakob en Esau word gebore. 676

Esau slaan vir Nimrod dood en verkoop sy eersgeboortereg aan Jakob. 678

Isak by die Filistyne. 679

Jakob vlug vir Esau na Laban. 681

Jakob trou Laban se dogters. Hy keer terug. 686

Jakob ontmoet Esau op sy terugreis. 690

Dina word verkrag deur Sigem. 694

Jakob se seuns verslaan Sigem... 698

Die Amoriete vrees die Hebreërs. 702

Die geslagsregister van Jakob. 704

JisraEl slag die Kanaäniete. 706

Twee stede, Gasar en Sarton, word verwoes. 709

JisraEl verslaan die stad Gaäs. 712

JisraEl verslaan Bet-Horon. 717

JôWsef se drome maak sy broers woedend. 720

JôWsef verkoop deur sy broers. 722

Jakob treur oor JôWsef. 726

JôWsef aan Potifar verkoop. 729

Tamar se mans verderwe hulle saad. 735

JôWsef lê drome uit in die tronk. 737

Die dood van Isak. 738

JôWsef lê Farao se drome uit 740

JôWsef word Farao se tweede in bevel. 744

Die hongersnood. 747

JôWsef se broers koop koring. 750

JôWsef se broers gaan weer na Egipte. 753

JôWsef plaas sy beker in Benjamin se sak. 756

JôWsef openbaar hom aan sy broers. 758

JôWsef verenig met sy vader, Jakob. 765

Jakob se dood en begrafnis. Esau word doodgeslaan. 768

Die seuns van Jakob verslaan die seuns van Esau. 772

Oorlog tussen Esau en Jakob in Egipte. 775

Geslagsregister van JisraEl. JôWsef sterf. 777

Oorlog tussen Angeas en Turnus. 778

Sefo, die Edomiet word koning van Kittië. 780

Oorlog tussen Edom, Moab en Midian. 782

Sefo verslaan Angeas. 784

Sefo maak oorlog teen Egipte. 786

Die dwangarbeid van JisraEl begin. 789

JisraEl word vrugbaar en vermeerder. 791

Aanslag teen JisraEl vergroot. 793

Moshè word gebore. 796

JisraEl se las vererger. 798

Moshè word ‘n geëerde man by Farao. 799

Moshè slaan ‘n Egiptenaar dood. 801

Moshè word koning van Kuwsh. 802

Oorlog van Kuwsh met die Ooste en Aram. 804

Moshè verag die Kuwshitiese koningin wat vir hom gegee is. 806

Oorlog tussen Latinus van Kittië teen Afrika. 807

Efraim veg teen Gad. 808

Moshè vertrek na Midian. 809

Farao Adikam verdruk die JisraEliete. Moshè word na tien jaar bevry. 812

Moshè en Sippóra. 815

Moshè keer terug na Egipte. 815

Die tien plae. 819

Die uittog. 822

Moshè ontvang die Wet. 825

Offers word gebring. Kanaän word verken. 827

Die dood van Aäron. 829

JisraEl vermeng met die Moabiete en die Midianiete. 831

JisraEl verslaan die Midianiete en vir Bileam. 834

Die dood van Moshè. 835

JeHôWshua verslaan Jerigo, Ai en die Amoriete. 836

JeHôWshua maak oorlog in Kanaän. 839

JisraEl verdeel die grondgebied in Kanaän. 842

 

1 MAKKABEERS. 846

 

Die oorwinnings van Alexander die Grote en die verdeling van sy ryk. 846

Die oorsaak van die opstand van die Makkabeërs. 846

Die begin van die stryd onder aanvoering van Mattatias. 848

‘n Klaaglied oor die skending van die Stad van Apartheid. 849

Die verhaal van die gebeurtenisse onder die leierskap van Judas. 851

Judas se oorwinning oor Gorgias en Lisias. 854

Die suiwering en herwyding van die Tempel, en die versterking van die Tempelberg en van Betsur. 856

Verdere oorwinnings van Judas oor onderskeie volke. 857

Die dood en opvolger van Antíochus Epifanes. 860

Die stryd tussen Judas en die magte van Lisias en Eupator. 861

‘n Vernietigde vredesverdrag. 862

Demetrius koning van Sirië; Bacchides en Alcimus word na die manne van JeHûWdah gestuur. 863

Judas neem wraak op die verraaiers; sy oorwinning oor Nicanor. 864

Judas se verbondsluiting met die Romeine. 865

Judas se heldedood in die tweede geveg teen Bacchides. 867

Die optrede van JeHôWnathan. Hy volg Judas op; sy stryd teen Bacchides. 868

JeHôWnathan steun Alexander Balas in sy stryd teen Demetrius. 870

Oorwinning van JeHôWnathan oor Apollonius, die generaal van Demetrius. 873

Na die val van Alexander verwerf JeHôWnathan die guns van Demetrius II. 874

JeHôWnathan steun Demetrius II in sy stryd teen Tryfo. 876

JeHôWnathan vernuwe die verbond met die Romeine en sluit ‘n verbond met die Spartane. Hy verslaan die volgelinge van Demetrius. 878

JeHôWnathan word deur lis gevang. 880

Simon die Makkabeër. Simon word leier en verslaan Tryfo. 881

Simon begrawe JeHôWnathan, maak vrede met Demetrius II en behaal verdere oorwinnings. 882

Demetrius II word deur Arsaces van Persië gevang. 883

‘n Ode ter ere van Simon. 883

Vernuwing van die verbond met Rome. 884

Die hoëpriesterskap van Simon en die gedenkteken in die Tempel. 884

Simon in die tyd van Antíochus VII (Sidetes). 886

Die seuns van Simon verslaan Cendebaeus. 888

Moord op Simon en sy twee seuns. Die slot van die Boekrol. 888

 

2 MAKKABEERS. 889

 

 

Briewe van die manne van JeHûWdah in Jerusalem aan die wat in Egipte woon. 889

Voorwoord van die skrywer. 892

Die verraad van Simon. Die tempelroof van Heliodórus. 892

Die Helleniste se sportidool vernietig die JeHûWdahietiese volkswaardes. 894

Die wraakneming van Antíochus Epífanes. 897

Die manne van JeHûWdah word deur Antíochus vervolg. 899

Die martelaarskap van ‘n moeder en haar sewe seuns. 900

Die bevrydingsoorlog van Judas die Makkabeër. 903

Die einde van Antíochus Epifanes. 905

Die suiwering van die Tempel. Voortsetting van die vryheidsoorlog. 906

Nederlaag van Lisias. Vredesverdrag met Antíochus. 908

Voortsetting van die stryd teen die naburige volke. 910

Verdere oorwinnings van Judas. Vredesverdrag met Antíochus. 913

Judas se stryd teen Demétrius. 914

Die stryd teen Nikánor. 917

Slotwoord van die skrywer. 918

 

PSALMS. 919

 

NOTA: In hierdie boekrol van die Psalms kom die opskrifte, soos hier weergegee, in die oorspronklike teks voor. Behalwe waar dit hier kleiner gedruk is. 919

’n Psalm van JaHWèshua oor sy foltering aan die folterpaal. 929

[DIE SEUN PRAAT] 929

[DIE WYSHEID PRAAT] 930

Dawid bid tot Elohim om die besoedeldes te straf. Deur Dawid. 937

‘n Psalm deur die Gesalfde. 959

(Wysheid getuig oor Haar Seun en die Vader) 974

Die Kneg van jaHWeH besing die Wet. 991

(Deur die Kneg van JaHWeH) 998

 

SPREUKE.. 1007

 

Standvastigheid teen versoeking in die vrees van JaHWeH. 1008

Oproep van die hoogste Wysheid aan die onkundiges. 1008

Die waarde van Wysheid. 1009

Die Seun besing die Wysheid. 1010

Waarskuwing teen die ontugtige vrou. 1011

Teen borgstaan. Sewe dinge wat Elohim haat. 1012

Waarskuwing teen die slegte vrou, ‘n verleidelike geloof. 1012

Basterkerk word vergelyk met 'n bastervrou. 1013

Die uitnemendheid van die Wysheid. 1014

Die Gees van Wysheid bestaan van ewigheid af. 1014

Die feesmaal van die Gees van Wysheid. 1015

Spreuke oor verskillende dinge. 1015

Ander spreuke van Salomo, versamel onder GizkiJaH. 1031

Die woorde van Agur. 1035

Die Wysheid word met ‘n deugsame vrou vergelyk. 1037

PREDIKER.. 1038

 

Alles is ‘n soeke na gees. 1038

Die Gees van Wysheid teenoor die gees van Dwaasheid. 1038

Die gees van die adamiete gaan op boontoe, en die gees van die wilde wesens daal neer ondertoe in die Aarde. 1040

Die wilde wesens is die oorsaak van verdrukking en moeite. 1041

Betaal jou Gelofte aan Elohim... 1041

Die genot wat rykdom gee, is onvolkome. 1042

Die rampe van die lewe; wysheid en matigheid die beste. 1043

Die soeker van gees vind Wysheid. 1044

“Gaan dan heen, eet jou brood met vreugde.”. 1045

Jerusalem word gered deur die Wysheid van ons Verlosser. 1046

“Die hart van die wyse is na regs, maar die hart van ’n dwaas is na links.”. 1046

Laat ons goed doen so lank as ons in die geleentheid is. 1047

Hoe die jeug geniet moet word. 1047

Vrees Elohim en hou Sy Gebooie. 1048

 

HOOGLIED.. 1048

 

Hooglied, - ‘n tweegesprek tussen Salomo en ‘n vrou, ‘n teëbeeld van die Seun en Sy Bruid. 1048

 

WYSHEID.. 1055

 

Die Wysheid is die bron van seën (voorspoed) en bewerkstellig Geregtigheid. 1055

Die besoedelde verdien die Dood. 1055

Die regverdige word beloon en die wetsverbreker gestraf. 1056

Elohim oordeel die wetsgetroues en die oortreders. 1058

Salomo vermaan die konings om na Wysheid te strewe. 1059

Die Wysheid kom van Elohim af. 1060

Die verhewe geaardheid van die Wysheid. 1061

Die vrugte van die Wysheid. 1061

Die gebed van Salomo om Wysheid. 1062

Die Wysheid het JisraEl beskerm vanweë sy Geregtigheid. 1063

Egipte is gestraf vanweë sy ongeregtigheid. 1064

Die Wysheid in die strawwe van Elohim. 1065

Die dwaasheid van die idolary is oorsaak van Egipte se bederf. 1067

Geen afbeelding van afgestorwenes. 1068

Geen klei beeldhouwerk. 1069

Elohim straf Egipte en red JisraEl deur diere. 1070

Elohim straf en red in Sy Wysheid deur natuurverskynsels. 1071

Elohim straf Egipte met duisternis en red JisraEl deur die Vuurkolom. 1071

Egipte is met Dood gestraf; JisraEl is verlos van die plaag. 1073

Deur die Riet See (Skelf See) is Egipte gestraf en JisraEl gered. 1074

 

ODES. 1075

 

[‘n Ode is ‘n Liriese lofgedig oor ‘n verhewe onderwerp] 1075

Ode deur die Kneg van JaHWeH.. 1076

[Die Gees van Apartheid.] 1076

[Ode deur die Bruid oor die Seun en die VADER.] 1077

[Die Wysheid besing die Vader, die Seun en haar kinders.] 1078

[‘n Ode deur die Wysheid van die Seun] 1079

[‘n Ode deur die Kneg van JaHWeH] 1079

[Die Paradys.] 1079

[Die Gees van Waarheid] 1080

[’n Ode vir die Apartheid] 1081

[‘n Ode deur die Seun] 1081

[‘n Ode uit die gevangenis] 1082